Историја

Основне академске студије историје (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: услови и поступак утврђени статутом Факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: пријављивањем у поступку утврђеним студијским програмом и правилником о изборним предметима
Циљ: Основне академске студије историје усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад историчара у образовању и другим делатностима које захтевају компетенције тог профила. Циљеви основних академских студија историје су следећи: * упознавање са предметом, методама и развојем историје као посебне научне дисциплине; * оспособљавање за разумевање специфичности историје као научне дисциплине у одређеним хронолошким, просторним и садржинским оквирима; * оспособљавање за разумевање узрочно–последичних веза у вертикалном хронолошком и хоризонталном просторном опсегу; * стицање свести о неопходности строгог придржавања етичким нормама у историјској науци. * усвајање способности интерпретације чињеница и критичког мишљења на основу примене резултата историјске науке; * усвајање знања из историје људског друштва од антике до савременог доба; * усвајање знања из историје српског народа; * развијање способности за разумевање и критичко тумачење историјских процеса, појава и догађаја у развоју људског друштва у различитим епохама и областима; * развијање способности примене стечених знања на професионалан начин у свим потенцијалним облицима професионалног бављења историјом (припремање и извођење наставе историје у основном и средњем образовању; учешће у раду културних установа – архива, библиотека, музеја, галерија, културних центара, медијских установа, политичких странака); * оспособљавање за самостално дефинисање тематских и потенцијално истраживачких проблема у конкретним временско–просторним оквирима; * оспособљавање за самостално проналажење и коришћење историјске литературе; * оспособљавање за самосталну примену основних начела историјске методологије – прикупљање и критичку анализу историјских извора свих врста и провенијенције; * развијање способности употребе најновијих информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области историјске науке и способности за праћење и примену нових резултата научних истраживања у земљи и иностранству; * развијање способности за популаризацију историје као научне дисциплине; * развијање способности размишљања о значајним актуелним политичким, друштвеним и културним питањима на основу научно засноване историјске перспективе; * формирање научно засноване историјске свести о српском, европском и светском историјском наслеђу; * развијање способности за даље образовање и усавршавање знања и вештина у свим потенцијалним облицима професионалног деловања и способности неопходних за наставак студија на другом степену високог образовања – академским мастер студијама.

Компетенције: Савладавањем програма основних академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у историјске студије 1 2 + 2 7
Историјска географија 1 2 + 2 7
Историја старе Грчке и Старог истока 1, 2 2 + 4 11
Историја старог Рима 1, 2 2 + 4 11
Општа историја раног средњег века 1, 2 2 + 2 9
Историја српског народа у раном средњем веку 1, 2 2 + 2 9
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја Византије 3, 4 2 + 2 9
Византијска цивилизација 3, 4 2 + 0 6
Општа историја позног средњег века 3, 4 2 + 2 9
Историја српског народа у позном средњем веку 3, 4 2 + 2 9
Рана модерна историја 3, 4 2 + 2 9
Историја српског народа (16 – 18. век) 3, 4 2 + 2 9
Страни језик 2 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 0 6
Француски језик 2 3, 4 2 + 0 6
Немачки језик 2 3, 4 2 + 0 6
Руски језик 2 3, 4 2 + 0 6
Италијански језик 2 3, 4 2 + 0 6
Шпански језик 2 3, 4 2 + 0 6
Стари језик 1 (3 ЕСПБ)
Грчки језик 1 4 2 + 0 3
Латински језик 1 4 2 + 0 3
Старословенски језик 1 4 2 + 0 3
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа историја 19. века 5, 6 2 + 2 9
Историја Југославије 5, 6 4 + 4 18
Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 5, 6 2 + 3 10
Свет у савременом добу 1 5, 6 2 + 2 9
Свет у савременом добу 2 5, 6 2 + 2 9
Стари језик 2 (5 ЕСПБ)
Грчки језик 2 5 2 + 2 5
Латински језик 2 5 2 + 2 5
Старословенски језик 2 5 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмети ван модула
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Социологија религије 7 2 + 2 5
Основе педагогије са дидактиком 8 2 + 2 6
Методика наставе историје 8 2 + 2 6
Архивистика 8 2 + 1 4
Музеологија и заштита културних добара 7, 8 2 + 0 8
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ - главни изборни предмети
Студент у седмом семестру бира пет предмета од понуђених.
