Историја

Основне академске студије историје (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани историчар
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије историје усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештина неопходних за професионални рад историчара у образовању и другим делатностима које захтевају компетенције тог профила. Циљеви основних академских студија историје су следећи:- упознавање са предметом, методама и развојем историје као посебне научне дисциплине; - оспособљавање за разумевање специфичности историје као научне дисциплине у одређеним хронолошким, просторним и садржинским оквирима; - оспособљавање за разумевање узрочно–последичних веза у вертикалном хронолошком и хоризонталном просторном опсегу;- стицање свести о неопходности строгог придржавања етичким нормама у историјској науци;- усвајање способности интерпретације чињеница и критичког мишљења на основу примене резултата историјске науке; - усвајање знања из историје људског друштва од антике до савременог доба;- усвајање знања из историје српског народа;- развијање способности за разумевање и критичко тумачење историјских процеса, појава и догађаја у развоју људског друштва у различитим епохама и областима;- развијање способности примене стечених знања на професионалан начин у свим потенцијалним облицима професионалног бављења историјом;- оспособљавање за самостално дефинисање тематских и потенцијално истраживачких проблема у конкретним временско–просторним оквирима;- оспособљавање за самостално проналажење и коришћење историјске литературе; - оспособљавање за самосталну примену основних начела историјске методологије – прикупљање и критичку анализу историјских извора свих врста и провенијенције; - развијање способности употребе најновијих информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области историјске науке и способности за праћење и примену нових резултата научних истраживања у земљи и иностранству; - развијање способности за популаризацију историје као научне дисциплине;- развијање способности размишљања о значајним актуелним политичким, друштвеним и културним питањима на основу научно засноване историјске перспективе;- формирање научно засноване историјске свести о српском, европском и светском историјском наслеђу;- развијање способности за даље образовање и усавршавање знања и вештина у свим потенцијалним облицима професионалног деловања и способности неопходних за наставак студија на другом степену високог образовања – академским мастер студијама.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм основних академских студија историје је структуиран тако да студент током првих шест семестара студија похађа наставу из следећих обавезних предмета из области историје: I: 1. Увод у историјске студије, 2. Историјска географија Балкана и Медитерана од Старог века до модерног доба, 3. Историја старе Грчке и Старог истока, 4. Римска историја, 5. Европа и Медитеран 400-750. године, 6. Европа и Медитеран 750-1000. године, 7. Историја српског народа у средњем веку 1; II: 1. Историја Византије, 2. Византијска цивилизација, 3. Европа и Медитеран 1000-1300. године, 4. Европа и Медитеран 1300-1500. године, 5. Историја српског народа средњем веку 2, 6. Рана модерна историја, 7. Историја српског народа у 16. и 17. веку, 8. Историја српског народа у 16. и 18. веку; 9. Старословенски језик 1, 10. Старословенски језик 2; III: 1. Општа историја 19. века, 2. Историја Србије у 19. и почетком 20. века, 3. Историја српског народа у Црној Гори и под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века, 4. Савремена историја Европе 1, 5. Савремена историја Европе 2, 6. Историја глобализације, 7. Амерички 20. век, 8. Историја Југославије, 9. Савремена историја српског народа. Садржај обавезних предмета заснован је на комбинацији хронолошког, просторног и тематског принципа, што студенту омогућава стицање знања о историјским процесима, појавама и догађајима у различитим епохама и областима, као и њихово разумевање и критичко тумачење. Студијски програм у седмом и осмом семестру предвиђа опредељивање студента за један од следећих хронолошки конципирана модула: 1. Античке студије, 2. Студије византологије, 3. Студије историје српског народа у средњем веку, 4. Студије опште историје средњег века, 5. Студије модерне историје, 6. Студије савремене историје и 7. Студије историје Југославије. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и одређеног броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Основне академске студије историје организоване су по семестрима, трају осам семестара, односно четири године. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем програма основних академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Увод у историјске студијеpdf 1 2 + 2 7
