Будући студенти - Коначна ранг-листа

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2023/2024. ГОДИНИ

Пријемни испит за упис на сваку од студијских група Филозофског факултета састоји се од теста опште информисаности и теста знања.

ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ

Садржи питања из разних области људског знања. Овде можете пронаћи примере тестова опште информисаности за кандидате који полажу тестове знања из:

или решавати примере ТОИ и проверити свој резултат у односу на остале кандидате.

ТЕСТ ЗНАЊА

Полаже се писмено и специфичан је за сваку студијску групу. Изузетно, за упис на студијску групу Филозофија не полаже се тест знања већ кандидати добијају теме које треба да обраде у форми есеја. Наведени су само основни елементи програма по којима ће се кандидати припремати и полагати пријемне испите. Уже тематске целине су одређене у уџбеничкој литератури.

Филозофски факултет не организује припремну наставу за полагање пријемног испита.

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 1. Тест опште информисаности
 2. Писмени одговори на задата питања
Литература:
 1. В. Цветковић, Н. Цекић, М. Савић, Филозофија, Београд (уџбеник за четврти разред гимназија и правно-биротехничких школа)
 2. В. Кораћ, Б. Павловић, Историја филозофије, Београд
Теме:
 1. Зенонове апорије
 2. Софисти
 3. Сократово схватање знања и врлине
 4. Платоново учење о идејама
 5. Платонова политичка филозофија
 6. Аристотелова теорија узрока
 7. Аристотелово етичко и политичко учење
 8. Епикурејство
 9. Стоицизам
 10. Антички скептицизам
 11. Проблем универзалија у средњовековној филозофији
 12. Подела идеја код Лока
 13. Локова критика урођених идеја
 14. Како Баркли долази до става Esse est percipi?
 15. Хјум о проблемима индукције и узрочности
 16. Хјум о проблему постојања спољашњег света
 17. Примарни и секундарни квалитети
 18. Теорије о природном стању и друштвеном уговору
 19. Беконова критика идола
 20. Декартова методска сумња
 21. Декартов дуализам
 22. Спинозино уцење о супстанцији
 23. Лајбницова монадологија
 24. Филозофија просветитељства
 25. Кантов коперникански обрт
 26. Дистинкције a priori/a posteriori и аналитичко/синтетичко у Кантовој филозофији
 27. Кантова етика
 28. Хегелов систем апсолутног духа
 29. Утилитаризам
 30. Шопенхауеров волунтаризам
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из социологије
Литература:

За припрему кандидати могу да користе један од следећа три уџбеника:

 1. Група аутора, Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
 2. В. Вулетић, Социологија, Klett, Београд, 2014.
 3. М. Станојевић, Социологија, Логос, Београд, 2016.
Тематске целине:
 • Социолошки приступ друштву
 • Друштвена структура и друштвене промене
 • Основне области друштвеног живота
 • Појаве и проблеми савременог друштва
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из психологије
Литература:
 1. З. Павловић, О. Тошковић, А. Алтарас Димитријевић и З. Јолић Марјановић, Психологија - уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Едука, Београд 2019. (било које издање) - за тест знања за пријемни испит за школску 2024/2025. годину
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из a) педагогије или б) психологије
а) Тест знања из педагогије Литература:
 1. Р. Антонијевић (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета
или б) Тест знања из психологије Литература:
 1. Требјешанин, Ж. (2021). Психологија: Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и aдминистрација. Београд: Креативни центар.
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из a) педагогије или б) психологије
а) Тест знања из педагогије Литература:
 1. Р. Антонијевић (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета
или б) Тест знања из психологије Литература:
 1. Требјешанин, Ж. (2021). Психологија: Уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и aдминистрација. Београд: Креативни центар.
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из историје
Литература (ново):
 1. Н. Вујчић, Историја 1, уџбеник за први разред гимназије
 2. В. Рашковић, Р. Радић, Историја 2, уџбеник за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера
 3. Г. Васин, К. Митровић, Историја за 2. разред гимназије друштвено-језичког и општег смера
 4. С. Рајић, Д. Леовац, Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера
 5. М. Милићевић, Б. Вучетић, Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег смера
 6. 6. Д. Лопандић, М. Милиновић, Р. Миликић, Историја 4, уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера
Литература (старо):

За припрему теста знања 2024. године будући кандидати, који су већ почели припреме за упис, могу да користе литературу која је до сада била наведена на сајту:

 1. Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Радивој Радић, Зорица Недељковић ИСТОРИЈА 1. разред гимназије општег, природно - математичког и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2013.
 2. Мирко Обрадовић, Историја уџбеник за I разред гимназија, Клет 2012.
 3. Смиља Марјановић-Душанић, Марко Шуица, Историја за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Београд 2008.
 4. Радош Љушић, Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Београд 2008.
 5. Уџбеник за III разред природно-математичког смера / IV разред општег/друштвено-језичког смера издавачке куће Фреска, аутора Р. Љушића и Љ. Димића
 6. Мира Радојевић, Историја за III и IV разред гимназије природно – матемaтичког смера, четврти разред гимназије друштвено – језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар
 7. Коста Николић, Момчило Павловић, Никола Жутић, Зорица Шпадијер, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Београд 2008.
 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из историје уметности
Литература:
 1. В. Галовић, Б. Караџић, Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (било које издање)
 2. Х. В. Џенсон, Историја уметности, Београд (било које издање)
Тематске целине:
 • античка уметност
 • старохришћанска уметност
 • византијска уметност
 • романичка и готичка уметност
 • уметност ренесансе
 • маниризам
 • барок
 • уметност XIX века
 • уметност XX века

Овај програм подразумева општу и националну историју уметности.

