Историја уметности

Докторске студије историје уметности (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историја уметности
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области историје уметности (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју уметности на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши у оквиру изборних позиција са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ студијског програма је да кандидат, стицањем звања доктора историје уметности, усаврши: а) историјско, теоријско, тематско, проблемско, концептуално и визуелно разумевање одабраног уметничког тока, појединца и/или феномена историје уметности и архитектуре у распону од антике до модерног и савременог доба; б) разумевање и критичко преиспитивање историјскоуметничке науке, као и различитих пракси из домена историје уметности; в) теоријску и практичну примену знања и вештина из домена музеологије и заштите наслеђа; г) методологију историје уметности као науке и хуманистичке дисциплине, са посебним акцентом на контекстуалном и интердисциплинарном приступу у изучавању посебних тема, области и садржаја историје уметности и архитектуре; д) креативне способности и самосталност у стручном и научном деловању; ђ) истраживачку доследност, упорност и ефикасност, радозналост, научну отвореност и стручну и научну одговорност највишег степена; е) самостално организовање и остваривање научних истраживања; ж) укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; з) академске и професионалне вештине неопходне за развој, унапређење и популаризацију историјскоуметничке науке.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем Структура програма докторских студија историје уметности прати и развија образац постављен на дипломским академским студијама-мастер, отварајући више могућности за самосталан истраживачки рад и даље усавршавање кандидата/кандидаткиња. Посебне области истраживања историје уметности заступљене на основним и дипломским академским студијама (античка уметност, средњовековна уметност с посебним нагласком на српској и византијској средњовековној уметности, уметност новог века, модерна уметност, теорија и методологија, музеологија и заштита наслеђа) заступљене су и на овом нивоу образовања. Курикулум садржи: - 2 обавезна курса – Методолошке основе докторских студија историје уметности и Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама, у чијем извођењу учествују сви наставници Одељења, који омогућавају сврсисходно повезивање релевантних области истраживања; - 1 изборни курс из програма Одељења за историју уметности који омогућава продубљивање знања у одређеној жељеној/понуђеној области (Уметност средњег века II, Уметност и визуелна култура новог века II, Модерна уметност II, Историја архитектуре II, Музеологија и херитологија); - 4 изборна курса из других програма Филозофског факултета, које кандидат/киња бира сходно свом ужем усмерењу на докторским студијама и који који омогућавају продубљивање знања у одређеним ширим и сродним областима - менторски рад у току наставе, као и у функцији припреме пријаве теме и израде докторског рада; - студијски истраживачки рад (консултативну наставу) у функцији непосредног оспособљавања студента за пријаву докторске дисертације, у коме учествују, поред ментора, и остали наставници са Одељења; - самостални истраживачки рада кандидата/кандидаткиње. Прва три семестра програма посвећена су настави, док су последња три семестра посвећена менторском и самосталном истраживачком раду и изради завршног рада. Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова Настава се одвија кроз предавања (2 обавезна и 4 изборна предмета по 10 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (45 ЕСПБ), израду и пријаву теме (15 ЕСПБ), консултативну наставу, семинаре, менторски и самосталан рад студената, што омогућава стицање теоријских и практичних знања предвиђених циљевима и исходима програма.

Компетенције: Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: а) самостално, теоријски и практично делује у домену уже области у којој се усавршио: историје уметности, историје архитектуре, теорије, музеологије и заштите наслеђа; б) примени когнитивне, истраживачке, комуникацијске вештине, као и способност аутономног научног и стручног деловања; в) да обавља наставнички рад у високошколским институцијама; г) да се укључи у националне и међународне научне и истраживачке пројекте; д) да делује независно и креативно; ђ) да поштује принципе етичког кодекса добре научне праксе; е) да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата, да те резултате саопштава на научним скуповима и у стручним и научним часописима; да реализује оригинални научноистраживачки или стручни рад, монографију и/или независну интерпретацију уметничког дела; ж) да доприноси развоју научне дисциплине. Стицањем звања доктора историје уметности, кандидат поседује следеће предметно-специфичне компетенције: а) темељно познавање и разумевање дисциплине историје уметности; б) способност решавања проблема уз примену научних метода и поступака; в) интердисциплинарност знања; г) праћење најновијих достигнућа у науци и струци; д) употребу стечених вештина и знања у посебној области историје уметности у којој се усавршио; ђ) употребу савремених технологија у овладавању знањима и ширењу знања из посебне области историје уметности у којој се усавршио.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (20 ЕСПБ)
Методолошке основе докторских студија историје уметности 1 5 + 0 10
Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама: одабир теме докторске дисертације 1 5 + 0 10
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
Историја архитектуре II 2 5 + 0 10
Модерна уметност II 2 5 + 0 10
Музеологија и херитологија 2 5 + 0 10
Уметност и визуелна култура новог века II 2 5 + 0 10
Уметност средњег века II 2 5 + 0 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Византијска учена књижевност 2 5 + 0 10
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века 2 5 + 0 10
Рецепција античке књижевности 2 5 + 0 10
Теорија тезауруса 2 5 + 0 10
Ћирилска палеографија са дипломатиком 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Дефинисање и тумачење уметничког дела 3 5 + 0 10
Други у херитологији (докторске) 3 5 + 0 10
Естетички квалитети и естетичка вредност 3 5 + 0 10
Критичка музеологија и херитологија (докторске) 3 5 + 0 10
Стара српска књижевност 3 5 + 0 10
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) (докт.) 3 2 + 2 10
Упоредна историја религија 3 5 + 0 10
Хеленска и римска књижевност: проблеми изучавања 3 5 + 0 10
Цариград - Нови Рим од Константина до Јустинијана 3 5 + 0 10
Визуелне уметности и просветитељство код Срба 3 5 + 0 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Античка и светска књижевност: компаративни аспекти 3 5 + 0 10
Античко наслеђе у српској књижевности и култури 3 5 + 0 10
Историографија и антропологија археологије 3 5 + 0 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918) 3 5 + 0 10
Одабрана поглавља из културне историје Византије 3 5 + 0 10
Османска држава и друштво (15-18. век) докт. 3 5 + 0 10
Српске политичке странке у 19. и почетком 20. века 3 5 + 0 10
Историја излагања уметности у 20. веку 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   20
Израда дисертације 1 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5,6   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