Историја

Мастер академске студије историје - Држава, друштво, транзиција
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Стручни назив: мастер историчар - друштво, држава, транзиција
Услови уписа: Завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма дипломских академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може изабрати предмете из других студијских програма, а у складу са Правилником о изборним предметима Факултета.
Циљ: Циљ мастер академских студија историје ДДТ су усмерене на развијање специфичних знања из области друштва, државе и транзиције, као и способности и вештина потребних за обављање посла мастер историје друштва, државе и транзиције (ДДТ) и за упознавање са самосталним научно - истраживачким радом. Намера је да се студент оспособи за примену стечених знања у професионалном обављању делатности дипломираног историчара – мастер у конкретним установама образовног и културног профила, у практичном научно -истраживачком раду, као и за усмено и писмено саопштавање његових резултата и припрему истих за објављивање.Исход процеса учењаСпособност овладавања специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру друштвено-хуманистичких наука: - овладавање основним знањима из сродних научних области ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; - усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру друштвено-хуманистичких наука; - упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; - оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; - овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних радова; - овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада. Студијски програм дипломских академских студија историје – мастер "Држава, друштво, транзиција"структуиран је тако да током првог семестра студент похађа наставу из једног обавезног и 4 изборна предмета, док се у другом семестру његова активност изражава кроз два изборна предмета, стручну праксу и студијски истраживачки рад који је у функцији израде завршног рада.

Компетенције: Успешним савладавањем програма мастер академских студија историје ДДТ студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја, друштвених феномена, економских процеса и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, економских, историјских, просторних и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких и друштвених наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа. Очекује се да по завршетку студент развије компетенције које ће му омогућити:- уме да објасни послове и улоге историчара и прихвата различите улоге као део професионалног идентитета,- тумачи друштвене и привредне изазове из искуства савремене историје и полазећи од савремених концепција образовања и критички сагледава њихово значење за праксу,- прати наставно - истраживачки процес и оцењује напредовање реформе високошколског образовања примењујући различита стечена знања, оснаживања субјекатског положаја ученика и развијања курикулума,- користи савремена научна сазнања и методологију предметне области како би обезбедио сопствено уанпређивање.- уочава, истражује и активно приступа решавању проблема у научно - истраживачкој пракси,- ради сараднички са релевантним актерима у научно - истраживачком процесу,има активан и одговоран однос према сопственом професионалном развоју као и развоју научно - истраживачких али и поросветно - образованих центара и институција у којима ради.
Назив предмета Сем П+В ЕСПБ
Балкан у модерној историјиpdf 1 2+2 6
Изборна позиција 1 (бира се 4 од 8)
Назив предмета Сем П+В ЕСПБ
Српски као страни језик 1pdf 1 2+2 6
Савремени урбани феномениpdf 1 2+2 6
Образовање и политикаpdf 1 2+2 6
Привредни развојpdf 1 2+2 6
Методологија са студијама историографијеpdf 1 2+2 6
Другост у савременом друштвуpdf 1 2+2 6
Маре нострум – Егејско море и источно Средоземље као кризна зона у двадесет првом векуpdf 1 2+2 6
Општа светска економска историјаpdf 1 2+2 6
Мастер рад - израда и одбрана 2 6
Мастер рад - студијско истраживачки рад 2 6
Изборна позиција 2 (бира се 2 од 5)
Распад Југославије и постконфликтна транзиција у међународном контекстуpdf 2 2+2 6
Српски као страни језик 2pdf 2 2+2 6
Културни капитал и образовне праксеpdf 2 2+2 6
Економска транзицијаpdf 2 2+2 6
Општа историја Средоземљаpdf 2 2+2 6
Стручна пракса 2 6



The master academic studies of history Society, State, Transition (SST)

Course title Sem T+W ESPB
The Balkans in modern history 1 2+2 6
Selection position 1 (chooses 4 out of 8)
Course title Sem T+W ESPB
Serbian as a Foreign Language 1 1 2+2 6
Contemporary Urban Phenomena 1 2+2 6
Education and Politics 1 2+2 6
Economic Development 1 2+2 6
Methodology with Historiography for Modern History 1 2+2 6
Otherness in contemporary society 1 2+2 6
Mare nostrum – The Aegean Sea and the Eastern Mediterranean as a Crisis Zone in the Twenty-first Century 1 2+2 6
The economic history of the world 1 2+2 6
Master's thesis 2 6
Independent student research 2 6
Selection position 2 (chooses 2 out of 5)
Disintegration of Yugoslavia and post-conflict transition in international context 2 2+2 6
Serbian as a Foreign Language 2 2 2+2 6
Cultural Capital and Educational Practices 2 2+2 6
Economics of Transition 2 2+2 6
History of the Mediterranean 2 2+2 6
Internship 2 6

 

↑↑↑