Историја

Докторске студије историје (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историјске науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области историје (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете студент бира из других студијских програма са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија историје укључује постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Циљеви докторских студија историје јесу: * стицање опсежних знања из одређене уже научне области историје на основу све расположиве литературе; * овладавање знањима из домена теорије историјске науке; * темељно упознавање са постојећим трендовима у релевантним областима историјске науке у свету; * примена стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно – истраживачком раду; * успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема; * самостално писање научних историјских чланака и расправа; * израда докторске дисертације у рангу научне монографије; * оспособљавање за самосталан наставнички рад на високошколским установама из области историје; * стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области историје.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм докторских студија историје структуиран је тако да студент током сваког од прва три семестра студија похађа наставу из два изборна предмета и припрема се за пријаву и одбрану пријаве теме докторске дисертације. Aктивност студента изражава се кроз часове предавања из изборних предмета и часове студијског истраживачког рада који је у функцији припреме пријаве теме докторске дисертације. Изборни предмети груписани су на укупно шест изборних позиција, распоређених по две у сваком семестру. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Понуђени предмети својим хронолошким, просторним и тематским опсегом омогућавају студентима стицање опсежних знања из одређене уже научне области историје на основу све расположиве литературе: из историје старе Грчке, историје Старог истока, историје Рима, историје Византије, опште историје средњег века, ране модерне историје, опште историје 19. века, историје Европе и ваневропског света у савременом добу, као и историје српског народа – од средњег века до савременог доба, помоћних историјских наука и историјске географије. Садржај предмета усмерен је и ка овладавању знањима из домена теорије историјске науке и темељном упознавању са постојећим трендовима у релевантним областима историјске науке у свету. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета из студијских програма докторских студија других студијских група Факултета. Пети, шести и седми семестар намењени су изради докторске дисертације. Наставна активност студента изражена кроз часове студијског истраживачког рада подразумева редовне консултације са ментором, током којих се студент оспособљава за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно-истраживачком раду, успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема, самостално писање научних историјских чланака и расправа и израду докторске дисертације у рангу научне монографије. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Eвропским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сваком од шест наставних предмета на овом нивоу студија додељено је 10 ЕСПБ, тако да савлађивањем градива из предмета и полагањем испита студент остварује по 20 ЕСПБ у сваком од прва три семестра. Студијском истраживачком раду студента који се реализује током прва три семестра, у фази израде пријаве теме дисертације, додељено је укупно 15 ЕСПБ (по пет у сваком семестру), а исту бодовну вредност и распоред по семестрима има и израда и одбрана пријаве теме. Студијски истраживачки рад током израде докторске дисертације има обим од 30 ЕСПБ – по 10 у четвртом, петом и шестом семестру, а сама израда и одбрана дисертације доноси укупно 60 ЕСПБ (по 20 ЕСПБ у сваком од последња три семестра). Бодовна вредност докторске дисертације: Програмом докторских студија историје предвиђен је студијски истраживачки рад који се реализује током прва три семестра, у фази израде пријаве теме дисертације, укупно 15 ЕСПБ (по пет у сваком семестру), као и израда и одбрана пријаве теме – 15 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад током израде докторске дисертације има укупан обим од 30 ЕСПБ, а сама израда и одбрана дисертације 60 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем докторских студија Одељења за историју студент се оспособљавања за самостално научно истраживање компликованих историјских појава, као и друштвених околности на којима су се оне одигравале, за њихово правилно разумевање и прецизно научно вредновање, засновано на савременим методолошким постулатима историјске науке. Студент је компетентан да самостално проучава и вреднује историјске изворе, доноси закључке и судове, као и да их у стручној и у научној форми саопштава, презентује и публикује у земљи и у иностранству. Доктор наука - историјске науке је способан да учествује самостално у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима, да