 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања
Обавезна литература:
 1. Кевин Грин, Увод у археологију, Clio, Београд 2003 : 11-17; 305-310.
 2. Majkl Kuk, Kratka istorija čovečanstva, Book&Marso, Beograd 2007: 19-66; 135-154; 209-224.
 3. Predrag Medović, Od pećine do palate. Praistorija Evrope, Platoneum, Novi Sad, 2003 (114 strana).
 4. Ан-Мари Битен, Стара Грчка, Clio, Београд, 2010: 19-30; 39-58.
 5. Жан-Ноел Робер, Стари Рим, Clio, Београд 2010: 19-29; 57-85.
 6. Мишел Каплан, Византија, Clio, Београд 2008: 21-47.
 7. Смиља Марјановић-Душанић и Марко Шуица, Историја 2 (за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера), Завод за уџбенике, Београд 2009 (240 страна).

Напомена: Уколико постоји проблем око проналажења литературе, будући студенти се могу јавити нa следеће адресе: arheologija.prijemni@gmail.com и arh@f.bg.ac.rs.

 1. Тест опште информисаности
 2. Тест знања из струке
За припрему се препоручује следећа литература:
 1. Ериксен ТХ, Шта је социјална антропологија? Лозница: Карпос; 2014.
 1. Тест опште информисаности
 2. а) Превод реченица или б) тест знања
а) Писмени испит: Превод реченица са грчког или латинског језика са тестом знања из граматике српског језика

Овај тест је ОБАВЕЗАН за кандидате који су старогрчки или латински језик учили у средњој школи више од две школске године, а могу га, по сопственом избору, полагати и они који су старогрчки или латински језик учили краће.
Писмени испит се састоји од превода 4 реченице са латинског или старогрчког (по избору) на српски језик без помоћи речника и 10 питања из граматике српског језика (врста реченице, падеж, функција одређених речи у реченици и сл). За успешно решавање теста из латинског, односно старогрчког језика неопходно је добро познавање деклинација, главних глаголских облика, компарације придева, важнијих конструкција.

Литература:
а) ЗА ПИСМЕНИ ИСПИТ КОЈИ СЕ САСТОЈИ ИЗ ПРЕВОДА РЕЧЕНИЦА СА СТАРОГРЧКОГ ЈЕЗИКА СА ТЕСТОМ ЗНАЊА ИЗ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 1. Ифигенија Радуловић, ΚΛΕΙΩ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ, Основе грчког језика за студенте историје 1,https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-588-4
 2. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика (уџбеник за први разред средње школе), Завод за уџбенике, Београд (више издања).
ЗА ПИСМЕНИ ИСПИТ КОЈИ СЕ САСТОЈИ ИЗ ПРЕВОДА РЕЧЕНИЦА СА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА СА ТЕСТОМ ЗНАЊА ИЗ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 1. Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, Латински језик I, Завод за уџбенике, Београд 2020.
 2. Војин Недељковић, Маријана Бакић, Јелена Савић, Ain tū? Почетни уџбеник латинског језика за гимназије, Едука, Београд 2020.
 3. Марјанца Пакиж, Борис Пендељ, Милица Кисић-Божић, Урош Рајчевић, Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбеникe, Београд 2020.
 4. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика (уџбеник за први разред средње школе), Завод за уџбенике, Београд (више издања).
б) ПИСМЕНИ ИСПИТ: ТЕСТ ЗНАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ АНТИЧКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СА ТЕСТОМ ЗНАЊА ИЗ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Овај тест намењен је кандидатима који нису обавезни да полажу латински или старогрчки језик.
Тест знања се састоји од теста из историје античке цивилизације - одељци о грчкој и римској историји, књижевности, уметности, религији (20 питања), и теста из граматике српског језика (10 питања).

Литература:
 1. С. Ферјанчић, Д. Стефановић, Р. Радић, З. Недељковић, Историја за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера, Београд 2013, стр. 28-242.
 2. Мирко Обрадовић, Историја, Уџбеник за I разред гимназија, Клет, Београд 2012.
 3. Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, Латински језик I, Завод за уџбенике, Београд 2020.
 4. Марјанца Пакиж, Борис Пендељ, Милица Кисић-Божић, Урош Рајчевић, Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2020.
 5. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика (уџбеник за први разред средње школе), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (више издања).
↑↑↑