Историја

Мастер академске студије историје 2021
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар
Услови уписа: Завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Програм дипломских академских студија историје усмерен је на стицање специфичних научних и методолошких знања из појединих ужих области у оквиру историјске науке, из историји сродних научних дисциплина или из помоћних историјских наука. Намера је да се студент оспособи за примену стечених знања у професионалном обављању делатности дипломираног историчара – мастер у конкретним установама образовног и културног профила, у практичном научноистраживачком раду, као и за усмено и писмено саопштавање његових резултата и припрему истих за објављивање.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа. Пре свега дипломирани мастер историчар јеоспособљен да знања из историје на што бољи начин презентује у настави историје у основним, средњим школама и гимназијама.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 7)
Методологија истраживања у области античке историјеpdf 1 2 + 2 6
Методологија средњовековних историјских истраживањаpdf 1 2 + 2 6
Методологија византијских студија 2pdf 1 2 + 2 6
Методологија са историографијом за студије модерне историјеpdf 1 2 + 2 6
Методологија истраживања у области савремене историјеpdf 1 2 + 2 6
Историчари и историографија о Југославијиpdf 1 2 + 2 6
Теорија историјеpdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (бира се 1 од 17)
Административна структура старог Египтаpdf 1 2 + 2 6
Институционална, културна и друштвена историја Римског царстваpdf 1 2 + 2 6
Историографске школе и правциpdf 1 2 + 2 6
Дигитална дипломатикаpdf 1 2 + 2 6
Територијално-управна организација српских земаља у средњем веку 2pdf 1 2 + 2 6
Територијално-политичка организација средњовековне Боснеpdf 1 2 + 2 6
Српско-дубровачки односи у средњем векуpdf 1 2 + 2 6
Кипар у средњем векуpdf 1 2 + 2 6
Римство и Ортодоксија у византијском свету у 13. и 14. векуpdf 1 2 + 2 6
Рана модерна историја 2pdf 1 2 + 2 6
Историја српског народа у 18. векуpdf 1 2 + 2 6
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. векаpdf 1 2 + 2 6
Политичка историја Западне Европе у 20. векуpdf 1 2 + 2 6
Америка у 15 појмоваpdf 1 2 + 2 6
Југославија и светpdf 1 2 + 2 6
Српски народ после 1990. године - феномениpdf 1 2 + 2 6
Методика наставе историје 2pdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (бира се 1 од 17)
Увод у филологију династичког Египтаpdf 1 2 + 2 6
Римска војска у доба републике и царстваpdf 1 2 + 2 6
Позноантичке студијеpdf 1 2 + 2 6
Феудално друштво и феудални систем у средњој и западној Европиpdf 1 2 + 2 6
Историјска географија српског народа у средњем векуpdf 1 2 + 2 6
Српска властела позног средњег векаpdf 1 2 + 2 6
Привреда средњовековних српских земаљаpdf 1 2 + 2 6
Ремек-дела византијске историографије:"Алексијада" Ане Комнинpdf 1 2 + 2 6
Историја Дубровачке републике (16-18. век)pdf 1 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века - феномениpdf 1 2 + 2 6
Српски владари и династије у 19. и почетком 20. векаpdf 1 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века)pdf 1 2 + 2 6
Србија у Првом светском рату - феномениpdf 1 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у савременом добуpdf 1 2 + 2 6
Филм и историјаpdf 1 2 + 2 6
Југославија у историографији и књижевностиpdf 1 2 + 2 6
Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 17)
Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периодаpdf 1 2 + 2 6
Рим према Грцима и варваримаpdf 1 2 + 2 6
Компаративна дипломатика 1pdf 1 2 + 2 6
Зета од 13. до 15. векаpdf 1 2 + 2 6
Владарска идеологија српских династија позног средњег векаpdf 1 2 + 2 6
Литургијске књиге српске цркве у средњем векуpdf 1 2 + 2 6
Манастири у средњовековној Србијиpdf 1 2 + 2 6
Ремек-дела византијске историографије: "Историја" Георгија Пахимераpdf 1 2 + 2 6
Општа историја Средоземљаpdf 1 2 + 2 6
Српска православна црква од 16. до 18. векаpdf 1 2 + 2 6
Српска и југословенска идеја и њихова реализацијаpdf 1 2 + 2 6
Привреда Србије у 19. и почетком 20. векаpdf 1 2 + 2 6
Интелектуална историја савременог добаpdf 1 2 + 2 6
Друштвена историја југоисточне Европе у савременом добуpdf 1 2 + 2 6
Стварање југословенске државеpdf 1 2 + 2 6
Рушење југословенске државеpdf 1 2 + 2 6
Праћење и оцењивање у наставиpdf 1 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (бира се 1 од 16)
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периодаpdf 1 2 + 2 6
Римски нобилитет у периоду позне републике: политичке и друштвене променеpdf 1 2 + 2 6
Венеција и југоисточна Европа у средњем векуpdf 1 2 + 2 6
Србија Немањићаpdf 1 2 + 2 6
Културна историја средњовековне Србијеpdf 1 2 + 2 6
Увод у еколошку историју 2pdf 1 2 + 2 6
Зависно становништво у средњовековној Србијиpdf 1 2 + 2 6
Преображаји византијског друштва 9-12. векpdf 1 2 + 2 6
Византија и Цариград у доба Комнинаpdf 1 2 + 2 6
Општа светска економска историјаpdf 1 2 + 2 6
Историја историографије (19. век)pdf 1 2 + 2 6
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. векаpdf 1 2 + 2 6
Српско-руски односи у 19. и почетком 20. векаpdf 1 2 + 2 6
Друштвена историја САДpdf 1 2 + 2 6
Политичка историја Русије и држава Источне Европе 1917-1991.pdf 1 2 + 2 6
Српски народ и југословенска државаpdf 1 2 + 2 6
Школска пракса 2pdf 2   4
Стручна пракса 2   5
Мастер рад - студијско истраживачки рад 2   10
Мастер рад - израда и одбранаpdf 2   15

 

↑↑↑