Историја уметности

Основне академске студије историје уметности (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар уметности
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Предмети из других студијских програма бирају се у оквиру изборних позиција са приложене листе из области политичке и културне историје, класичних наука, школске педагогије, социологије културе и уметности, филозофије уметности и естетике; етнологије и антропологије, археологије. Начин избора предмета са других студијских група – сходно примарним интересовањима студената у току основних студија и у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ основних студија историје уметности усмерен је на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стручни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите добара, основном и средњем образовном систему, у медијима и у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија историје уметности су: * историјско, теоријско и визуелно разумевањe главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности и архитектуре од античке до модерне и савремене уметности; * главни принципи музеологије и заштите наслеђа; * методика наставе ликовне културе и/или историје уметности; * основе методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; * самосталнo расуђивање и интерпретацијa уметничког дела; * истраживачкa систематичност; * развијање критичког мишљења, креативног приступа и интелектуалне радозналости.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма основних студија историје уметности одређена је с обзиром на: • савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности уопште, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије; • принципе савременог европског система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; • потенцијале и специјализације наставника и сарадника Одељења за историју уметности и могућности повезивања са другим одељењима Филозофског факултета; • стогодишњу традицију наставе историје уметности на Београдском универзитету. Обавезно студијско подручје јесте историја ликовних уметности и архитектуре у временском распону од античког до савременог доба. Ово широко подручје обухвата: а) западну уметност и архитектуру, б) уметност и архитектуру Византије и источног хришћанства, в) националну уметност, са посебним нагласком на српској средњовековној уметности и архитектури, г) музеологију и заштита наслеђа и д) историју историје уметности и науку о уметности са методологијом. Циљеви програма остварују се кроз структуру програма која подразумева: • обавезне курсеве из посебних области историје уметности [античка уметност, историја архитектуре, средњовековна уметност (са посебним нагласком на српској и византијској средњовековној уметности), уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа]. Поменуте опште области изучавања и студирања су, сходно широким хронолошким, проблемским и тематским садржајима, подељене у курсеве у трајању од једног семестра током студија; • обавезне курсеве из области и дисциплина изван историје уметности, неопходне за основно образовање у области (страни језик); • богату изборну листу курсева са свих других одељења Филозофског факултета, који омогућавају стицање широког општег образовања у области друштвених наука и хуманистичких дисциплина и који пружају детаљнија знања из појединих области историје уметности и сродних дисциплина којима се стичу шири увиди и веће способности стручног деловања (археологије, културне историје, историје, антропологије, класичних наука, педагогије). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије историје уметности организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Начин извођења студија: предавања, семинари и вежбе који укључују активно учешће студената и представљају процес практичног оспособљавања из области која се изучава. Бодовна вредност предмета предмета исказана je у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Прва година: Увод у историју уметности I (10 ЕСПБ), Увод у историју уметности II (10 ЕСПБ), Уметност античке Грчке (5), Уметност античког Рима (3), Увод у студије баштине (5), Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку (5), Историја историје уметности (4), Основи уметности и визуелне културе новог века (2), Изборни предмети 1. (6), 2. (6) и 3. (4 ЕСПБ). Друга година: Ранохришћанска и рановизантијска уметност (4), Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи (5), Средњовековна архитектура у Србији (5), Српска уметност у доба Немањића I (5), Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) (4), Теорије уметности (5), Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века (4), Појмови уметности и визуелне културе новог века (5), Херитологија (3), Методологија историје уметности (3), Изборни предмет 4. (8), 5. (3) и 6. (6 ЕСП