Друштвена структура грчког света у архајском и класичном периоду 7 2 + 1 4
Место религије у полису класичне Грчке 7 2 + 1 4
Институције класичног полиса 7 2 + 1 4
Институције хеленистичког полиса 7 2 + 1 4
Друштво и привреда државе Селеукида 7 2 + 1 4
Друштво и привреда државе Лагида 7 2 + 1 4
Домаће становништво хеленистичких монархија 7 2 + 1 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ - помоћни изборни предмети
Студент у седмом семестру, осим обавезе избора пет предмета из групе главних изборних предмета са усмерења, има обавезу избора предмета (два или више) са минималним укупним обимом од 10 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмет Психологија за наставнике (један од неопходних за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе помоћних изборних предмета овог усмерења; - предметe са другог усмерења или модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Историја античке историографије 7 2 + 0 3
Нумизматика 7 2 + 0 3
Папирологија 7 2 + 0 3
Епиграфика (модул Историја старе Грчке) 7 1 + 2 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ - научно-истраживачки изборни предмети
Студент у осмом семестру има обавезу избора предмета са минималним укупним обимом од 20 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмете Основе педагогије са дидактиком и Методика наставе историје (неопходне за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе изборних предмета за научно-истраживачко усмеравање; - предметe са другог усмерења или модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Односи Грка и источних народа 8 2 + 2 4
Свакодневни живот у старој Грчкој 8 2 + 2 4
Атински култови 8 2 + 2 4
Оснивање нових градова у хеленистичком периоду 8 2 + 2 4
Прожимање грчкe и негрчких култура у хеленистичком периоду 8 2 + 2 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРОГ ИСТОКА - главни изборни предмети
Студент у седмом семестру бира пет предмета од понуђених.
Средњоегипатски језик 7 2 + 1 4
Друштвена структура старог Египта 7 2 + 1 4
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума 7 2 + 1 4
Источни Медитеран у 12. веку пре нове ере 7 2 + 1 4
Друштво и привреда старог Египта 7 2 + 1 4
Птолемејски Египат 7 2 + 1 4
Институције старог Египта 7 2 + 1 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРОГ ИСТОКА - помоћни изборни предмети
Студент у седмом семестру, осим обавезе избора пет предмета из групе главних изборних предмета са усмерења, има обавезу избора предмета (два или више) са минималним укупним обимом од 10 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмет Психологија за наставнике (један од неопходних за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе помоћних изборних предмета овог усмерења; - предметe са другог усмерења или модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Историја античке историографије 7 2 + 0 3
Нумизматика 7 2 + 0 3
Папирологија 7 2 + 0 3
Епиграфика (модул Историја Старог истока) 7 1 + 2 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА СТАРОГ ИСТОКА - научно-истраживачки изборни предмети
Студент у осмом семестру има обавезу избора предмета са минималним укупним обимом од 20 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмете Основе педагогије са дидактиком и Методика наставе историје (неопходне за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе изборних предмета за научно-истраживачко усмеравање; - предметe са другог усмерења или модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Књижевност старог Египта 8 2 + 2 4
Односи Грка и источних народа 8 2 + 2 4
Египат и други 8 2 + 2 4
Историја Старог истока: методи и извори 8 2 + 2 4
Свакодневни живот у старом Египту 8 2 + 2 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА РИМА - главни изборни предмети
Студент у седмом семестру бира четири предмета од понуђених.
Институције римске републике 7 2 + 0 5
Историја позне римске републике 7 2 + 0 5
Друштвена историја Римског царства 7 2 + 0 5
Културна историја Римског царства 7 2 + 0 5
Централнобалканске провинције Римског царства 7 2 + 0 5
Историја Рима у доба позног царства 7 2 + 0 5
Републикански Рим према Грцима и варварима 7 2 + 0 5
Римска историографија 7 2 + 0 5
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА РИМА - помоћни изборни предмети
Студент у седмом семестру, осим обавезе избора четири предмета из групе главних изборних предмета са усмерења, има обавезу избора предмета (два или више) са минималним укупним обимом од 10 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмет Психологија за наставнике (један од неопходних за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе помоћних изборних предмета овог усмерења; - предметe са других усмерења модула Античке студије; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета (Одељења за класичне науке или Одељења за археологију, модул Класична археологија).
