Историја уметности

Докторске студије историје уметности (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историја уметности
Услови уписа: Услови утврђени статутом Универзитета или Факултета. Дипломски рад - мастер или магистарски из матичне научне области историје уметности. Укупан број ЕСПБ на претходним студијама: 300. Просек оцена студија на основним + мастер (или магистарским) студијама најмање 8. Један страни језик који је кандидат положио на основним, мастер (или магистарским) студијама (са доказом о положеном испиту). За остале кандидате који не испуњавају наведене услове, Одељење може прописати диференцијалне испите.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: иста област студија - нема услова сродне области студија - диференцијални који прописује Одељење у складу са статутом Факултета. различите области студија - један или више диференцијалних испита које прописује Одељење у складу са статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: По програму који саставља ментор или водитељ уже научне области на коју се кандидат усмерава.
Циљ: Циљ студијског програма је да кандидат, стицањем звања доктора историје уметности, усаврши: * историјско, теоријско, тематско, проблемско, концептуално и визуелно разумевање одабраног уметничког тока, појединца и/или феномена историје уметности и архитектуре у распону од антике до модерног и савременог доба; * разумевање и критичко преиспитивање историјскоуметничке науке, као и различитих пракси из домена историје уметности; * теоријску и практичну примену знања и вештина из домена музеологије и заштите наслеђа; * методологију историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине, са посебним акцентом на контекстуалном и интердисциплинарном приступу у изучавању посебних тема, области и садржаја историје уметности и архитектуре; * креативне способности и самосталност у стручном и научном деловању; * истраживачку доследност, упорност и ефикасност, радозналост, научну отвореност и стручну и научну одговорност највишег степена; * самостално организовање и остваривање научних истраживања; * укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * академске и професионалне вештине неопходне за развој, унапређење и популаризацију историјскоуметничке науке.

Компетенције: Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално, теоријски и практично делује у домену уже области у којој се усавршио: историје уметности, историје архитектуре, теорије, музеологије и заштите наслеђа; * примени когнитивне, истраживачке, комуникацијске вештине, као и способност аутономног научног и стручног деловања; * да обавља наставнички рад у високошколским институцијама; * да се укључи у националне и међународне научне и истраживачке пројекте; * да делује независно и креативно; * да поштује принципе етичког кодекса добре научне праксе; * да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата, да те резултате саопштава на научним скуповима и у стручним и научним часописима; да реализује оригинални научноистраживачки или стручни рад, монографију и/или независну интерпретацију уметничког дела; * да доприноси развоју научне дисциплине. Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познавање и разумевање дисциплине историје уметности; * способност решавања проблема уз примену научних метода и поступака; * интердисциплинарност знања; * праћење најновијих достигнућа у науци и струци; * употребу стечених вештина и знања у посебној области историје уметности у којој се усавршио; * употребу савремених технологија у овладавању знањима и ширењу знања из посебне области историје уметности у којој се усавршио.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Античка топографија Србије 1 2 + 0 10
Историја уметности и области изучавања 1 2 + 2 10
Методологија историје уметности 1 2 + 2 10
Античко рударство и металургија 2 2 + 0 10
Генеза херитологије 2 2 + 2 10
Методи историје уметности 2 2 + 2 10
Методологија баштињења 2 2 + 2 10
Методолошке основе историје средњовековне уметности 2 2 + 2 10
Методолошке основе проучавања архитектуре - средњи век 2 2 + 2 10
Методолошке основе проучавања архитектуре - нови век и савремено доба 2 2 + 2 10
Методолошке основе визуелне културе новог века 2 2 + 2 10
Методолошке основе историје модерне уметности 2 2 + 2 10
Научно-истраживачки рад у области историје средњовековне уметности 2 2 + 2 10
Научно истраживање у оквирима историје архитектуре - средњи век 2 2 + 2 10
Научно истраживање у оквирима историје архитектуре - нови век и савремено доба 2 2 + 2 10
Научно истраживање визуелне културе новог века 2 2 + 2 10
Научно-истраживачки рад у области историје модерне уметности 2 2 + 2 10
Теорије ликовних уметности 2 2 + 2 10
Процеси романизације у римским провинцијама на тлу Србије 3 2 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15
Изборни предмети
Пољопривреда у римским провинцијама на тлу Србије 1 2 + 0 10
Аутохтони култови у римским провинцијама на Централном Балкану 1 2 + 0 10
Архитектонски простор: функција, структура, облици и ликовни садржај (средњи век) 1 2 + 2 10
Архитектонски простор: функција, структура, облици и ликовни садржај (нови век и савремено доба) 1 2 + 2 10
Архитектонски простор: функција, структура и облици и ликовни садржај 1 2 + 2 10
Средњовековна уметност западне Европе 1 2 + 2 10
Визуелна култура југоисточне Европе новог века 1 2 + 2 10
Српска уметност XX века 1 2 + 2 10
Музеологија и херитологија 1 2 + 2 10
Литература о уметности 1 2 + 2 10
Рановизантијска нумизматика 2 2 + 0 10
Сахрањивање у античком периоду на тлу Србије 2 2 + 0 10
Значај воде у римским провинцијама на тлу Србије 2 2 + 0 10
Источнохришћанска уметност средњег века 2 2 + 2 10
Концепти европске визуелне културе новог века 2 2 + 2 10
Модерна уметност: изабране теме 2 2 + 2 10
Теорија тезауруса 2 2 + 2 10
Историја историје уметности 2 2 + 2 10
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - нови век и савремено доба 2 2 + 2 10
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - средњи век 2, 3 2 + 2 10
Изборни предмет из програма Факултета или Универзитета 3 2 + 2 10
Изборни предмет из програма Факултета или Универзитета 3 2 + 2 10
Оријентални култови у римским провинцијама на тлу Србије 3 2 + 0 10
Оставе новца у римском периоду на нашем тлу 3 2 + 0 10

 

↑↑↑