Историја старе Грчке и Старог истокаpdf 1, 2 3 + 2 12
Римска историјаpdf 1, 2 3 + 2 11
Европа и Медитеран 400-750.годинеpdf 1 2 + 2 4
Историја српског народа у средњем веку 1pdf 1, 2 2 + 2 9
Страни језик 1 (ИС, ЕН) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Обавезни предмети
Историјска географија Балкана и Медитерана од Старог века до модерног добаpdf 2 3 + 1 7
Европа и Медитеран 750-1000.годинеpdf 2 2 + 2 4
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја Византијеpdf 3, 4 2 + 2 7
Византијска цивилизацијаpdf 3, 4 2 + 1 6
Европа и Медитеран 1000-1300.годинеpdf 3 2 + 2 4
Историја српског народа у средњем веку 2pdf 3, 4 2 + 2 8
Рана модерна историјаpdf 3, 4 1 + 2 8
Историја српског народа у 16. и 17. векуpdf 3 2 + 1 4
Старословенски језик 1pdf 3 2 + 0 3
Страни језик 2 (ЕН, КН, ИС) (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Пракса 1 (бира се 1 од 2)
Педагошка пракса 1 3 0 + 0 1.5
Стручна пракса 1 3 0 + 0 1.5
Обавезни предмети
Европа и Медитеран 1300–1500.годинеpdf 4 2 + 2 4
Историја српског народа у 18. векуpdf 4 2 + 1 4
Старословенски језик 2pdf 4 2 + 0 3
Пракса 1 (бира се 1 од 2)
Педагошка пракса 1 4 0 + 0 1.5
Стручна пракса 1 4 0 + 0 1.5
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја Србије у 19. и почетком 20. векаpdf 5, 6 2 + 2 8
Историја српског народа у Црној Гори и под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. векаpdf 5, 6 2 + 0 4
Општа историја 19. векаpdf 5, 6 1 + 2 8
Савремена историја Европе 1pdf 5 2 + 1 5
Амерички 20. векpdf 5 2 + 1 5
Историја Југославијеpdf 5, 6 2 + 2 9
Савремена историја српског народаpdf 5, 6 2 + 2 8
Пракса 2 (бира се 1 од 2)
Педагошка пракса 2 5 0 + 0 1.5
Стручна пракса 2 5 0 + 0 1.5
Обавезни предмети
Савремена историја Европе 2pdf 6 2 + 1 5
Историја глобализацијеpdf 6 2 + 1 5
Пракса 2 (бира се 1 од 2)
Педагошка пракса 2 6 0 + 0 1.5
Стручна пракса 2 6 0 + 0 1.5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборно подручје - модул: Античке студије
Обавезни предмети
Увод у античке студијеpdf 7 2 + 2 6
Античка историографијаpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Античке студије 1 (бира се 1 од 3)
Од државе до царства: Стари исток у време II миленијумаpdf 7 2 + 2 6
Грчки полис и федерације од архајског до познохеленистичког периодаpdf 7 2 + 2 6
Латинска епиграфикаpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистикаpdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правца pdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Античке студије 2 (бира се 2 од 5)
Културна историја старог Египтаpdf 8 2 + 2 6
Друштвена структура грчког света од почетака до познохеленистичког периодаpdf 8 2 + 2 6
Подунавске провинције у доба принципатаpdf 8 2 + 2 6
Институције римске републикеpdf 8 2 + 2 6
Политичка историја позне римске републикеpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије византологије
Обавезни предмети
Методологија византијских студија 1pdf 7 2 + 2 6
Византинци и Балкан 11-14. векpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Византологија 1 (бира се 1 од 3)
Црква и држава у Византији (9-15. век)pdf 7 2 + 2 6
Византијска књижевност од 9. до 15. векаpdf 7 2 + 2 6
Жена у Византијиpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистикаpdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Византологија 2 (бира се 2 од 4)
Цариград - пупак васељене: извори, идеологија и легендаpdf 8 2 + 2 6
Периферије византијског света: Балкан и Источни Медитеранpdf 8 2 + 2 6
Епоха Палеологаpdf 8 2 + 2 6
Византијска економија: град, земља, производња, порези и трговинаpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије историје српског народа у средњем веку
Изборни предмет из модула Историја српског народа у средњем веку 1 (бира се 1 од 3)
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку 1pdf 7 2 + 2 6
Историјска географија средњевековне Боснеpdf 7 3 + 1 6
Историја српске писменостиpdf 7 3 + 1 6
Изборни предмет из модула Историја српског народа у средњем веку 2 (бира се 1 од 3)
Срби у преднемањићком раздобљу - изазови истраживањаpdf 7 2 + 2 6
Насеља средњовековне Боснеpdf 7 3 + 1 6
Српска средњовековна војскаpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Историја српског народа у средњем веку 3 (бира се 1 од 3)