Римска нумизматика 7 2 + 1 4
Латинска епиграфика 7 2 + 0 4
Културне прилике на Балкану у римско доба 7 2 + 0 4
Градови на Балкану у римској епоси 7 2 + 1 4
Источна политика Рима 7 2 + 0 4
Рим и Германи 7 2 + 0 4
Модул АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ/ усмерење ИСТОРИЈА РИМА - научно-истраживачки изборни предмети
Студент у осмом семестру има обавезу избора предмета са минималним укупним обимом од 20 ЕСПБ бодова. Студент може изабрати: - предмете Основе педагогије са дидактиком и Методика наставе историје (неопходне за стицање наставничког образовања); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете из групе изборних предмета за научно-истраживачко усмеравање; - предметe са другог усмерења или модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета (Одељења за класичне науке или Одељења за археологију, модул Класична археологија).
Римски нобилитет у периоду позне републике: политичке и друштвене промене 8 2 + 0 3
Римска војска и лимес на Дунаву 8 2 + 0 3
Улога римске војске у романизацији на тлу средњег и доњег тока Дунава 8 2 + 0 3
Перегрине заједнице на територији централног Балкана 8 2 + 0 3
Привредни живот у централнобалканским провинцијама Римског царства 8 2 + 0 3
Римска република и анатолске државе 8 2 + 0 3
Модул СРЕДЊОВЕКОВНЕ СТУДИЈЕ - обавезни предмет
Помоћне историјске науке 7, 8 2 + 2 8
Модул СРЕДЊОВЕКОВНЕ СТУДИЈЕ - изборни предмети
Током четврте године студија студент је у обавези да оствари најмање 50 ЕСПБ бодова из наставних предмета. Завршни рад доноси 10 ЕСПБ бодова. У седмом и осмом семестру студент обавезно похађа наставу из предмета Помоћне историјске науке. У седмом и осмом семестру бира најмање пет предмета из модула. Студент може изабрати још и: -предмете из групе предмета за наставничко образовање (неопходне за стицање наставничког образовања: Психологија за наставнике, Основе педагогије са дидактиком, Методика наставе историје );- друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете уписаног модула; - предметe са другог модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета. ВАЖНА НАПОМЕНА: Студент у једном семестру не може изабрати више од два предмета уписаног модула који припадају истој групи предмета (групе предмета: Општа историја средњег века, Историја Византије, Историја српског народа у средњем веку).
Законодавна делатност српских владара 7 2 + 1 4
Културна историја средњег века 500-1000. године 7 2 + 1 4
Историја ћирилске писмености 7 2 + 1 4
Културна историја средњег века 1000-1500. године 8 2 + 1 4
Централни Медитеран у позном средњем веку 8 2 + 1 4
Српско-османски односи у другој половини 14. века 8 2 + 1 4
Средњовековна политичка мисао 7 2 + 1 4
Сеоба народа и њене последице у југоисточној Европи 7 2 + 1 4
Централна Европа у позном средњем веку 7 2 + 1 4
Последња столећа Византије 8 2 + 1 4
Византијски извори и историографија 7 2 + 1 4
Свакодневни живот у Византији 7 2 + 1 4
Доба Македонске династије (9-11. век): историја, уметност, идеологија 7 2 + 1 4
Цариград у доба Комнина 8 2 + 1 4
Византијска историографија и поезија 12. века између књижевности и политике 8 2 + 1 4
Српско-дубровачки трговински уговори 7 2 + 1 4
Културна историја средњовековне Србије 8 2 + 1 4
Територијално-управна организација српских земаља од 6. века до 1321. године 7 2 + 1 4
Територијално-управна организација српских земаља од 1321. године до 16. века 7 2 + 1 4
Насеља средњовековне Србије 8 2 + 1 4
Зета у средњем веку 8 2 + 1 4
Насеља средњовековне Босне 8 2 + 1 4
Модул СТУДИЈЕ МОДЕРНЕ ИСТОРИЈЕ - изборни предмети
Током четврте године студија студент је у обавези да оствари најмање 50 ЕСПБ бодова из наставних предмета. Завршни рад доноси 10 ЕСПБ бодова. Студент у седмом и осмом семестру бира најмање пет предмета из модула. Да би остварио 50 ЕСПБ бодова, студент може изабрати још и: -предмете из групе предмета за наставничко образовање (неопходне за стицање наставничког образовања: Психологија за наставнике, Основе педагогије са дидактиком, Методика наставе историје);- друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете уписаног модула; - предметe са другог модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Правни систем у Османском царству 7 2 + 1 4
