Будући студенти - Опште информације

Упис на студије на Филозофском факултету

Општи услови за упис на основне академске студије у академској 2023/2024. години дефинисани су Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php

На истој страни се налазе и услови конкурса за појединачне факултете.

Општи услови и број студената за упис на мастер академске студије у академској 2023/2024. години су дефинисани Општим условима конкурса за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину., објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/master-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Андрагогија

Етнологија и антропологија

Историја уметности

Класичне науке

Педагогија

Психологија

Социологија

  • Диференцијални испит за упис на мастер студије социологије
  • ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ СОЦИОЛОГИЈЕ састоји се из писменог и усменог дела. Писмени део пријемног испита састоји се у почетном нацрту мастер тезе и треба да садржи: наслов, опис истраживачког проблема, релевантност проблема за научну област социологије/социјалне антропологије и опис теоријско-истраживачког оквира приступа са основним хипотезама. Уколико је нацрт заснован на емпријском истраживању, потребно је дати општи методолошки нацрт истраживања. Нацрт треба да буде дугачак до 5 страна куцаног текста (12 пт, 1.5 проред) и уз образложење треба да садржи најмање пет референтних јединица почетне литературе. Нацрт се предаје приликом предаје докумената и усмено се брани пред трочланом комисијом.

    Нацрт не обавезује кандидата да касније реализује ту мастер тезу, већ служи процени компетентности и мотивисаности кандидата за бављење научно-истраживачким радом у области социологије. Укупан број поена који кандидат може остварити на пријемном испиту је 30 (писмени рад + усмена одбрана). Укупан број поена које кандидати могу да остваре је 100. Од тога до 70 поена остварују на основу претходног успеха (просека и дужине студирања на основним студијама.

Филозофија

Упис на основу конкурса

Општи услови и број студената за упис на докторске студије у академској 2023/2024. години је дефинисан Општим условима конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2023/2024. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/doktorske-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Андрагогија

Археологија

Принципи рангирања пријављених кандидата утврђени су на нивоу Факултета. Од максимално 100 бодова, 40 се добија за резултате претходног рада, а 60 за резултате постигнуте на пријемном испиту (мотивационо писмо и интервју са кандидатима).

При обрачуну резултата претходног рада релевантни су просек оцена на основним и мастер студијама, дужина студирања на основним и мастер студијама и објављени научни радови, уколико их има.

Минималан број бодова (у односу на максималних 100 бодова) које треба добити да би се стекла могућност уписа на докторске студије износи 51.

Историја

Историја уметности

Класичне науке

Педагогија

Психологија

Социологија

Филозофија

Класичне науке

↑↑↑