Историја уметности

Мастер академске студије историје уметности (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар уметности
Услови уписа: Завршене основне академске студије историје уметности (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје уметности у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју уметности на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Циљ програма је да студент усаврши и продуби вештине којима је овладао на основним студијама, при чему је сада усмерен на једну од жељених (понуђених) области усавршавања: а) историјско, теоријско и визуелно разумевањe одабраног уметничког или архитектонског тока и/или феномена историје уметности у распону од античке до модерне и савремене уметности; б) музеологије и заштите наслеђа; в) методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; г) обучен је за самостални научноистраживачки рад и интерпретацију уметничког дела, широм контекстуализацијом одабране посебне области (културна историја, социологија, антропологија, археологија, педагогија, класичне науке итд.). Дипломирани (мастер) је оспособљен да стечена знања практично примени; способан је за креативан рад као и за оне академске и стручне вештине неопходне за професионално деловање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма дипломских академских студија историје уметности сачињена је тако да се надовеже на структуру основних студија историје уметности и студентима омогући даљу специјализацију у одабраној области, као и флексибилно повезивање са сродним областима истраживања, сходно појединачним потребама истраживања. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним студијама (античка уметност, историја архитектуре, средњовековна уметност са посебним нагласком на српској и византијској средњoвековној уметности, уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа) заступљене су и на овом нивоу образовања. Обавезна студијска подручја: Историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата а) западну уметност и архитектуру; б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства; в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури; г) музеологија и херитологија; д) историја историје уметности, наука о уметности са методологијом. Начин избора предмета из других студијских програма: у оквиру изборних позиција, са приложене листе (области политичке и културне историје, класичних наука, школске педагогије, социологије културе и уметности, филозофије уметности и естетике; етнологије и антроплогије, археологије. Начин избора предмета са других студијских група - сходно ужем усмерењу студената у току дипломских-мастер студија. Курикулум се састоји из: - једног главног курса, који кандидат/киња бира с обзиром на планирану област специјализације (Методологија историје уметности средњег века, Методологија историје уметности и визуелне културе новог века, Методологија историје модерне уметности, Методологија историје архитектуре, Музеалност и документацијска мера) - једног специјалног курса (Уметност средњег века I, Уметност и визуелна култура новог века I, Модерна уметност I, Историја архитектуре I, Генеза херитологије), који омогућава продубљивање и усавршавање увида у жељену област изучавања; - изборних курсева који омогућавају пробудљивање знања у одређеним ширим и сродним областима; - менторског рада у току наставе, као и у функцији израде дипломског (мастер) рада; - самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Први семестар овог једногодишњег програма превасходно је посвећен настави, док се у другом семестру акценат ставља на менторски и самосталан рад и израду завршног рада. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије историје уметности трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, студијски истраживачки рад, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма.

Компетенције: Стицањем дипломираног-мастер звања, студент је способан да покаже продубљено знање одабране (жељене) посебне области свог усмерења, у распону од античке до модерне и савремене уметности и архитектуре; да у пракси примени знања музеологије и заштите наслеђа; да своје знање самостално примени у научноистраживачком раду, интерпретацији и анализи уметничког дела или посебних уметничких појава и токова. Компетенције за самосталан рад у настави – наставнички смер Студент стиче следеће опште способности: а) анализе, синтезе, закључивања; б) овладавања методама и поступцима истраживања; в) развоја критичког и самокритичког мишљења; г) примене знања у пракси; д) основа професионалне етике; ђ) развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: а) познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; б) решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; в) мултидисциплинарно повезивање и примена знања; г) праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци. д) самосталан рад у настави – наставнички смер
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија научно-истраживачког рада (2021)
(бира се 1 од 6)
Методологија историје античке и касноантичке уметности (2021)pdf 1 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, методологија истраживања (2021)pdf 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности и визуелне културе новог века (2021)pdf 1 2 + 2 6
Методологија историје модерне уметности 1(2021)pdf 1 2 + 2 6
Методологија архитектонске историографије (2021)pdf 1 2 + 2 6
Методологија тезауруса (2021)pdf 1 2 + 2 6
Увод у научно-истраживалки рад (2021) (бира се 6 кредита )
Античка и касноантичка уметност, увод у научно-истраживачки рад (2021)pdf 1 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века: увод у научно-истраживачки рад (2021)pdf 1 2 + 2 6
Методолошки оквири европске уметности новог века (2021)pdf 1 2 + 2 6
Увод у научно-истраживачке оквире модерне уметности (2021)pdf 1 2 + 2 6
Позновизантијска архитектура на Балкану: градитељска хетероглосија и нова визуелност (2021)pdf 1 2 + 2 6
Генеза херитологије (2021)pdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 1 (2021) (бира се 6 кредита )
Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2 + 2 6
Новогрчки језикpdf 1 2 + 2 6
Византијска уметност на Балкану (2021)pdf 1 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 2 (2021)pdf 1 2 + 2 6
Балканска визуелна култура у 19. веку (2021)pdf 1 2 + 2 6
Историја и теорија уметности перформанса (2021)pdf 1 2 + 2 6
Новија српска архитектура у националном и југословенском културном контекстуpdf 1 2 + 2 6
Анализа текстова о уметности (2021)pdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (2021) (бира се 6 кредита )
Праћење и оцењивање у наставиpdf 1 2 + 2 6
Српски сликари (14-18 век) 2 (2021)pdf 1 2 + 2 6
Средњевековна црква: образовање архитектоснког простора светости (2021)(pdf 1 2 + 2 6
Историја уметности и визуелне културе новог века (2021)pdf 1 2 + 2 6
Уметност и популарна култура: изабране теме (2021)pdf 1 2 + 2 6
Стамбена архитектура Београда између два светска рата (2021)pdf 1 2 + 2 6
Теорија музеографијеpdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (2021) (бира се 6 кредита )
Религије античког светаpdf 1 2 + 2 6
Уметничка опрема српске рукописне књиге (12-17.век) (2021)pdf 1 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 3 (2021)pdf 1 2 + 2 6
Критички појмови европске историје уметности новог века 1 (2021)pdf 1 2 + 2 6
Идеје и токови модерне скулптуре (2021)pdf 1 2 + 2 6
Страни градитељи у Србији (19-21.век) (2021)pdf 1 2 + 2 6
Процеси баштињењаpdf 1 2 + 2 6
Пракса (2021)pdf 1 0 + 0 3
СИР (2021) 2   10
Завршни рад - израда (2021)pdf 2   12
Завршни рад - одбрана (2021)pdf 2   5

 

↑↑↑