Историја

Докторске академске студије историје 2021
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историја
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области историје (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете студент бира из других студијских програма са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Докторске студије историје су усмерене на стицање опсежних знања из одређене уже научне области историје, овладавање знањима из домена теорије историјске науке и праћење развоја и достигнућа историјске науке. Студент се оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научноистраживачком раду, те самосталну израду научних радова. Један од најважнијих циљева докторских студија историје јесте едукација компетентног истраживача и научника који је способан да прати савремена достигнућа у струци и науци, уочава научне проблеме, примењује адекватне научноистраживачке методе, критички разматра и анализира, публикује и саопштава резултате својих истраживања. Циљ овог студијског програма је такође да се изгради одговоран научник са усвојеним системом вредности који гарантује успешан и високо професионалан научни рад у складу са највишим научним и етичким стандардима.Општи циљеви студијског програма огледају се у упознавању са савременим сазнањима у области историјске науке, те овладавању постојећим теоријским и истраживачким дометима, што ће докторандима омогућити објективно, систематско и критичко проучавање прошлости.Специфични циљеви усмерени су на упознавање са методологијом истраживања у области историје, примену адекватних приступа и метода проучавања конкретних историјских појава и процеса, оспособљавање за самостално креирање и извођење научно-истраживачких пројеката, осмишљавање и реализација различитих облика едукативних активности у области студија историје. Кроз непрекидно подизање квалитета докторских студија и рада са докторантима, уз прилагођавање система студија међународним захтевима, даје се допринос развоју високообразованих научних радника у области историје и обогаћује се научноистраживачки опус Филозофског факултета, што представља допринос и високошколском систему Србије у целини.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем:Студијски програм докторских студија историје структуиран је тако да студент током сваког од прва три семестра студија похађа наставу из два изборна предмета и припрема се за пријаву и одбрану пријаве теме докторске дисертације. Aктивност студента изражава се кроз часове предавања из изборних предмета и часове студијског истраживачког рада који је у функцији припреме пријаве теме докторске дисертације. Изборни предмети груписани су на укупно шест изборних позиција, распоређених по две у сваком семестру. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Понуђени предмети својим хронолошким, просторним и тематским опсегом омогућавају студентима стицање опсежних знања из одређене уже научне области историје на основу све расположиве литературе: из историје старе Грчке, историје Старог истока, историје Рима, историје Византије, опште историје средњег века, ране модерне историје, опште историје 19. века, историје Европе и ваневропског света у савременом добу, као и историје српског народа – од средњег века до савременог доба, помоћних историјских наука и историјске географије. Садржај предмета усмерен је и ка овладавању знањима из домена теорије историјске науке и темељном упознавању са постојећим трендовима у релевантним областима историјске науке у свету. Пети, шести и седми семестар намењени су изради докторске дисертације. Наставна активност студента изражена кроз часове студијског истраживачког рада подразумева редовне консултације са ментором, током којих се студент оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно-истраживачком раду, успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема, самостално писање научних историјских чланака и расправа и израду докторске дисертације у рангу научне монографије. Докторске студије историје су конципиране тако да представљају оптималан спој између усвајања теоријског знања и самосталног студијског истраживачког рада.План и програм студија се спроводи кроз активну наставу, са акцентом на интерактивност наставе и на проблемски усмерено учење и кроз студијски истраживачки рад, а завршава се израдом и одбраном докторске тезе. При изради курукулума студијског програма Докторских академских студија историје у трајању од три године (180 ЕСПБ) поштовани су стандарди и процедуре које је предложило НАТ о броју кредита по семестру односно години, броју часова активне наставе, процентуалној заступљености часова предавања, проценту изборних предмета и др. Такође, тачно је наведена бодовна вредност сваког предмета и докторске дисертације (исказана у складу са европским системом преноса бодова).

