Историја уметности

Докторске академске студије историје уметности (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историја уметности
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области историје уметности (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: У договору са ментором студент може да на основу склопљеног уговора о учењу изабере и похађа предмете са других високошколских установа или високошколских установа са којима Универзитет у Београду има потписане уговоре о мобилности студената.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши у оквиру изборних позиција са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ студијског програма је да кандидат, стицањем звања доктора историје уметности, усаврши: а) историјско, теоријско, тематско, проблемско, концептуално и визуелно разумевање одабраног уметничког тока, појединца и/или феномена историје уметности и архитектуре у распону од антике до модерног и савременог доба; б) разумевање и критичко преиспитивање историјскоуметничке науке, као и различитих пракси из домена историје уметности; в) теоријску и практичну примену знања и вештина из домена музеологије и заштите наслеђа; г) методологију историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине, са посебним акцентом на контекстуалном и интердисциплинарном приступу у изучавању посебних тема, области и садржаја историје уметности и архитектуре; д) креативне способности и самосталност у стручном и научном деловању; ђ) истраживачку доследност, упорност и ефикасност, радозналост, научну отвореност и стручну и научну одговорност највишег степена; е) самостално организовање и остваривање научних истраживања; ж) укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; з) академске и професионалне вештине неопходне за развој, унапређење и популаризацију историјскоуметничке науке.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајемСтруктура програма докторских студија историје уметности прати и развија образац постављен на дипломским академским студијама-мастер, отварајући више могућности за самосталан истраживачки рад и даље усавршавање кандидата/кандидаткиња. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним и дипломским академским студијама (античка уметност, средњовековна уметност с посебним нагласком на српској и византијској средњовековној уметности, уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и херитологија) заступљене су и на овом нивоу образовања.Курикулум садржи: - један изборни курс с тежиштем на методолоошким основама докторских студија историје уметности (Српска средњевековна уметност - методологија истраживања / Методологија проучавања историје уметности и визуелне културе новог века / Методологија историје модерне уметности 2 / Методологија проучавања архитектуре новијег и савременог доба / Научне основе историје уметности)- један изборни курс из програма Одељења за историју уметности који омогућава утврђивање оквира научно-истраживачког рада на докторским студијама историје уметности одређеној жељеној/понуђеној области (Научно-истраживачки оквири истраживања средњовековне уметности / Српска средњевековна уметност - научно-истраживачки рад / Теоријске основе европске уметности новог века I / Научно-истраживачки оквири историје модерне умености 2 / Методолошки токови истраживања средњовековне архитектуре / Критичка музеологија и херитологија);- 4 изборна курса из програма Одељења за историју уметности и других програма Филозофског факултета, које кандидат/киња бира сходно свом ужем усмерењу на докторским студијама и који који омогућавају продубљивање знања у одређеним ширим и сродним областима- менторски рад у току наставе, као и у функцији припреме пријаве теме и израде докторског рада;- студијски истраживачки рад (консултативну наставу) у функцији непосредног оспособљавања студента за пријаву докторске дисертације, у коме учествују, поред ментора, и остали наставници са Одељења;- самостални истраживачки рада кандидата/кандидаткиње.Прва три семестра програма посвећена су настави, док су последња три семестра посвећена менторском и самосталном истраживачком раду и изради завршног рада.Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова. Настава се одвија кроз предавања (2 обавезна и 4 изборна предмета по 10 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (45 ЕСПБ), израду и пријаву теме (15 ЕСПБ), консултативну наставу, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност докторске дисертације. Укупна бодовна вредност – укључујући израду и одбрану пријаве теме, студијски истраживачки рад и израду и одбрану докторске дисертације – 120 ЕСПБ.

