Историја уметности

Мастер академске студије историје уметности (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар уметности
Услови уписа: завршене основне академске студије историје уметности (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје уметности у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју уметности на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ програма је да студент усаврши и продуби вештине којима је овладао на основним студијама, при чему је сада усмерен на једну од жељених (понуђених) области усавршавања: * историјско, теоријско и визуелно разумевањe одабраног уметничког или архитектонског тока и/или феномена историје уметности у распону од античке до модерне и савремене уметности; * музеологије и заштите наслеђа; * методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; * обучен је за самостални научноистраживачки рад и интерпретацију уметничког дела, широм контекстуализацијом одабране посебне области (културна историја, социологија, антропологија, археологија, педагогија, класичне науке итд.). Мастер историчар уметности је оспособљен да стечена знања практично примени; способан је за креативан рад као и за оне академске и стручне вештине неопходне за професионално деловање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма мастер академских студија историје уметности сачињена је тако да се надовеже на структуру основних студија историје уметности и студентима омогући даљу специјализацију у одабраној области, као и флексибилно повезивање са сродним областима истраживања, сходно појединачним потребама истраживања. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним студијама [античка уметност, историја архитектуре, средњовековна уметност (са посебним нагласком на српској и византијској средњoвековној уметности), уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа] заступљене су и на овом нивоу образовања. Обавезна студијска подручја: Историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата а) западну уметност и архитектуру; б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства; в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури; г) музеологија и заштита наслеђа; д) Историја историје уметности, наука о уметности са методологијом. Начин избора предмета из других студијских програма: у оквиру изборних позиција, са приложене листе (области политичке и културне историје, класичних наука, школске педагогије, социологије културе и уметности, филозофије уметности и естетике; етнологије и антроплогије, археологије. Начин избора предмета са других студијских група - сходно ужем усмерењу студената у току мастер академских студија. Курикулум се састоји из: • једног главног курса, који кандидат/киња бира с обзиром на планирану област специјализације (Методологија историје уметности средњег века, Методологија историје уметности и визуелне културе новог века, Методологија историје модерне уметности, Методологија историје архитектуре, Музеалност и документацијска мера) • једног специјалног курса (Уметност средњег века I, Уметност и визуелна култура новог века I, Модерна уметност I, Историја архитектуре I, Генеза херитологије), који омогућава продубљивање и усавршавање увида у жељену област изучавања; • изборних курсева који омогућавају пробудљивање знања у одређеним ширим и сродним областима; • менторског рада у току наставе, као и у функцији израде завршног (мастер) рада; • самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Први семестар овог једногодишњег програма превасходно је посвећен настави, док се у другом семестру акценат ставља на менторски и самосталан рад и израду завршног рада. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије историје уметности трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, студијски истраживачки рад, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност предмета: Главни предмет мастерa (једна од 5 опција – Методологија историје уметности средњег века, Методологија историје уметности и визуелне културе новог века, Методологија историје модерне уметности, Методологија историје архитектуре, Музеалност и документацијска мера) – 6 ЕСПБ; Специјални курс мастера (једна од 5 опција – Уметност средњег века I, Уметност и визуелна култура новог века I, Модерна уметност I, Историја архитектуре I, Генеза херитологије) – 6 ЕСПБ; Изборни 1. – 6 ЕСПБ; Изборни 2 – 6 ЕСПБ; Изборни 3. – 6 EСПБ (после назива сваке групе изборних предмета наведен је број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе); Истраживачки рад у функцији израде завршног рада - мастера (студијски истраживачки рад) – 10 ЕСПБ; Завршни рад – 20 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе пред

Компетенције: Стицањем мастер звања, студент је способан да покаже продубљено знање одабране (жељене) посебне области свог усмерења, у распону од античке до модерне и савремене уметности и архитектуре; да у пракси примени знања музеологије и заштите наслеђа; да своје знање самостално примени у научноистраживачком раду, интерпретацији и анализи уметничког дела или посебних уметничких појава и токова. Студент стиче следеће опште способности: * анализе, синтезе, закључивања; * овладавања методама и поступцима истраживања; * развоја критичког и самокритичког мишљења; * примене знања у пракси; * основа професионалне етике; * развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; * решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; * мултидисциплинарно повезивање и примена знања; *праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Главни предмет мастера (6 ЕСПБ)
Методологија историје архитектуре 1 2 + 2 6
Методологија историје модерне уметности 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности и визуелне културе новог века 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности средњег века 1 2 + 2 6
Музеалност и документацијска мера 1 2 + 2 6
Специјални курс мастера (6 ЕСПБ)
Генеза херитологије 1 2 + 2 6
Историја архитектуре I 1 2 + 2 6
Модерна уметност I 1 2 + 2 6
Уметност и визуелна култура новог века I 1 2 + 2 6
Уметност средњег века I 1 2 + 2 6
Изборни предмет мастера 1 (6 ЕСПБ)
Антропологија савремености 1 2 + 2 6
Историја раног хришћанства 1 2 + 2 6
Култура средњовековне Србије 1 2 + 2 6
Критичка музеологија и херитологија 1 2 + 2 6
Рана модерна историја 1 2 + 2 6
Ренесансе пре Ренесансе: византијска култура од 9. до 15. века 1 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6
Изборни предмет мастера 2 (6 ЕСПБ)
Античко наслеђе 1 2 + 2 6
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Други у херитологији 1 2 + 2 6
Историја религијa и компаративна митологија 1 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6
Старохришћанска књижевност 1 2 + 2 6
Урбане и родне студије 1 2 + 2 6
Визуелна култура Балкана у 19. веку 2 2 + 0 6
Изборни предмет мастера 3 (6 ЕСПБ)
Византијска филологија 1 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 1 2 + 2 6
Историја српске писмености 1 2 + 2 6
Новогрчки језик 1 2 + 2 6
Османска држава и друштво (15-18. век) 1 2 + 2 6
Писменост средњовековног Запада 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