Историја

Мастер друштвено-хуманистичких наука из области друштва, државе и транзиције
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Стручни назив: мастер историчар - друштво, држава, транзиција
Услови уписа: Завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма дипломских академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о изборним предметима Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије – мастер историје ДДТ су усмерене на развијање специфичних знања из области друштва, државе и транзиције, као и способности и вештина потребних за обављање посла мастер историје друштва, државе и транзиције (ДДТ) и за упознавање са самосталним научно - истраживачким радом. Намера је да се студент оспособи за примену стечених знања у професионалном обављању делатности дипломираног историчара – мастер у конкретним установама образовног и културног профила, у практичном научно -истраживачком раду, као и за усмено и писмено саопштавање његових резултата и припрему истих за објављивање.

Компетенције: Способност овладавања специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру друштвено-хуманистичких наука који су подељени на три модула; - овладавање основним знањима из сродних научних области ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; - усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру друштвено-хуманистичких наука; - упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; - оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; - овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних радова; - овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада.
Заједнички предмети (36 ЕСПБ)
Назив предмета Сем П+В ЕСПБ
Балкан у модерној историји 1 2+2 6
СИР 1 1   9
СИР 2 1   6
Мастер рад 1   15
МОДУЛ ДРУШТВО
Обавезни предмет модула (6 ЕСПБ)
Друштвени феномени 1 2+2 6
Изборни предмети модула (18 ЕСПБ)
Бира се између два предмета са истим редним бројем
са позиције а) и б)
1а) Град у глобализацији - трансформације, архитектура, значење 1 2+2 6
1б) Безбедносни систем Србије 2 2+2 6
2а) Распад Југославије и постконфликтна транзиција у међународном контексту 2 2+2 6
2б) Српски језик 1 1 2+2 6
3а) Методологија са историографијом за студије модерне историје 2 2+2 6
3б) Српски језик 2 2 2+2 6
МОДУЛ ДРЖАВА
Обавезни предмет модула (6 ЕСПБ)
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 1 2+2 6
Изборни предмети модула (18 ЕСПБ)
Бира се између два предмета са истим редним бројем
са позиције а) и б)
1а) Слика другог 1 2+2 6
1б) Балкан у светској економској историји 1 2+2 6
2а) Безбедносни систем Србије 2 2+2 6
2б) Српски језик 1 1 2+2 6
3а) Методологија са историографијом за студије модерне историје 2 2+2 6
3б) Српски језик 2 2 2+2 6
МОДУЛ ТРАНЗИЦИЈА
Обавезни предмет модула (6 ЕСПБ)
Економска транзиција 1 2+2 6
Изборни предмети модула (18 ЕСПБ)
Бира се између два предмета са истим редним бројем
са позиције а) и б)
1а) Међународне финансије 2 2+2 6
1б) Макроекономска анализа - институционална економија Југоисточне Европе 1 2+2 6
2а) интегрисане маркетиншке комуникације 2 2+2 6
2б) Српски језик 1 1 2+2 6
3а) Економска политика - транзиција, реформа и тржишна интеграције Југоисточне Европе 1 2+2 6
3б) Српски језик 2 2 2+2 6

 

↑↑↑