Компетенције: Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: а) самостално, теоријски и практично делује у домену уже области у којој се усавршио: историје уметности, историје архитектуре, теорије, музеологије и заштите наслеђа; б) примени когнитивне, истраживачке, комуникацијске вештине, као и способност аутономног научног и стручног деловања; в) да обавља наставнички рад у високошколским институцијама; г) да се укључи у националне и међународне научне и истраживачке пројекте; д) да делује независно и креативно; ђ) да поштује принципе етичког кодекса добре научне праксе; е) да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата, да те резултате саопштава на научним скуповима и у стручним и научним часописима; да реализује оригинални научноистраживачки или стручни рад, монографију и/или независну интерпретацију уметничког дела; ж) да доприноси развоју научне дисциплине. Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује следеће предметно-специфичне компетенције: а) темељно познавање и разумевање дисциплине историје уметности; б) способност решавања проблема уз примену научних метода и поступака; в) интердисциплинарност знања; г) праћење најновијих достигнућа у науци и струци; д) употребу стечених вештина и знања у посебној области историје уметности у којој се усавршио; ђ) употребу савремених технологија у овладавању знањима и ширењу знања из посебне области историје уметности у којој се усавршио.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методолошке основе докторских студија историје уметности (2021) (бира се 10 кредита )
Српска средњовекна уметност-методологија истраживања (2021)pdf 1 10 + 0 10
Методологија проучавања историје уметности и визуелне културе новог века (2021)pdf 1 10 + 0 10
Методологија историје модерне уметности 2 (2021)pdf 1 10 + 0 10
Методологија проучавања архитектуре новијег и савременог доба (2021)pdf 1 10 + 0 10
Научне основе историје уметности (2021)pdf 1 10 + 0 10
Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама: одабир теме докторске дисертације (2021) (бира се 10 кредита )
Научно-истраживачки оквири истраживања средњовековне уметности (2021)pdf 1 10 + 0 10
Српска средњовековна уметност: научно-истраживачки рад (2021)pdf 1 10 + 0 10
Теоријске основе европске уметности новог века 1 (2021)pdf 1 10 + 0 10
Научно-истраживачки оквири историје модерне уметности 2 (2021)pdf 1 10 + 0 10
Методолошки токови истраживања средњовековне архитектуре (2021)pdf 1 10 + 0 10
Критичка музеологија и херитологија (2021)pdf 1 10 + 0 10
СИР 1 (2021) 1   10
Изборни предмет 1 (2021) (бира се 10 кредита )
Уметност и визуелна култура античког света (2021)pdf 2 5 + 0 10
Византијска и српска средњевековна уметност Одабране теме 1 (2021)pdf 2 5 + 0 10
Визуелна уметност и просветитељство код Срба (2021)pdf 2 5 + 0 10
Студије модерне и савремене уметности 1 (2021)pdf 2 5 + 0 10
Меморијална архитектура у Србији XX века (2021)pdf 2 5 + 0 10
Теорија тезауруса (2021)pdf 2 5 + 0 10
Изборни предмет 2 (бира се 10 кредита)
Градитељство првог миленијума н. е.: традиција, иновација, рецепција (2021)pdf 2 5 + 0 10
Византијска и српска уметност. Одабране теме 2 (2021)pdf 2 5 + 0 10
Теоријске основе европске уметности новог века 2 (2021)pdf 2 5 + 0 10
Студије модерне и савремене уметности 2 (2021)pdf 2 5 + 0 10
Никола Добровић - реформатор српске и југословенске архитектуреpdf 2 5 + 0 10
Други у херитологији (2021)pdf 2 5 + 0 10
Израда пријаве предлога теме докторске дисертације 1 (2021) 2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 3 (2021) (бира се 10 кредита )
Професионализација историје уметности (2021)pdf 3 5 + 0 10
Византијска и српска средњовековна уметност. Одабране теме 3 (2021)pdf 3 5 + 0 10
Српска и балканска визуелна култура у новом векуpdf 3 5 + 0 10
Студије модерне и савремене уметности 3 (2021)pdf 3 5 + 0 10
Сакрална архитектура као културна историја: исходишта концепта, градитељска остварења и рецепција (2021)pdf 3 5 + 0 10
Музеолошка интерпретација сведочанствености (2021)pdf 3 5 + 0 10
Изборни предмет 4 (2021) (бира се 10 кредита )
Упоредна историја религијаpdf 3 5 + 0 10
Уметност и визуелна култура касне антике (2021)pdf 3 5 + 0 10
Византијска и српска средњевековна уметност. Одабране теме 4 (2021)pdf 3 5 + 0 10
Критички појмови историје уметности новог века 2 (2021)pdf 3 5 + 0 10
Студије модерне и савременe уметности 4 (2021)pdf 3 5 + 0 10
Новија српска архитектура у регионалном и глобалном контексту (2021)pdf 3 5 + 0 10
Музеографија тоталитета (2021)pdf 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације (2021) 3   10
Израда дисертације 1 (2021) 4   15
СИР 2 (2021) 4   15
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 (2021) 5   15
СИР 3 (2021) 5   15
Израда дисертације 3 (2021) 6   10
Одбрана докторске дисертације (2021) 6   20

 

↑↑↑