Статус немуслимана у Османском царству 8 2 + 1 4
Историја модерног европског образовања 8 2 + 1 4
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 8 2 + 1 4
Односи између Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 7 2 + 1 4
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 1 4
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 7 2 + 1 4
Српски народ у Старој Србији и Македонији у 19. и почетком 20. века 8 2 + 1 4
Међународни односи у модерном свету (крај 18 - почетак 20. века) 7 2 + 1 4
Политика, култура и друштво у модерном свету (крај 18 - почетак 20. века) 8 2 + 1 4
Држава и друштво Кнежевине Србије 7 2 + 1 4
Државно уређење Кнежевине и Краљевине Србије 8 2 + 1 4
Држава и друштво Краљевине Србије 8 2 + 1 4
Европа Хабзбурга и Бурбона 7 2 + 1 4
Америчке студије (до почетка 20. века) 7 2 + 1 4
Модул СТУДИЈЕ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ - изборни предмети
Током четврте године студија студент је у обавези да оствари најмање 50 ЕСПБ бодова из наставних предмета. Завршни рад доноси 10 ЕСПБ бодова. Студент у седмом и осмом семестру бира најмање пет предмета из модула. Да би остварио 50 ЕСПБ бодова, студент може изабрати још и: -предмете из групе предмета за наставничко образовање (неопходне за стицање наставничког образовања: Психологија за наставнике, Основе педагогије са дидактиком, Методика наставе историје);- друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предмете уписаног модула; - предметe са другог модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Општа савремена историја (политички феномени) 7 2 + 1 4
Друштвена историја Русије/СССР у савременом добу 7 2 + 1 4
Пропаганда у 20. веку 7 2 + 1 4
Југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 1 4
Југословенска држава и њене елите 7 2 + 1 4
Југославија и међуратни свет 7 2 + 1 4
Општа савремена историја (друштвени феномени) 8 2 + 1 4
Фашизам, нацизам и окупациони систем у Другом светском рату 8 2 + 1 4
Друштвена историја САД у 20. веку 8 2 + 1 4
Амерички 20. век 8 2 + 1 4
Југославија и свет Хладног рата 8 2 + 1 4
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 1 4
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 8 2 + 1 4
Модул РУСКЕ СТУДИЈЕ
Током четврте године студија студент је у обавези да оствари најмање 50 ЕСПБ бодова из наставних предмета. Завршни рад доноси 10 ЕСПБ бодова. У седмом и осмом семестру студент обавезно похађа наставу из предмета Руски језик. Студент бира три предмета из групе Изборни предмет 1, у укупном обиму од 18 ЕСПБ. У оквиру групе Изборни предмет 2 студент треба да оствари најмање 6 ЕСПБ избором понуђених предмета из студијских програма других студијских група Факултета. Студент, да би остварио број бодова који недостаје до 60 ЕСПБ, може изабрати још и: - предмете из групе предмета за наставничко образовање (неопходне за стицање наставничког образовања: Психологија за наставнике, Основе педагогије са дидактиком, Методика наставе историје ); - друге предмете из групе изборних предмета ван модула; - предметe са другог модула; - предметe са студијских програма основних студија других одељења Филозофског факултета.
Модул РУСКЕ СТУДИЈЕ - обавезни предмет
Руски језик 7, 8 2 + 2 6
Модул РУСКЕ СТУДИЈЕ - Изборни предмет 1
Руска цивилизација 11-17. век 7 2 + 2 6
Руска империја 18-19. век 7 2 + 2 6
Руски 20. век: друштво и политика 8 2 + 2 6
Савремена Русија: политика, дипломатија, економија 8 2 + 2 6
Модул РУСКЕ СТУДИЈЕ - Изборни предмет 2
Биће понуђена листа сачињена од постојећих курсева са других одељења.
 
Завршни рад 8   10

 

↑↑↑