Компетенције: Савладавањем студијског програма историје уметности, студент је способан да покаже знање и разумевање главних токова развоја, идеја и феномена историје уметности од античке до модерне и савремене уметности, главних принципа музеологије и заштите наслеђа, као и методике наставе ликовне културе и/или историје уметности. Студент стиче следеће опште способности: * анализе, синтезе, закључивања; * овладавања методама и поступцима истраживања; * развоја критичког и самокритичког мишљења; * примене знања у пракси; * примене основа професионалне етике; * развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; * решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; * мултидисциплинарног повезивања и примене знања; * праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у студије баштине 1 2 + 2 5
Уметност античке Грчке 1 2 + 2 5
Увод у историју уметности I 1, 2 2 + 2 10
Увод у историју уметности II 1, 2 2 + 2 10
Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку 2 2 + 2 5
Основи уметности и визуелне културе новог века 2 2 + 0 2
Писање о уметности 2 2 + 0 4
Уметност античког Рима 2 2 + 0 3
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Културна историја средњег века 500-1000. године 1 2 + 2 6
Византијска цивилизација 1, 2 2 + 0 6
Грчки језик 1, 2 2 + 2 8
Историја религија 1, 2 2 + 2 10
Латински језик 1, 2 2 + 2 8
Културна историја средњег века 1000-1500. године 2 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (4 ЕСПБ)
Античка историографија 1 2 + 2 6
Археологија и писани извори 1 2 + 0 4
Археологија и псеудоархеологија 1 2 + 0 4
Класична археологија Грчке - историја дисциплине 1 2 + 0 4
Увод у античке студије 1 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија историје уметности 3 2 + 0 3
Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) 3 2 + 2 4
Ранохришћанска и рановизантијска уметност 3 2 + 2 4
Средњовековна архитектура у Србији 3 2 + 2 5
Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века 3 2 + 2 4
Херитологија 3 2 + 2 3
Појмови уметности и визуелне културе новог века 4 2 + 2 5
Српска уметност у доба Немањића I 4 2 + 2 5
Теорије уметности 4 2 + 0 5
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи 4 2 + 2 5
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни предмет 3 (3 ЕСПБ)
Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије 3 2 + 2 6
Империје и нације у модерном свету 3 2 + 2 6
Психологија религије 3 2 + 0 6
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 3 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 3 2 + 2 6
Увод у студије британске културе 3 2 + 0 3
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Друштвена историја Западне Европе у 20. веку 4 2 + 2 6
Друштвена историја САД у 20. веку 4 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 4 2 + 2 6
Савремени Балкан 4 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 4 2 + 2 6
Теме из модерне историје - Западна Европа, Средоземље и САД 4 2 + 2 6
Херитолошке технологије 1 4 2 + 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Архитектура од ренесансе до постмодернизма 5 2 + 2 4
Европска уметност ренесансе и маниризма 5 2 + 2 4
Историја историје уметности 5 2 + 0 2
Музеологија 5 2 + 2 4
Настанак и развој ране модерне уметности 5 2 + 2 4
Поетика српске уметности новог века 5 2 + 2 4
Српска уметност у доба Немањића II 5 2 + 2 4
Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи 5 2 + 2 4
Архитектура у Србији од 18. до 20. века 6 2 + 2 5
Европска уметност барока и рококоа 6 2 + 2 5
Историја и теорија авангарди и неоавангарди 6 2 + 2 4
Српска средњовековна уметност после пропасти Царства (1371-1690) 6 2 + 2 4
Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи 6 2 + 2 4
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века 6 2 + 2 4
Изборни предмет 5 (4 ЕСПБ)
Америчка уметност и популарна култура 1945-1963 6 2 + 0 4
Идеје и токови модерне скулптуре 6 2 + 0 4
Историјски модели музеализације 6 2 + 2 4
Социологија свакодневног живота 6 1 + 1 3
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Европска уметност 19. века 7 2 + 2 4
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века 7 2 + 2 4
Уметност после 1945 - модерна и постмодерна 7 2 + 2 4
Српска уметност и визуелна култура у 20. веку 8 2 + 2 5

Изборни предмети 6-12
(бира се седам предмета са листе)

Архивистика 7 2 + 2 6
Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку 7 2 + 2 6
Историја Југославије: југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 2 6
Методика наставе историје уметности 7 2 + 2 6
Општа савремена историја - кључни политички феномени 7 2 + 2 6
Помоћне историјске науке 7 2 + 2 6
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Америчка уметност и популарна култура 1945-1963 8 2 + 0 4
Архитектура и сакрални обред. Од античке Грчке до касног средњег века 8 2 + 0 6
Визуелна култура Балкана у 19. веку 8 2 + 0 4
Грчко наслеђе у савременој српској култури 8 2 + 0 4
Историја модерног европског образовања 8 2 + 2 6
Историјска географија 8 2 + 2 7
Историјски модели музеализације 8 2 + 2 4
Језик и друштво: увод у социолингвистику 8 2 + 2 4
Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века 8 2 + 0 6
Менаџмент и маркетинг у образовању 8 4 + 2 8
Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства 8 2 + 0 6
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света 8 2 + 0 6
Основе педагогије са дидактиком 8 2 + 2 6
Полност и култура 8 2 + 2 4
Психолошке школе и правци 8 4 + 0 6
Руска култура 8 2 + 0 3
Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти 8 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 8 2 + 2 4
Студије британске културе 8 2 + 0 3
Уметност и визуелна култура медитеранског света 8 2 + 0 6
Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951. 8 2 + 0 6
Уметност и патриотизам у српској култури 18. века 8 2 + 0 6
Хеленистичка филозофија (Антички скептицизам) 8 2 + 2 6
Хералдика 8 2 + 0 4
Херитолошке технологије 2 8 2 + 2 6
Завршни рад 8 0 + 0 6

 

↑↑↑