Компетенције: Савладавањем докторских студија историје студент се оспособљава за самостално научно истраживање компликованих историјских појава, као и друштвених околности у којима су се оне одигравале, за њихово правилно разумевање и прецизно научно вредновање, засновано на савременим методолошким постулатима историјске науке. Студент је компетентан да самостално проучава и вреднује историјске изворе, доноси закључке и судове, као и да их у стручној и у научној форми саопштава, презентује и публикује у земљи и у иностранству. Доктор наука - историјске науке је способан да учествује самостално у домаћим и међународним научноистраживачким пројектима, да квалитетно сарађује са стручњацима из своје области и да значајно доприноси новим сазнањима и бољем проучавању и разумевању различитих историјских епоха, држава, друштава и култура. Доктор историјских наука је оспособљен да критички самостално мисли и сагледава феномене, уочава методолошке или стручне пропусте, поставља нова питања и нуди одговарајуће, научно засноване одговоре. Предметно-специфичним усавршавањем студент докторских студије добија темељно познавање одређене области или дисциплине, које му омогућава активно укључивање у научноистраживачки рад, самостално процењивање и решавање научно-историјских питања и проблема, самостално формулисање истраживачких тема и њихово потпуно обрађивање уз ослањање на најсавременије методолошке постулате и правце развоја историјске науке. Доктор историјских наука је у потпуности оспособљен да појми и примењује и најсложеније методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава у целини и у појединостима развој струке, посебно оног сегмента за који стиче ужу предметно-специфичну компетенцију. Студент је компетентан да активно доприноси новим сазнањима у области свог интересовања, да самостално користи и преноси знање и принципе научноистраживачког рада, као и да их примењује у широком спектру стручних, научних и уметничких делатности.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 12)
Друштвена структура старог Египтаpdf 1 5 + 0 10
Извори за историју римске републикеpdf 1 5 + 0 10
Извори за историју раног средњег векаpdf 1 5 + 0 10
Историја српског народа у средњем векуpdf 1 5 + 0 10
Историјска географија српских земаља од 6. до 16. векаpdf 1 5 + 0 10
Методологија византијских студија 3pdf 1 5 + 0 10
Рана модерна историја 3pdf 1 5 + 0 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918)pdf 1 5 + 0 10
Архивистика pdf 1 5 + 0 10
Југославија и међуратни светpdf 1 5 + 0 10
Политичка историја Западне Европе у 20. векуpdf 1 5 + 0 10
Савремена култура сећањаpdf 1 5 + 0 10
Изборни предмет 2 (бира се 1 од 11)
Храмови и гробнице - религијски концепти династичког Египтаpdf 1 5 + 0 10
Извори за историју Римског царстваpdf 1 5 + 0 10
Извори за историју Европе у позном средњем векуpdf 1 5 + 0 10
Насеља и становништво Србије од раног средњег века до половине 16. векаpdf 1 5 + 0 10
Српске земље и Османлије у средњем векуpdf 1 5 + 0 10
Византијски документарни извори 1: правни текстовиpdf 1 5 + 0 10
Општа историја Средоземљаpdf 1 5 + 0 10
Империје и нације у модерном светуpdf 1 5 + 0 10
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. векаpdf 1 5 + 0 10
Југославија у Другом светском рату: сукобљене вере, нације, идеологијеpdf 1 5 + 0 10
Друштвена историја Западне Европе у 20. векуpdf 1 5 + 0 10
СИР 1 1   10
Изборни предмет 3 (бира се 1 од 11)
Робовласништво класичног и хеленистичког периодаpdf 2 5 + 0 10
Компаративна дипломатика 2pdf 2 5 + 0 10
Документарна писменост у средњем векуpdf 2 5 + 0 10
Историја Српске цркве у средњем векуpdf 2 5 + 0 10
Историјска географија средњевековне босанске државеpdf 2 5 + 0 10
Српске земље од друге половине 14. века до 1402. годинеpdf 2 5 + 0 10
Византијски документарни извори 2: повељеpdf 2 5 + 0 10
Историја Дубровачке републике (16-18. век)pdf 2 5 + 0 10
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. векаpdf 2 5 + 0 10
Југославија и свет Хладног ратаpdf 2 5 + 0 10
Политичка историја југоисточне Европе у савременом добуpdf 2 5 + 0 10
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 11)
Ванполисне и надполисне организације грчког светаpdf 1 5 + 0 10
Латинска палеографијаpdf 2 5 + 0 10
Душаново законодавствоpdf 2 5 + 0 10
Насеља и становништво средњовековне Боснеpdf 2 5 + 0 10
Византијски документарни извори 3: печати и новацpdf 2 5 + 0 10
Теме из Ране модерне историје - Западна Европа и Средоземљеpdf 2 5 + 0 10
Велика Британија: политика, друштво, култура (крај 18 - почетак 20. века)pdf 2 5 + 0 10
Српски народ у Османском царству од почетка 16. до краја 18. векаpdf 2 5 + 0 10
Српски народ у Османском царству у 19. и почетком 20. векаpdf 2 5 + 0 10
Југословенска држава, друштво и култураpdf 2 5 + 0 10
Историја савремених политичких идејаpdf 2 5 + 0 10
СИР 2 2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 5 (бира се 1 од 11)
Римски империјализам у доба средње републикеpdf 3 5 + 0 10
Средњовековна политичка мисаоpdf 3 5 + 0 10
Ћирилска палеографија са дипломатикомpdf 3 5 + 0 10
Порески систем средњовековне Србијеpdf 3 5 + 0 10
Византијска поезија 10-12. века и њен политички значајpdf 3 5 + 0 10
Византијске и латинске државе након пада Цариграда 1204. годинеpdf 3 5 + 0 10
Амерички идентитет 3pdf 3 5 + 0 10
Српски народ у Хабзбуршкој монархији у 19. и почетком 20.векаpdf 3 5 + 0 10
Српске политичке странке у 19. и почетком 20. векаpdf 3 5 + 0 10
Југословенска држава и њене елитеpdf 3 5 + 0 10
Хладноратовски светpdf 3 5 + 0 10
Изборни предмет 6 (бира се 1 од 12)
Римска војска и лимес на Дунавуpdf 3 5 + 0 10
Средњовековна хагиографијаpdf 3 5 + 0 10
Средњовековна књижевност Срба и Бугараpdf 3 5 + 0 10
Средњовековни извори Дубровачког архиваpdf 3 5 + 0 10
Исихазам у Византији и на Балкану: теологија, друштво, политикаpdf 3 5 + 0 10
Византијски свет и средњовековна Србија: политика, култура, идеологија, религијаpdf 3 5 + 0 10
Општа историја 19. и 20. векаpdf 3 5 + 0 10
Историја Војне границеpdf 3 5 + 0 10
Историја српског народа после 1990. годинеpdf 3 5 + 0 10
Југословенска држава и идеје 20. векаpdf 3 5 + 0 10
Русија у Источној Европи и на Балкану у 20. векуpdf 3 5 + 0 10
Америчка историја на филмуpdf 3 5 + 0 10
СИР 3 3   10
СИР 4 4   10
Израда дисертације 1 4   10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 5 5   15
Израда дисертације 2 5   15
Израда дисертације 3 6   10
Одбрана докторске дисертације 6   20

 

↑↑↑