Историја

Основне академске студије историје (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Циљ: Основне академске студије историје усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад историчара у образовању и другим делатностима које захтевају компетенције тог профила. Циљеви основних академских студија историје су следећи: * упознавање са предметом, методама и развојем историје као посебне научне дисциплине; * оспособљавање за разумевање специфичности историје као научне дисциплине у одређеним хронолошким, просторним и садржинским оквирима; * оспособљавање за разумевање узрочно–последичних веза у вертикалном хронолошком и хоризонталном просторном опсегу; * стицање свести о неопходности строгог придржавања етичким нормама у историјској науци. * усвајање способности интерпретације чињеница и критичког мишљења на основу примене резултата историјске науке; * усвајање знања из историје људског друштва од антике до савременог доба; * усвајање знања из историје српског народа; * развијање способности за разумевање и критичко тумачење историјских процеса, појава и догађаја у развоју људског друштва у различитим епохама и областима; * развијање способности примене стечених знања на професионалан начин у свим потенцијалним облицима професионалног бављења историјом * оспособљавање за самостално дефинисање тематских и потенцијално истраживачких проблема у конкретним временско–просторним оквирима; * оспособљавање за самостално проналажење и коришћење историјске литературе; * оспособљавање за самосталну примену основних начела историјске методологије – прикупљање и критичку анализу историјских извора свих врста и провенијенције; * развијање способности употребе најновијих информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области историјске науке и способности за праћење и примену нових резултата научних истраживања у земљи и иностранству; * развијање способности за популаризацију историје као научне дисциплине; * развијање способности размишљања о значајним актуелним политичким, друштвеним и културним питањима на основу научно засноване историјске перспективе; * формирање научно засноване историјске свести о српском, европском и светском историјском наслеђу; * развијање способности за даље образовање и усавршавање знања и вештина у свим потенцијалним облицима професионалног деловања и способности неопходних за наставак студија на другом степену високог образовања – академским мастер студијама.

