Историја

Основне академске студије историје (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основне академске студије историје усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад историчара у образовању и другим делатностима које захтевају компетенције тог профила. Циљеви основних академских студија историје су следећи: * упознавање са предметом, методама и развојем историје као посебне научне дисциплине; * оспособљавање за разумевање специфичности историје као научне дисциплине у одређеним хронолошким, просторним и садржинским оквирима; * оспособљавање за разумевање узрочно–последичних веза у вертикалном хронолошком и хоризонталном просторном опсегу; * стицање свести о неопходности строгог придржавања етичким нормама у историјској науци. * усвајање способности интерпретације чињеница и критичког мишљења на основу примене резултата историјске науке; * усвајање знања из историје људског друштва од антике до савременог доба; * усвајање знања из историје српског народа; * развијање способности за разумевање и критичко тумачење историјских процеса, појава и догађаја у развоју људског друштва у различитим епохама и областима; * развијање способности примене стечених знања на професионалан начин у свим потенцијалним облицима професионалног бављења историјом (припремање и извођење наставе историје у основном и средњем образовању; учешће у раду културних установа – архива, библиотека, музеја, галерија, културних центара, медијских установа, политичких странака); * оспособљавање за самостално дефинисање тематских и потенцијално истраживачких проблема у конкретним временско–просторним оквирима; * оспособљавање за самостално проналажење и коришћење историјске литературе; * оспособљавање за самосталну примену основних начела историјске методологије – прикупљање и критичку анализу историјских извора свих врста и провенијенције; * развијање способности употребе најновијих информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области историјске науке и способности за праћење и примену нових резултата научних истраживања у земљи и иностранству; * развијање способности за популаризацију историје као научне дисциплине; * развијање способности размишљања о значајним актуелним политичким, друштвеним и културним питањима на основу научно засноване историјске перспективе; * формирање научно засноване историјске свести о српском, европском и светском историјском наслеђу; * развијање способности за даље образовање и усавршавање знања и вештина у свим потенцијалним облицима професионалног деловања и способности неопходних за наставак студија на другом степену високог образовања – академским мастер студијама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм основних академских студија историје је структуиран тако да студент током првих шест семестара студија похађа наставу из следећих обавезних теоријско-методолошких и научно-стручних предмета из области историје: 1. Увод у историјске студије, 2. Историјска географија, 3. Историја старе Грчке и Старог истока, 4. Римска историја, 5. Општа историја раног средњег века, 6. Историја српског народа у раном средњем веку, 7. Историја Византије, 8. Византијска цивилизација, 9. Општа историја позног средњег века, 10. Историја српског народа у позном средњем веку, 11. Рана модерна историја, 12. Историја српског народа (16-18. век), 13. Општа историја 19. века, 14. Историја српског народа у 19. и почетком 20. века, 15. Савремена историја Европе, 16. Ваневропски свет у савременом добу и 17. Историја Југославије. Садржај обавезних научно-стручних предмета заснован је на комбинацији хронолошког, просторног и тематског принципа, што студенту омогућава стицање знања о историјским процесима, појавама и догађајима у развоју људског друштва у различитим епохама и областима, као и њихово разумевање и критичко тумачење. У студијски програм основних академских студија историје уврштени су и академско-општеобразовни предмети груписани на четири изборне позиције: Страни језик 1 и Страни језик 2 у трајању по два семестра, и Стари језик 1 и Стари језик 2 у трајању по један семестар. Студијски програм у седмом и осмом семестру предвиђа опредељивање студента за један од следећа четири хронолошки конципирана модула: 1. Античке студије, 2. Средњовековне студије, 3. Студије модерне историје и 4. Студије савремене историје. Сваки од модула чини укупно пет обавезних и изборних научно-стручних предмета из области историје. На свакој изборној позицији понуђена су три ускостручна предмета. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Модул Античке студије обухвата обавезне предмете Увод у античке студије и Античка историографија и девет понуђених изборних предмета из области историје Старог истока, историје старе Грчке и историје старог Рима. Модул Средњовековне студије обухвата обавезни предмет Помоћне историјске науке и дванаест изборних предмета из области историје Византије, опште историје средњег века и историје српског народа у средњем веку. Модул Студије модерне историје обухвата обавезне предмете Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије и Теме из модерне историје – Западна Европа, Средоземље и САД, и девет изборних предмета из области модерне светске историје и модерне српске историје. У модулу Студије савремене историје груписани су обавезни предмети Општа савремена историја – кључни политички феномени и Историја Југославије: југословенска држава, друштво и култура, и девет изборних предмета из области савремене европске и ваневропске историје и историје Југославије. Студијски програм у седмом и осмом семестру предвиђа и похађање наставе из заједничких предмета: обавезног стручно-апликативног предмета Структура и израда научног рада и три изборна стручно-апликативна предмета из области историје, педагогије, психологије, социологије, филозофије, социологије, историје уметности или археологије. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије историје организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно

Компетенције: Савладавањем програма основних академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у историјске студије 1 2 + 2 7
Историја старе Грчке и Старог истока 1, 2 3 + 2 11
Римска историја 1, 2 3 + 2 11
Општа историја раног средњег века 1, 2 1 + 2 9
Историја српског народа у раном средњем веку 1, 2 2 + 1 9
Историјска географија 2 2 + 2 7
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја Византије 3, 4 1 + 2 8.5
Византијска цивилизација 3, 4 2 + 0 6
Општа историја позног средњег века 3, 4 1 + 2 8.5
Историја српског народа у позном средњем веку 3, 4 2 + 1 9
Рана модерна историја 3, 4 2 + 1 8.5
Историја српског народа (16 – 18. века) 3, 4 1 + 2 8.5
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Стари језик 1 (3 ЕСПБ)
Грчки језик 1 4 2 + 0 3
Латински језик 1 4 2 + 0 3
Старословенски језик 1 4 2 + 0 3
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа историја 19. века 5, 6 2 + 1 9
Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 5, 6 2 + 2 10
Савремена историја Европе 5, 6 2 + 1 9
Ваневропски свет у савременом добу 5, 6 2 + 1 9
Историја Југославије 5, 6 4 + 2 18
Стари језик 2 (5 ЕСПБ)
Грчки језик 2 5 2 + 2 5
Латински језик 2 5 2 + 2 5
Старословенски језик 2 5 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Заједнички предмети
Структура и израда научног рада 8 4 + 4 4
Завршни рад 8 0 + 0 8
Изборни предмет ван модула 1 (6 ЕСПБ)
Архитектура од ренесансе до постмодернизма 7 2 + 2 4
Демографија партнерства и рађања 7 1 + 1 3
Европска уметност 19. века 7 2 + 2 4
Европска уметност ренесансе и маниризма 7 2 + 2 4
Методика наставе историје 7 2 + 2 6
Методика наставе историје 2 7 2 + 2 6
Музеологија 7 2 + 2 4
Настанак и развој ране модерне уметности 7 2 + 2 4
Поетика српске уметности новог века 7 2 + 2 4
Римска освајања на Балкану 7 2 + 0 4
Родне студије I 7 2 + 2 3
Теорије и методе истраживања друштва 7 2 + 2 3
Увод у студије баштине 7 2 + 2 5
Увод у филозофију и критичко мишљење 7 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Уметност после 1945 - модерна и постмодерна 7 2 + 2 4
Херитологија 7 2 + 2 3
Изборни предмет ван модула 2 (6 ЕСПБ)
Архивистика 7 2 + 2 6
Архитектура од ренесансе до постмодернизма 7 2 + 2 4
Демографија партнерства и рађања 7 1 + 1 3
Европска уметност 19. века 7 2 + 2 4
Европска уметност ренесансе и маниризма 7 2 + 2 4
Информационе комуникационе технологије у настави историје 8 2 + 2 6
Наставничка пракса 7 2 + 2 6
Настанак и развој ране модерне уметности 7 2 + 2 4
Поетика српске уметности новог века 7 2 + 2 4
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Римска освајања на Балкану 7 2 + 0 4
Родне студије I 7 2 + 2 3
Теорије и методе истраживања друштва 7 2 + 2 3
Увод у студије баштине 7 2 + 2 5
Увод у филозофију и критичко мишљење 7 2 + 2 7
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Уметност после 1945 - модерна и постмодерна 7 2 + 2 4
Херитологија 7 2 + 2 3
Изборни предмет ван модула 3 (6 ЕСПБ)
Археологија и социјална антропологија 8 2 + 0 4
Археологија римских провинција на Балкану 8 2 + 2 5
Архитектура у Србији од 18. до 20. века 8 2 + 2 5
Европска уметност барока и рококоа 8 2 + 2 5
Основе педагогије са дидактиком 8 2 + 2 6
Основи економске социологије 8 2 + 2 4
Полност и култура 8 2 + 2 4
Социологија свакодневног живота 8 1 + 1 3
Српска уметност и визуелна култура у 20. веку 8 2 + 2 5
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 8 2 + 2 4
Теорије моћи 8 2 + 1 3
Увод у проблеме политике 8 2 + 2 6
Увод у социологију 8 2 + 0 4
Увод у теорију друштва 8 2 + 2 4
Херитолошке технологије 8 2 + 2 4
Модул Античке студије
Античка историографија 7 2 + 2 6
Увод у античке студије 7 2 + 2 6
Модул античке студије / Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума 7 2 + 2 6
Друштвена структура грчког света од почетака до познохеленистичког периода 7 2 + 2 6
Институције римске републике 7 2 + 2 6