Насеља и становништво Србије у средњем векуpdf 7 2 + 2 6
Црквене прилике у српским земљама средњег векаpdf 7 3 + 1 6
Историја ћирилске писменостиpdf 7 3 + 1 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистикаpdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Историја српског народа у средњем веку 4 (бира се 2 од 5)
Увод у еколошку историјуpdf 8 3 + 1 6
Српско царство – идеологије и уређењеpdf 8 3 + 1 6
Српско-османски односи у другој половини 14. векаpdf 8 2 + 2 6
Законодавна делатност српских средњовековних владараpdf 8 2 + 2 6
Друштвена структура у средњовековној Србијиpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије опште историје средњег века
Обавезни предмети
Методологија средњовековних историјских истраживањаpdf 7 2 + 2 6
Помоћне историјске наукеpdf 7 2 + 2 6
Културна историја средњег века 1pdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистикаpdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Обавезни предмети
Културна историја средњег века 2pdf 8 2 + 2 6
Крсташки покрет и југоисточна Европаpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије модерне историје
Изборни предмет из модула Студије модерне историје 1 (бира се 1 од 4)
Општа историја Средоземљаpdf 7 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. векаpdf 7 2 + 2 6
Држава и друштво Кнежевине Србијеpdf 7 2 + 2 6
Амерички идентитетpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Студије модерне историје 2 (бира се 1 од 4)
Теме из историје Османског царстваpdf 7 2 + 2 6
Међународни односи у модерном свету (крај 18 - почетак 20. века)pdf 7 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. векаpdf 7 2 + 2 6
Србија у Првом светском ратуpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Студије модерне историје 3 (бира се 1 од 3)
Култура Срба у раном новом векуpdf 7 2 + 2 6
Односи Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. векаpdf 7 2 + 2 6
Супруге владара у 19. и почетком 20. века - између приватног и јавногpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистикаpdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Студије модерне историје 4 (бира се 2 од 6)
Општа светска економска историјаpdf 8 2 + 2 6
Источно питањеpdf 8 2 + 2 6
Српски народ у Старој Србији и Македонији у 19. и почетком 20. векаpdf 8 2 + 2 6
Држава и друштво Краљевине Србијеpdf 8 2 + 2 6
Свакодневни живот у Србији 19. векаpdf 8 2 + 2 6
Историја српског народа крајем 20. и почетком 21. векаpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије савремене историје
Изборни предмет из модула Студије савремене историје 1 (бира се 3 од 7)
Култура и политика у 20. векуpdf 7 2 + 2 6
Пропаганда у 20. векуpdf 7 2 + 2 6
Друштвена историја Русије и држава Источне Европе 1917-1991.pdf 7 2 + 2 6
Холокаустpdf 7 2 + 2 6
Савремени Балканpdf 7 2 + 2 6
Приватни живот у савременом добуpdf 7 2 + 2 6
Места сећања: страни утицаји у Београдуpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистика pdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Изборни предмет из модула Студије савремене историје 2 (бира се 2 од 5)
Друштвени феномени савременог добаpdf 8 2 + 2 6
Економски феномени савременог добаpdf 8 2 + 2 6
Политички феномени савременог добаpdf 8 2 + 2 6
Америчка мека моћpdf 8 2 + 2 6
Радионица историјеpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3
Изборно подручје - модул: Студије историје Југославије
Обавезни предмети
Југославија и међуратни светpdf 7 2 + 2 6
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологијеpdf 7 2 + 2 6
Југославија и свет Хладног ратаpdf 7 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 1 (бира се 6 кредита )
Методика наставе историје 1pdf 7 2 + 2 6
Архивистика pdf 7 2 + 2 6
Увод у филозофију политикеpdf 7 2 + 2 7
Изборни предмет ван модула 2 (бира се 6 кредита)
Психологија за наставникеpdf 7 2 + 2 6
Латински језик 1pdf 7 2 + 2 6
Грчки језик 1pdf 7 2 + 2 6
Рађање првог америчког филозофског правцаpdf 7 2 + 2 6
Педагошка пракса 3 7 2 + 2 6
Обавезни предмети
Југословенска држава, друштво и култураpdf 8 2 + 2 6
Југословенска држава и идеје 20. векаpdf 8 2 + 2 6
Изборни предмет ван модула 3 (бира се 6 кредита )
Основе педагогије са дидактикомpdf 8 2 + 2 6
Латински језик 2pdf 8 2 + 2 6
Грчки језик 2pdf 8 2 + 2 6
Главна стремљења у европској филозофији између два светска ратаpdf 8 2 + 2 6
Обавезни предмети
Стручна пракса 3 8 0 + 0 3
Структура и израда научног рада 8 4 + 0 3
Завршни рад - израда 8 0 + 0 3
Завршни рад - одбрана 8 0 + 0 3

 

↑↑↑