квалитетно сарађује са стручњацима из своје области и да значајно доприноси новим сазнањима и бољем проучавању и разумевању различитих историјских епоха, држава, друштава и култура. Доктор историјских наука је оспособљен да критички самостално мисли и сагледава феномене, уочава методолошке или стручне пропусте, поставља нова питања и нуди одговарајуће, научно засноване одговоре. Предметно-специфичним усавршавањем студент докторских студије добија темељно познавање одређене области или дисциплине, које му омогућавају активно укључивање у научно-истраживачки рад, самостално процењивање и решавање научно-историјских питања и проблема, самостално формулисање истраживачких тема и њихово потпуно обрађивање уз ослањање на најсавременије методолошке постулате и правце развоја историјске науке. Доктор историјских наука је у потпуности оспособљен да појми и примењује и најсложеније методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава у целини и у појединостима развој струке, посебно оног сегмента за који стиче ужу предметно-специфичну компетенцију. Студент је компетентан да активно доприноси новим сазнањима у области свог интересовања, да самостално користи и преноси знање и принципе научно-истраживачког рада, као и да их примењује у широком спектру стручних, научних и уметничких делатности.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
Ванполисне и надполисне организације грчког света 1 5 + 0 10
Извори за историју римске републике 1 5 + 0 10
Одабрана поглавља из културне историје Византије 1 5 + 0 10
Компаративна дипломатика 1 5 + 0 10
Историја српског народа у средњем веку 1 5 + 0 10
Рана модерна историја 1 5 + 0 10
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 1 5 + 0 10
Источно питање 1 5 + 0 10
Политичка историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку 1 5 + 0 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Друштвена структура старог Египта 1 5 + 0 10
Нумизматички извори за историју Римског царства 1 5 + 0 10
Цариград - Нови Рим од Константина до Јустинијана 1 5 + 0 10
Српске земље у преднемањићком периоду 1 5 + 0 10
Историјска географија српских земаља од 6. до 16. века 1 5 + 0 10
Историја средњевековне босанске државе 1 5 + 0 10
Османска држава и друштво (15-18. век) 1 5 + 0 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918) 1 5 + 0 10
Политичка историја Западне Европе у 20. веку 1 5 + 0 10
Спољна политика југословенске државе: међуратни свет и свет Хладног рата 1 5 + 0 10
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Улога војске у романизацији подунавских провинција 2 5 + 0 10
Христолошке распре у Византији 2 5 + 0 10
Млетачка Албанија: сусрет Срба и Албанаца са западним светом 2 5 + 0 10
Српске земље од друге половине 14. века до 1402. године 2 5 + 0 10
Историјска географија средњевековне босанске државе 2 5 + 0 10
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 2 5 + 0 10
Историја модерног европског образовања 2 5 + 0 10
Политичка историја САД и Азије у 20. веку 2 5 + 0 10
Југословенска држава, друштво и култура 2 5 + 0 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Источни Медитеран у 12. веку пре нове ере 2 5 + 0 10
Византијски писци као мислиоци и књижевници, од Михаила Псела до Георгија Пахимера (11-14. век) 2 5 + 0 10
Ћирилска палеографија са дипломатиком 2 5 + 0 10
Насеља и становништво Србије и Босне у средњем веку 2 5 + 0 10
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) 2 5 + 0 10
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 2 5 + 0 10
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века 2 5 + 0 10
Друштвена историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у савременом добу 2 5 + 0 10
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 2 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда пријаве дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмет 5 (10 ЕСПБ)
Римска војска и лимес на Дунаву 3 5 + 0 10
Византијски „феудализам“ као историјски и историографски феномен 3 5 + 0 10
Анжујци у јужној и југоисточној Европи 3 5 + 0 10
Документарна писменост у средњем веку 3 5 + 0 10
Привреда средњовековне Србије 3 5 + 0 10
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 3 5 + 0 10
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 3 5 + 0 10
Идеје 20. века и југословенске елите 3 5 + 0 10
Архивистика 3 5 + 0 10
Изборни предмет 6 (10 ЕСПБ)
Робовласништво класичног и хеленистичког периода 3 5 + 0 10
Римски империјализам у доба средње републике 3 5 + 0 10
Српске земље и Османлије у средњем веку 3 5 + 0 10
Стара српска књижевност 3 5 + 0 10
Студије САД 3 5 + 0 10
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 3 5 + 0 10
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 3 5 + 0 10
Историографске школе и правци 3 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 15 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда дисертације 4 0 + 0 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 20
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 20

 

↑↑↑