Компетенције: Компетенције: Савладавањем програма основних академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Увод у историјске студије 1 2 + 2 7
Историја српског народа у средњем веку 1 1, 2 2 + 1 9
Историја старе Грчке и Старог истока 1, 2 3 + 2 11
Општа историја раног средњег века 1, 2 1 + 2 9
Римска историја 1, 2 3 + 2 11
Историјска географија 2 3 + 1 7
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (49 ЕСПБ)
Византијска цивилизација 3, 4 2 + 0 6
Историја Византије 3, 4 1 + 2 8.5
Историја српског народа (16 – 18. век) 3, 4 1 + 2 8.5
Историја српског народа у средњем веку 2 3, 4 2 + 1 9
Општа историја позног средњег века 3, 4 1 + 2 8.5
Рана модерна историја 3, 4 2 + 1 8.5
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Стари језик 1 (3 ЕСПБ)
Грчки језик 1 4 2 + 0 3
Латински језик 1 4 2 + 0 3
Старословенски језик 1 4 2 + 0 3
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (55 ЕСПБ)
Амерички 20. век 5 2 + 1 4.5
Историја Југославије 5, 6 4 + 2 18
Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 5, 6 2 + 2 10
Општа историја 19. века 5, 6 2 + 1 9
Савремена историја Европе 5, 6 2 + 1 9
Историја глобализације 6 2 + 1 4.5
Стари језик 2 (5 ЕСПБ)
Грчки језик 2 5 2 + 2 5
Латински језик 2 5 2 + 2 5
Старословенски језик 2 5 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет ван модула 1 (18 ЕСПБ)
Визуелна култура средњег века 7 2 + 0 3
Историја економске мисли 7 2 + 0 6
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у филозофију религије 7 2 + 2 6
Уметност српских земаља средњег века, одабране теме 7 2 + 0 3
Методика наставе историје 7, 8 2 + 2 12
Изборни предмет ван модула 2 (6 ЕСПБ)
Археологија привреде у пуном и позном средњем веку 8 2 + 0 4
Архивистика (осн.) 8 2 + 2 6
Визуелна култура Балкана у новом веку 8 2 + 0 3
Историјски модели музеализације 8 2 + 0 3
Материјална култура у раном средњем веку I 8 2 + 0 4
Основе педагогије са дидактиком (пс) 8 2 + 2 6
Савремене економске миграције 8 2 + 2 6
Увод у проблеме политике 8 2 + 2 6
Увод у теорију друштва 8 2 + 2 4
Уметност и култура 18. века 8 2 + 0 3
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти 8 2 + 0 3
Хеленистичка филозофија 8 2 + 2 6
Хералдика 8 2 + 0 4
Изборни предмет из модула 1 (12 ЕСПБ)
Античка историографија 7 2 + 2 6
Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије 7 2 + 2 6
Југословенска држава, друштво и култура 7 2 + 2 6
Насеља и становништво Србије у средњем веку 7 2 + 2 6
Општа историја Средоземља 7 2 + 2 6
Политички феномени 20. века 7 2 + 2 6
Помоћне историјске науке 7 2 + 2 6
Руска империја 18-19. век 7 2 + 2 6
Руска цивилизација 11-17. век 7 2 + 2 6
Српско-дубровачки односи у средњем веку 7 2 + 2 6
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) (осн.) 7 2 + 2 6
Увод у античке студије 7 2 + 2 6
Хладноратовски свет 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула 2 (6 ЕСПБ)
Византијски извори и развитак византијских студија 7 2 + 2 6
Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку 7 2 + 2 6
Друштвена структура грчког света од почетака до познохеленистичког периода 7 2 + 2 6
Друштвени феномени савременог доба 7 2 + 2 6
Законодавна делатност српских владара 7 2 + 2 6
Империје и нације у модерном свету 7 2 + 2 6
Институције римске републике 7 2 + 2 6
Југословенска држава и свет 7 2 + 2 6
Културна историја средњег века 500-1000. године 7 2 + 2 6
Насеља средњовековне Босне 7 2 + 2 6
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијума 7 2 + 2 6
Привреда Србије у 19. и почетком 20. века 7 2 + 2 6
Пропаганда у 20. веку 7 2 + 2 6
Србија у Првом светском рату 7 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 7 2 + 2 6
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку 7 2 + 2 6
Централна Европа у позном средњем веку 7 2 + 2 6
Европеизација као водећа сила Модернизације – имплементација и одбијање европских идеја и интитуција на Балкану, 18 – 20. век 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула 3 (12 ЕСПБ)
Византинци и Балкан 12-14. век 8 2 + 2 6
Војска у средњовековној Србији 8 2 + 2 6
Грчки полис и федерације од архајског до познохеленистичког периода 8 2 + 2 6
Други светски рат: тоталитарни режими и окупациони системи 8 2 + 2 6
Економски феномени 20. века 8 2 + 2 6
Извори за историју Европе у раном средњем веку 8 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. века 8 2 + 2 6
Кипар у средњем веку 8 2 + 2 6
Латинска епиграфика 8 2 + 2 6
Приватни живот у савремном добу 8 2 + 2 6
Ремек-дела византијске историографије: "Алексијада" Ане Комнин 8 2 + 2 6
Руски 20. век: друштво и политика 8 2 + 2 6
Савремени Балкан 8 2 + 2 6
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 1 8 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 8 2 + 2 6
Српско царство – идеологије и уређење 8 2 + 2 6
Српско-османски односи у другој половини 14. века 8 2 + 2 6
Теме из историје Османског царства 8 2 + 2 6
Урбанизација Римског царства у источним и западним провинцијама 8 2 + 2 6
Црквене прилике у српским земљама средњег века 8 2 + 2 6
Изборни предмет из модула 4 (6 ЕСПБ)
Извори за историју Европе у позном средњем веку 8 2 + 2 6
Историја Дубровачке републике (16-18. век) 8 2 + 2 6
Историја Јевреја југоисточне Европе (16-20. век) 8 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 8 2 + 2 6
Историја ћирилске писмености 8 2 + 2 6
Историјска географија средњевековне Босне 8 2 + 2 6
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 8 2 + 2 6
Крсташки покрет и југоисточна Европа 8 2 + 2 6
Култура и политика у 20. веку 8 2 + 2 6
Културна историја средњег века 1000-1500. године 8 2 + 2 6
Манастири, ктиторство и економија манастира у средњовековној Србији 8 2 + 2 6
Културна историја старог Египта 8 2 + 2 6
Подунавске провинције у доба принципата 8 2 + 2 6
Политичка историја позне римске републике 8 2 + 2 6
Привреда средњовековне Србије 8 2 + 2 6
Пут западног Балкана ка ЕУ: Спољни и унутрашњи изазови 8 2 + 2 6
Савремена Русија: политика, дипломатија, економија 8 2 + 2 6
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 8 2 + 2 6

 

↑↑↑