Историја уметности

Основне академске студије историје уметности (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар уметности
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Полагање одговарајућих испита неопходних за упис на студије историје уметности
Начин избора предмета из других студијских програма: По избору студента
Циљ: Циљ основних студија историје уметности усмерен је на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стручни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите добара, основном и средњем образовном систему, у медијима и у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија историје уметности су: * историјско, теоријско и визуелно разумевањe главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности и архитектуре од античке до модерне и савремене уметности; * главни принципи музеологије и заштите наслеђа; * методика наставе ликовне културе и/или историје уметности; * основе методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; * самосталнo расуђивање и интерпретацијa уметничког дела; * истраживачкa систематичност; * развијање критичког мишљења, креативног приступа и интелектуалне радозналости.

Компетенције: Савладавањем студијског програма историје уметности, студент је способан да покаже знање и разумевање главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности од античке до модерне и савремене уметности, главних принципа музеологије и заштите наслеђа, као и методике наставе ликовне културе и/или историје уметности. Студент стиче следеће опште способности: * анализе, синтезе, закључивања; * овладавања методама и поступцима истраживања; * развоја критичког и самокритичког мишљења; * примене знања у пракси; * примене основа професионалне етике; * развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; * решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; * мултидисциплинарног повезивања и примене знања; * праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у историју уметности 1 1 4 + 4 8
Увод у историју уметности 2 2 4 + 4 8
Историја архитектуре 1 1, 2 2 + 2 8
Историја уметности старог века 1, 2 2 + 2 8
Општа историја уметности средњег века 1 1, 2 2 + 2 8
Историја уметности српских земаља у средњем веку 1 1, 2 2 + 2 8
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 6

Изборни предмет I (6 ЕСПБ)

Из програма Одељења или Факултета за ту годину, начин полагања према плану студија матичног одељења

Организација студија историје уметности 1 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја архитектуре 2 3, 4 2 + 2 8
Општа историја уметности средњег века 2 3, 4 2 + 2 8
Историја уметности српских земаља у средњем веку 2 3, 4 2 + 2 8
Историја европске уметности новог доба 1 3, 4 2 + 2 8
Српска уметност новог века 1 3, 4 2 + 2 8
Историја модерне уметности 1 3, 4 2 + 2 8
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни предмет II (4 ЕСПБ)

Из програма Одељења или Факултета за ту годину, начин полагања према плану студија матичног одељења

Византијска и српска средњовековна архитектура 3 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 1 3 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 2 3 2 + 2 4
Уметност и религија од III до XV века 3 2 + 2 4
Српска уметност у XVI и XVII веку 3 2 + 2 4
Токови у архитектури XIX и XX века 3 2 + 2 4
Визуелна култура средњег века 4 2 + 2 4
Архитектура византијског света и западне Европе у средњем веку 4 2 + 2 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија науке о уметности 5, 6 2 + 2 8
Заштита наслеђа 5, 6 2 + 2 8
Историја европске уметности новог доба 2 5, 6 2 + 2 8
Српска уметност новог века 2 5, 6 2 + 2 8
Историја модерне уметности 2 5, 6 2 + 2 8
Изборни предмет III (20 ЕСПБ)

Бира се три предмета из програма катедре и два из програма Одељења или Факултета.

Хуманистичка теорија уметности 5 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 1 5 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 2 5 2 + 2 4
Уметност и религија од III до XV века 5 2 + 2 4
Српска уметност у XVI и XVII веку 5 2 + 2 4
Токови у архитектури XIX и XX века 5 2 + 2 4
Византијска и српска средњовековна архитектура 5 2 + 2 4
Архитектура византијског света и западне Европе у средњем веку 6 2 + 2 4
Уметност и култура новог века 6 2 + 2 4
Визуелна култура средњег века 6 2 + 2 4
Визуелна култура Европе новог века 6 2 + 2 4
Визуелна култура Балкана у новом веку 6 2 + 2 4
Феномени модерности. Теорије и праксе 1 6 2 + 2 4
Феномени модерности. Теорије и праксе 2 6 2 + 2 4
Херитолошке технологије 6 2 + 2 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Теорије у науци о уметности 7 2 + 2 8
Музеологија 7, 8 2 + 2 8
Предмет завршног рада 7, 8 2 + 0 4
Одбрана завршног рада 8   4
Изборни предмет IV (36 ЕСПБ)

Бира се девет изборних предмета у договору са ментором.

Хуманистичка теорија уметности 7 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 1 7 2 + 2 4
Уметност средњовековне Србије и Византије 2 7 2 + 2 4
Византијска и српска средњовековна архитектура 7 2 + 2 4
Визуелна култура средњег века 7 2 + 2 4
Српска уметност у XVI и XVII веку 7 2 + 2 4
Токови у архитектури XIX и XX века 7 2 + 2 4
Уметност и религија од III до XV века 8 2 + 2 4
Архитектура византијског света и западне Европе у средњем веку 8 2 + 2 4
Уметност и култура новог века 8 2 + 2 4
Визуелна култура Европе новог века 8 2 + 2 4
Визуелна култура Балкана у новом веку 8 2 + 2 4
Феномени модерности. Теорије и праксе 1 8 2 + 2 4
Феномени модерности. Теорије и праксе 2 8 2 + 2 4
Историјски модели музеализације 8 2 + 2 4

 

↑↑↑