Историја уметности

Докторске студије историје уметности (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историја уметности
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области историје уметности (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју уметности на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши у оквиру изборних позиција са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ студијског програма је да кандидат, стицањем звања доктора историје уметности, усаврши: * историјско, теоријско, тематско, проблемско, концептуално и визуелно разумевање одабраног уметничког тока, појединца и/или феномена историје уметности и архитектуре у распону од антике до модерног и савременог доба; * разумевање и критичко преиспитивање историјскоуметничке науке, као и различитих пракси из домена историје уметности; * теоријску и практичну примену знања и вештина из домена музеологије и заштите наслеђа; * методологију историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине, са посебним акцентом на контекстуалном и интердисциплинарном приступу у изучавању посебних тема, области и садржаја историје уметности и архитектуре; * креативне способности и самосталност у стручном и научном деловању; * истраживачку доследност, упорност и ефикасност, радозналост, научну отвореност и стручну и научну одговорност највишег степена; * самостално организовање и остваривање научних истраживања; * укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * академске и професионалне вештине неопходне за развој, унапређење и популаризацију историјскоуметничке науке.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структура програма докторских студија историје уметности прати и развија образац постављен на дипломским академским студијама-мастер, отварајући више могућности за самосталан истраживачки рад и даље усавршавање кандидата/кандидаткиња. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним и дипломским академским студијама [античка уметност, средњовековна уметност (с посебним нагласком на српској и византијској средњовековној уметности), уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа] заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум садржи: • 2 обавезна курса – Методолошке основе докторских студија историје уметности и Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама, у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућавају сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; • 1 изборни курс из програма Одељења за историју уметности који омогућава продубљивање знања у одређеној жељеној/понуђеној области (Уметност средњег века II, Уметност и визуелна култура новог века II, Модерна уметност II, Историја архитектуре II, Музеологија и херитологија); • 4 изборна курса из других програма Филозофског факултета, које кандидат/киња бира сходно свом ужем усмерењу на докторским студијама и који који омогућавају продубљивање знања у одређеним ширим и сродним областима; • менторски рад у току наставе, као и у функцији припреме пријаве теме и израде докторског рада; • студијски истраживачки рад (консултативну наставу) у функцији непосредног оспособљавања студента за пријаву докторске дисертације, у коме учествују, поред ментора, и остали наставници са Одељења; • самостални истраживачки рада кандидата/кандидаткиње. Прва три семестра програма посвећена су настави, док су последња три семестра посвећена менторском и самосталном истраживачком раду и изради завршног рада. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом преноса бодова: Настава се одвија кроз предавања (2 обавезна и 4 изборна предмета по 10 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (45 ЕСПБ), израду и пријаву теме (15 ЕСПБ), консултативну наставу, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Обавезни заједнички предмет докторских студија 1 – Методолошке основе докторских студија историје уметности (10 ЕСПБ); Обавезни заједнички предмет докторских студија 2 – Увод у научноистраживачки рад на докторским студијама – одабир теме докторске дисертације (10 ЕСПБ); Изборни предмет 1. (10 ЕСПБ); Изборни предмет 2. (10 ЕСПБ); Изборни предмет 3. (10 ЕСПБ); Изборни предмет 4. (10 ЕСПБ) (после назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе); Припрема пријаве дисертације тезе (студијски истраживачки рад) (15 ЕСПБ); Истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације (45 ЕСПБ); Израда дисертације (60 ЕСПБ). Бодовна вредност докторске дисертације: Укупна бодовна вредност – укључујући писање и одбрану пријаве теме (15 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (45 ЕСПБ) и израду и одбрану докторске тезе (60 ЕСПБ): 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Нема посебних предуслова осим да је студент уписан на докторске студије и да је испунио претходне студијске и испитне обавезе и да су одабрани предмети саставни део студијског програма и у складу са ужом облашћу изучавања, о чему се кандидат консултује са ментором.

Компетенције: Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално, теоријски и практично делује у домену уже области у којој се усавршио: историје уметности, историје архитектуре, теорије, музеологије и заштите наслеђа; * примени когнитивне, истраживачке, комуникацијске вештине, као и способност аутономног научног и стручног деловања; * да обавља наставнички рад у високошколским институцијама; * да се укључи у националне и међународне научне и истраживачке пројекте; * да делује независно и креативно; * да поштује принципе етичког кодекса добре научне праксе; * да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата, да те резултате саопштава на научним скуповима и у стручним и научним часописима; да реализује оригинални научноистраживачки или стручни рад, монографију и/или независну интерпретацију уметничког дела; * да доприноси развоју научне дисциплине. Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познавање и разумевање дисциплине историје уметности; * способност решавања проблема уз примену научних метода и поступака; * интердисциплинарност знања; * праћење најновијих достигнућа у науци и струци; * употребу стечених вештина и знања у посебној области историје уметности у којој се усавршио; * употребу савремених технологија у овладавању знањима и ширењу знања из посебне области историје уметности у којој се усавршио.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Методолошке основе докторских студија историје уметности 1 5 + 0 10
Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама: одабир теме докторске дисертације 1 5 + 0 10
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
Историја архитектуре II 2 5 + 0 10
Модерна уметност II 2 5 + 0 10
Музеологија и херитологија 2 5 + 0 10
Уметност и визуелна култура новог века II 2 5 + 0 10
Уметност средњег века II 2 5 + 0 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Визуелна култура југоисточне Европе новог века 2 5 + 0 10
Историја историје уметности 2 5 + 0 10
Источнохришћанска уметност средњег века 2 5 + 0 10
Концепти европске визуелне културе новог века 2 5 + 0 10
Литература о уметности 2 5 + 0 10
Модерна уметност: изабране теме 2 5 + 0 10
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - нови век и савремено доба 2 5 + 0 10
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - средњи век 2 5 + 0 10
Српска уметност XX века 2 5 + 0 10
Теорија тезауруса 2 5 + 0 10
Друштвена историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у савременом добу 2 5 + 0 10
Југословенска држава, друштво и култура 2 5 + 0 10
Рано хришћанство на Балкану 2 5 + 0 10
Социологија религије 2 5 + 0 10
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 2 5 + 0 10
Ћирилска палеографија са дипломатиком 2 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда пријаве дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Античка драма и театар 3 5 + 0 10
Архивистика 3 5 + 0 10
Идеје 20. века и југословенске елите 3 5 + 0 10
Историја старохришћанске књижевности 3 5 + 0 10
Критичка музеологија и херитологија 3 5 + 0 10
Рана модерна историја 3 5 + 0 10
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 3 5 + 0 10
Стара српска књижевност 3 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност 3 5 + 0 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Дефинисање и тумачење уметничког дела 3 5 + 0 10
Други у херитологији 3 5 + 0 10
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 3 5 + 0 10
Информационе технологије у археологији 3 5 + 0 10
Историја српског народа у средњем веку 3 5 + 0 10
Историографске школе и правци 3 5 + 0 10
Култура и људски развој 3 5 + 0 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918) 3 5 + 0 10
Одабрана поглавља из културне историје Византије 3 5 + 0 10
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 15 15
Израда пријаве дисертације 3 0 + 0 5
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 40

 

↑↑↑