Историја

Мастер академске студије историје (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар
Услови уписа: завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије историје су усмерене на развијање специфичних знања, способности и вештина потребних за обављање посла мастер историчара и за упознавање са самосталним научно-истраживачким радом. Циљеви мастер академских студија историје јесу: * овладавање специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру историјске науке; * овладавање основним знањима из историји сродних научних дисциплина или из помоћних историјских наука ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; * усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру историјске науке; * упознавање са специфичностима рада конкретних институција (архива, библиотека, музеја и слично) значајних за усавршавање у појединим ужим областима у оквиру историјске науке; * упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; * оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; * овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних историјских радова; * овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада; * упознавање са стандардима потребним за објављивање научних историјских радова; * усавршавање способности примене стечених знања и вештина у професионалном обављању делатности историчара у конкретним установама образовног и/или културног профила.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм мастер академских студија историје структуиран је тако да током првог семестра студент похађа наставу из пет изборних предмета, док се у другом семестру његова активност изражава кроз студијски истраживачки рад, који је у функцији израде завршног рада. Изборни предмети су груписани на пет изборних позиција. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Прву чине четири теоријско-методолошка предмета чији је циљ усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру историјске науке: област античке, средњовековне, модерне и савремене историје. На преостале четири позиције груписани су предмети који својим хронолошким, просторним и тематским опсегом омогућавају студентима да се определе у складу са својим интересовањима за одређену област историје. Заступљени су предмети чији је садржај везан за област историје старе Грчке, историје Старог истока, историје Рима, историје Византије, опште историје средњег века, ране модерне историје, опште историје 19. века, историје Европе и ваневропског света у савременом добу, помоћних историјских наука и историјске географије. Студент такође има могућност да путем избора одговарајућих предмета продуби своје разумевање историје српског народа – од средњег века до савременог доба. У хронолошким и просторним оквирима одређеним садржајем предмета, суочава се са научним проблемима из политичке, друштвене и културне историје. На тај начин студент стиче основу за практични научноистраживачки процес и самостално писање научноистраживачког рада. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из студијских програма мастер академских студија других студијских група Факултета. Други семестар мастер академских студија историје намењен је изради завршног мастер рада. Студент се кроз консултативну наставу са ментором упознаје са методологијом научног истраживања и писменог и усменог саопштавања резултата научноистраживачког рада, односно да примењује стечена знања и вештине у приступу одабраној теми. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сваком од пет предмета на овом нивоу студија додељено је 6 ЕСПБ, тако да савлађивањем градива из свих предмета и полагањем испита студент остварује 30 ЕСПБ у првом семестру. Рад студента у другом семестру изражава се кроз студијски истраживачки рад у укупном обиму од 10 ЕСПБ, док сам завршни рад носи 20 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Програмом мастер академских студија историје предвиђена је бодовна вредност завршног мастер рада у обиму од 20 ЕСПБ, док је студијском истраживачком раду студента, који се реализује у другом семестру, додељено 10 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија историје студент стиче следеће опште компетенције: за самостално разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја, културних феномена и цивилизацијских достигнућа, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину; самостално сагледавање и проучавање широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима. Мастер историчар је компетентан да учествује у базичним научним истраживањима и да самостално спроводи проучавања историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, да уочава повезаност између догађаја, појава и културних стремљења и да разуме вишеслојност историјског развоја и његове последице у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које мастер историчар стиче јесу: примена знања о појединим историјским епохама, некадашњим државама и друштвима, начинима размишљања карактеристичним за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Методологија истраживања у области античке историје 1 2 + 2 6
Методологија средњовековних историјских истраживања 1 2 + 2 6
Методологија са историографијом за студије модерне историје 1 2 + 2 6
Методологија истраживања у области савремене историје 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6
Римски нобилитет у периоду позне републике:
политичке и друштвене промене
1 2 + 2 6
Ренесансе пре Ренесансе: византијска култура од 9. до 15. века 1 2 + 2 6
Компаративна дипломатика 1 2 + 2 6
Историја српског народа у раном средњем веку 1 2 + 2 6
Историјска географија српских земаља до 16. века 1 2 + 2 6
Владарска идеологија српских династија позног средњег века 1 2 + 2 6
Култура средњовековне Србије 1 2 + 2 6
Рана модерна историја 1 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Политичка историја Западне Европе у 20. веку 1 2 + 2 6
Политичка историја САД и Азије у 20. веку 1 2 + 2 6
Југословенска држава, друштво и култура 1 2 + 2 6
Методика наставе историје 1 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Староегипатска епиграфика и папирологија 1 2 + 2 6
Рим према Грцима и варварима 1 2 + 2 6
Цариград у доба Комнина: топографија, свакодневица, идеологија 1 2 + 2 6
Епоха Палеолога 1 2 + 2 6
Млади европски народи и њихове творевине: германски и словенски изазов античкој цивилизацији 1 2 + 2 6
Србија Немањића 1 2 + 2 6
Историја српског народа у позном средњем веку 1 2 + 2 6
Османска држава и друштво (15-18. век) 1 2 + 2 6
Студије САД 1 2 + 2 6
Источно питање 1 2 + 2 6
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 1 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 1 2 + 2 6
Југословенска држава и њене елите 1 2 + 2 6
Наставничка пракса 1 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6
Римска војска у доба царства 1 2 + 2 6
Византијска основа идеје о „српском“ царству 1 2 + 2 6
Писменост средњовековног Запада 1 2 + 2 6
Историја српске писмености 1 2 + 2 6
Територијално-политичка организација средњовековне Босне 1 2 + 2 6
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) 1 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6
Историја модерног европског образовања 1 2 + 2 6
Српска и југословенска идеја и њихова реализација 1 2 + 2 6
Политичка историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку 1 2 + 2 6
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 1 2 + 2 6
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 1 2 + 2 6
Југославија и међуратни свет 1 2 + 2 6
Информационе комуникационе технологије у настави историје 1 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (6 ЕСПБ)
Административна структура старог Египта 1 2 + 2 6
Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства 1 2 + 2 6
Римска епиграфика 1 2 + 2 6
Страх у Византији 1 2 + 2 6
Средња и јужна Европа у развијеном средњем веку: настанак комуна 1 2 + 2 6
Зета од 13. до 15. века 1 2 + 2 6
Српска властела позног средњег века 1 2 + 2 6
Економска географија Србије и Босне у средњем веку 1 2 + 2 6
Историјска демографија српских земаља у 15. и 16. веку 1 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 1 2 + 2 6
Српске политичке странке у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Друштвена историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у савременом добу 1 2 + 2 6
Југославија и свет Хладног рата 1 2 + 2 6
Архивистика 1 2 + 2 6
Методика наставе историје 2 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