Историја уметности

Мастер академске студије историје уметности (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар уметности
Услови уписа: ЗАвршене основне академске студије историје уметности (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје уметности у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Циљ програма је да студент усаврши и продуби вештине којима је овладао на основним студијама, при чему је сада усмерен на једну од жељених (понуђених) области усавршавања: а) историјско, теоријско и визуелно разумевањe одабраног уметничког или архитектонског тока и/или феномена историје уметности у распону од античке до модерне и савремене уметности; б) музеологије и заштите наслеђа; в) методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; г) обучен је за самостални научноистраживачки рад и интерпретацију уметничког дела, широм контекстуализацијом одабране посебне области (културна историја, социологија, антропологија, археологија, педагогија, класичне науке итд.). Дипломирани (мастер) је оспособљен да стечена знања практично примени; способан је за креативан рад као и за оне академске и стручне вештине неопходне за професионално деловање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма дипломских академских студија историје уметности сачињена је тако да се надовеже на структуру основних студија историје уметности и студентима омогући даљу специјализацију у одабраној области, као и флексибилно повезивање са сродним областима истраживања, сходно појединачним потребама истраживања. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним студијама (античка уметност, историја архитектуре, средњовековна уметност са посебним нагласком на српској и византијској средњoвековној уметности, уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа) заступљене су и на овом нивоу образовања. Обавезна студијска подручја: Историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата а) западну уметност и архитектуру; б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства; в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури; г) музеологија и херитологија; д) историја историје уметности, наука о уметности са методологијом. Начин избора предмета из других студијских програма: у оквиру изборних позиција, са приложене листе (области политичке и културне историје, класичних наука, школске педагогије, социологије културе и уметности, филозофије уметности и естетике; етнологије и антроплогије, археологије. Начин избора предмета са других студијских група - сходно ужем усмерењу студената у току дипломских-мастер студија. Курикулум се састоји из: - једног главног курса, који кандидат/киња бира с обзиром на планирану област специјализације (Методологија историје уметности средњег века, Методологија историје уметности и визуелне културе новог века, Методологија историје модерне уметности, Методологија историје архитектуре, Музеалност и документацијска мера) - једног специјалног курса (Уметност средњег века I, Уметност и визуелна култура новог века I, Модерна уметност I, Историја архитектуре I, Генеза херитологије), који омогућава продубљивање и усавршавање увида у жељену област изучавања; - изборних курсева који омогућавају пробудљивање знања у одређеним ширим и сродним областима; - менторског рада у току наставе, као и у функцији израде дипломског (мастер) рада; - самосталног истраживачког рада кандидата/кандидаткиње. Први семестар овог једногодишњег програма превасходно је посвећен настави, док се у другом семестру акценат ставља на менторски и самосталан рад и израду завршног рада. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Дипломске академске студије историје уметности трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСПБ бодова. Настава се одвија кроз предавања, вежбе, студијски истраживачки рад, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма.

Компетенције: Стицањем дипломираног-мастер звања, студент је способан да покаже продубљено знање одабране (жељене) посебне области свог усмерења, у распону од античке до модерне и савремене уметности и архитектуре; да у пракси примени знања музеологије и заштите наслеђа; да своје знање самостално примени у научноистраживачком раду, интерпретацији и анализи уметничког дела или посебних уметничких појава и токова. Компетенције за самосталан рад у настави – наставнички смер Студент стиче следеће опште способности: а) анализе, синтезе, закључивања; б) овладавања методама и поступцима истраживања; в) развоја критичког и самокритичког мишљења; г) примене знања у пракси; д) основа професионалне етике; ђ) развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: а) познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; б) решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; в) мултидисциплинарно повезивање и примена знања; г) праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци. д) самосталан рад у настави – наставнички смер
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Главни предмет мастера (6 ЕСПБ)
Методологија историје архитектуре 1 2 + 2 6
Методологија историје модерне уметности 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности и визуелне културе новог века 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности средњег века 1 2 + 2 6
Методологија тезауруса 1 2 + 2 6
Специјални курс мастера (6 ЕСПБ)
Историја архитектуре I 1 2 + 2 6
Модерна уметност I 1 2 + 2 6
Музеологија и херитологија 1 2 + 2 6
Уметност и визуелна култура новог века I 1 2 + 2 6
Уметност средњег века I 1 2 + 2 6
Изборни предмет мастера 1 (18 ЕСПБ)
Античко наслеђе 1 2 + 2 6
Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века 2 2 + 0 6
Архитектура у Србији 1918-1941 2 2 + 0 6
Византијска филологија 1 2 + 2 6
Визуелна култура Балкана у 19. веку 2 2 + 0 6
Генеза херитологије 1 2 + 2 6
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Институционална, културна и друштвена историја Римског царства 1 2 + 2 6
Интегративна заштита наслеђа 1 2 + 2 6
Историја српске писмености 1 2 + 2 6
Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века 2 2 + 0 6
Култура средњовековне Србије 1 2 + 2 6
Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2 + 2 6
Музеографија тоталитета 1 2 + 2 6
Новогрчки језик 1 2 + 2 6
Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског 2 2 + 0 6
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света 2 2 + 0 6
Османска држава и друштво (15-18. век) 1 2 + 2 6
Религије античког света 1 2 + 2 6
Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти 2 2 + 2 6
Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација 1 2 + 2 6
Социокултурна еволуција у археологији и антропологији 1 2 + 2 6
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 2 1 2 + 2 6
Старохришћанска књижевност 1 2 + 2 6
Теорија историје 1 2 + 2 6
Уметност и визуелна култура медитеранског света 2 2 + 0 6
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951. 2 2 + 0 6
Уметност и култови античког света 1 2 + 0 6
Уметност и патриотизам у српској култури 18. века 2 2 + 0 6
Уметност српских земаља средњег века - одабране теме 2 2 + 0 6
Црквена уметност у Србији у XIX веку 1 2 + 0 6
Школска пракса 1 1 0 + 2 3
Школска пракса 2 1 0 + 2 3
СИР 2   10
Завршни мастер рад - израда 2   15
Завршни мастер рад - одбрана 2   5

 

↑↑↑