Модул античке студије / Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Грчки полис и федерације од архајског до познохеленистичког периода 8 2 + 2 6
Латинска епиграфика 8 2 + 2 6
Урбанизација Римског царства у источним и западним провинцијама 8 2 + 2 6
Модул античке студије / Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Културна историја старог Египта 8 2 + 2 6
Политичка историја позне републике 8 2 + 2 6
Подунавске провинције у доба принципата 8 2 + 2 6
Модул Средњовековне студије
Помоћне историјске науке 7 2 + 2 6
Модул Средњовековне студије / Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Византијски извори и развитак византијских студија 7 2 + 2 6
Културна историја средњег века 500-1000. године 7 2 + 2 6
Законодавна делатност српских владара 7 2 + 2 6
Модул Средњовековне студије / Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Ремек-дела византијске историографије: "Алексијада" Ане Комнин 7 2 + 2 6
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку 7 2 + 2 6
Зета од 13. до 15. века 7 2 + 2 6
Модул Средњовековне студије / Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Културна историја средњег века 1000-1500. године 8 2 + 2 6
Централни Медитеран у позном средњем веку 8 2 + 2 6
Историја ћирилске писмености 8 2 + 2 6
Модул Средњовековне студије / Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Жена у Византији (од 7. до 15. века) 8 2 + 2 6
Српско-османски односи у другој половини 14. века 8 2 + 2 6
Насеља средњовековне Србије и Босне 8 2 + 2 6
Модул Студије модерне историје
Теме из модерне историје - Западна Европа, Средоземље и САД 8 2 + 2 6
Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије 7 2 + 2 6
Модул Студије модерне историје / Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) 7 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Односи између Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 7 2 + 2 6
Модул Студије модерне историје / Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Империје и нације у модерном свету 7 2 + 2 6
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 7 2 + 2 6
Модул Студије модерне историје / Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Историја модерног европског образовања 8 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 8 2 + 2 6
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 8 2 + 2 6
Модул Студије савремене историје
Фашизам, нацизам и окупациони системи у Другом светском рату 8 2 + 2 6
Општа савремена историја - кључни политички феномени 8 2 + 2 6
Историја Југославије: југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 2 6
Модул Студије савремене историје / Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку 7 2 + 2 6
Југославија и међуратни свет 7 2 + 2 6
Југославија и свет Хладног рата 7 2 + 2 6
Модул Студије савремене историје / Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Општа савремена историја - кључни друштвени феномени 7 2 + 2 6
Друштвена историја САД у 20. веку 8 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 2 6
Пропаганда у 20. веку 7 2 + 2 6
Модул Студије савремене историје / Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Амерички 20. век 7 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у 20. веку 8 2 + 2 6
Савремени Балкан 8 2 + 2 6
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 8 2 + 2 6
Југословенска држава и њене елите 8 2 + 2 6
Фашизам, нацизам и окупациони систем у Другом светском рату 8 2 + 2 6
Модул Руске студије
Руски језик 7, 8 2 + 2 6
Модул Руске студије / Изборни предмет 1 (18 ЕСПБ)
Руска цивилизација 11-17. век 7 2 + 2 6
Руска империја 18-19. век 7 2 + 2 6
Руски 20. век: друштво и политика 8 2 + 2 6
Савремена Русија: политика, дипломатија, економија 8 2 + 2 6
Модул Руске студије / Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Биће понуђена листа сачињена од постојећих курсева са других одељења.

 

 

↑↑↑