Историја уметности

Основне академске студије историје уметности (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар уметности
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Циљ основних студија историје уметности усмерен је на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стручни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите добара, основном и средњем образовном систему, у медијима и у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија историје уметности су овладавање следећим вештинама: а) историјско, теоријско и визуелно разумевањe главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности и архитектуре од античке до модерне и савремене уметности; б) главних принципа музеологије и заштите наслеђа; в) методика наставе ликовне културе и/или историје уметности; г) основе методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; д) самосталнo расуђивање и интерпретацијa уметничког дела; ђ) истраживачкa систематичност; е) развијање критичког мишљења, креативни приступ и интелектуална радозналост.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма основних студија историје уметности одређена је с обзиром на: - савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности уопште, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије; - принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; - потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за историју уметности и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; - стогодишњу традицију наставе историје уметности на Београдском универзитету. Обавезна студијска подручја јесте историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата: а) западну уметност и архитектуру, б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства, в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури, г) музеологију и заштита наслеђа и д) историју историје уметности, науку о уметности са методологијом. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем студијског програма историје уметности, студент је способан да покаже знање и разумевање главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности од античке до модерне и савремене уметности, главних принципа музеологије и заштите наслеђа, као и методике наставе ликовне културе и/или историје уметности. Обезбеђује развијање наставничких компетенција. Студент стиче следеће опште способности: а) анализе, синтезе, закључивања; б) овладавања методама и поступцима истраживања; в) развоја критичког и самокритичког мишљења; г) примене знања у пракси; д) основа професионалне етике; ђ) развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: а) познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; б) решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; в) мултидисциплинарно повезивање и примена знања; г) праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци. д) развија наставничке компетенције (наставничко усмерење ка мастеру)
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 1 2 + 2 5
Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба 1 2 + 0 4
Увод у студије баштине 1 2 + 0 5
Античка уметност 1, 2 2 + 2 10
Увод у историју уметности I 1, 2 2 + 2 10
Увод у историју уметности II 1, 2 2 + 2 10
Писање о уметности 2 2 + 0 5
Ранохришћанска и рановизантијска уметност 2 2 + 2 5
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (46 ЕСПБ)
Методологија историје уметности 3 2 + 0 4
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи 3 2 + 2 4
Херитологија 3 2 + 2 3
Европска уметност новог века I 3, 4 2 + 2 8
Историја уметности српских земаља средњег века I 3, 4 2 + 2 8
Српска уметност новог века I 3, 4 2 + 2 8
Архитектура средњовековне Србије 4 2 + 2 3
Музеологија 4 2 + 2 4
Теорије уметности 4 2 + 0 4
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Културна историја средњег века 500-1000. године 3 2 + 2 6
Старословенски језик 2 3 2 + 2 5
Византијска цивилизација 3, 4 2 + 0 6
Грчки језик 3, 4 2 + 2 8
Латински језик 3, 4 2 + 2 8
Основе класичне археологије Грчке 3, 4 2 + 2 8
Увод у историју религија 3, 4 2 + 2 10
Историјска географија 4 3 + 1 7
Културна историја средњег века 1000-1500. године 4 2 + 2 6
Старословенски језик 1 4 2 + 0 3
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (56 ЕСПБ)
Пракса 5 0 + 0 6
Европска уметност новог века II 5, 6 2 + 2 10
Историја модерне уметности I 5, 6 2 + 2 10
Историја уметности српских земаља средњег века II 5, 6 2 + 2 10
Општа историја уметности средњег века 5, 6 2 + 2 10
Српска уметност новог века II 5, 6 2 + 2 10
Изборни предмет 2 (4 ЕСПБ)
Историја џеза 6 2 + 2 4
Класично наслеђе у савременој српској култури 6 2 + 0 4
Културна историја старог Египта 6 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 6 2 + 2 6
Римска уметност у Србији 6 2 + 0 4
Хералдика 6 2 + 0 4
Херитолошке технологије 6 2 + 0 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (32 ЕСПБ)
Архитектура од ренесансе до постмодернизма 7 2 + 2 6
Историја историје уметности 7 2 + 0 4
Историја модерне уметности II 7, 8 2 + 2 10
Српска архитектура од средине 18. до почетка 20. века 8 2 + 2 4
Изборни предмет 3 (11 ЕСПБ)
Амерички 20. век 7 2 + 1 4.5
Античка историографија 7 2 + 2 6
Визуелна култура Европе у новом веку 7 2 + 0 5
Визуелна култура средњег века 7 2 + 0 3
Институције римске републике 7 2 + 2 6
Историја рока 7 2 + 2 4
Југословенска држава и свет 7 2 + 2 6
Југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 2 10
Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века 7 2 + 0 3
Насеља и становништво Србије у средњем веку 7 2 + 2 6
Понашање потрошача и маркетинг 7 2 + 3 6
Пропаганда у 20. веку 7 2 + 2 6
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951. 7 2 + 0 3
Уметност и култови античког света 7 2 + 0 3
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 7 2 + 0 3
Црквена уметност у Србији у XIX веку 7 2 + 0 3
Европеизација као водећа сила Модернизације – имплементација и одбијање европских идеја и интитуција на Балкану, 18 – 20. век 7 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (17 ЕСПБ)
Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века 8 2 + 0 3
Aрхитектура средњег века: токови, контекст, значење, рецепција 8 2 + 0 5
Aрхитектура у Србији 1918-1941 8 2 + 0 3
Античка и средњовековна топографија српских земаља према старим географским картама 8 2 + 2 6
Византинци и Балкан 12-14. век 8 2 + 2 6
Визуелна култура Балкана у новом веку 8 2 + 0 3
Војска у средњовековној Србији 8 2 + 2 6
Историјски модели музеализације 8 2 + 0 3
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 8 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 2 6
Кипар у средњем веку 8 2 + 2 6
Методика наставе историје уметности 8 2 + 2 6
Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства 8 2 + 0 3
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света 8 2 + 0 3
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Савремене економске миграције 8 2 + 2 6
Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти 8 2 + 0 3
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 8 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 8 2 + 2 6
Теме из историје Османског царства 8 2 + 2 6
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку 8 2 + 2 6
Уметност и визуелна култура медитеранског света 8 2 + 0 3
Уметност и култура 18. века 8 2 + 0 3
Уметност и патриотизам у српској култури 18. века 8 2 + 0 3
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти 8 2 + 0 3
Пут западног Балкана ка ЕУ: Спољни и унутрашњи изазови 8 2 + 2 6
Завршни рад 8   8

 

↑↑↑