Историја уметности

Мастер академске студије историје уметности (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар уметности
Услови уписа: На мастер академске студије може да се упише лице које је завршило четворогодишње основне академске студије, односно које је остварило обим студија од 240 ЕСПБ бодова, и лице које је завршило одговарајуће четворогодишње основне студије по наставним плановима и програмима који су донети пре ступања на снагу Закона о високом образовању.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент уписан на магистарске студије може да пређе на мастер академске студије одговарајуће области.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор предмета из других студијских програма врши се пријављивањем у поступку утврђеном студијским програмом и правилником о изборним предметима.
Циљ: Циљ програма је да студент усаврши и продуби вештине којима је овладао на основним студијама, при чему је сада усмерен на једну од жељених (понуђених) области усавршавања: * историјско, теоријско и визуелно разумевањe одабраног уметничког или архитектонског тока и/или феномена историје уметности у распону од античке до модерне и савремене уметности; * музеологије и заштите наслеђа; * методологије историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине; * самостални научноистраживачки рад и интерпретацију уметничког дела, широм контекстуализацијом одабране посебне области (културна историја, социологија, антропологија, археологија, педагогија, класичне науке итд.). Мастер историчар уметности је оспособљен да стечена знања практично примени; способан је за креативан рад као и за оне академске и стручне вештине неопходне за професионално деловање.

Компетенције: Стицањем мастер звања, студент је способан да покаже продубљено знање одабране (жељене) посебне области свог усмерења, у распону од античке до модерне и савремене уметности и архитектуре; да у пракси примени знања музеологије и заштите наслеђа; да своје знање самостално примени у научноистраживачком раду, интерпретацији и анализи уметничког дела или посебних уметничких појава и токова. Студент стиче следеће опште способности: * анализе, синтезе, закључивања; * овладавања методама и поступцима истраживања; * развоја критичког и самокритичког мишљења; * примене знања у пракси; * основа професионалне етике; * развоја комуникационих способности. Студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * познавања и разумевања дисциплине историје уметности, као историјске и хуманистичке науке; * решавања конкретних задатака и проблема из домена струке; * мултидисциплинарног повезивања и примене знања; * праћења и примене нових резултата, идеја и достигнућа у струци.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Смер: Историја средњовековне архитектуре
Методологија 1 2 + 2 4
Пракса 1   4
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмет 2 1 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40
Смер: Историја средњовековне уметности
Методологија 1 2 + 2 4
Пракса 1   4
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмет 2 1 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40
Смер: Историја уметности и визуелне културе новог века
Методологија историје уметности и визуелне културе новог века 1 2 + 2 4
Пракса 1   4
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1 2 + 0 4
Изборни предмет 2 1 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40
Смер: Историја архитектуре новог века и савременог доба
Методологија 1 2 + 2 4
Пракса 1   4
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмет 2 1 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40
Смер: Историја и теорија модерне уметности
Методологија историје модерне уметности 1 2 + 2 6
Историја модерне уметности - пракса 1   2
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1 2 + 0 4
Изборни предмет 2 1 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40
Смер: Студије баштине
Херитологија 1 2 + 2 4
Методологија тезауруса 1 2 + 2 4
Методологија матичне области 1 2 + 2 4
Пракса 1, 2   8
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Изборни предмети на смеру
Изборни предмет 1 1 2 + 0 4
Изборни предмет 2 2 2 + 0 4
Изборни предмет 3 2 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   24
Смер: Методологија историје уметности
Методологија историје уметности 1 2 + 2 4
Методологија науке о уметности 1 2 + 2 4
Методи научно-истраживачког рада 1 2 + 2 6
Методологија историје уметности/пракса 1   2
Страни језик 1, 2 2 + 0 4
Завршни рад на смеру 2   40

 

↑↑↑