Историја

Докторске студије историје (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - историјске науке
Услови уписа: 1. Завршене мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општа просечна оцена од најмање 8 на основним академским студијама и мастер студијама. Просечна оцена се добија дељењем збира укупних просечних оцена са основних академских студија и мастер студија. 2. Завршене мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног или међународног значаја, са рецензијом. 3. Академски степен магистра наука.
Начин избора предмета из других студијских програма: Прва три семестра посвећена су активној настави, а остала три изради докторске тезе. Током прва два семестра кандидат бира по три предмета, док у трећем семестру бира два предмета,од којих сваки носи по 10 ЕСПБ бодова. Студент не може да изабере више од два предмета код истог професора по семестру. Током првог семестра кандидат бира ментора и у договору са њим прави избор са листа обавезних и изборних предмета. Обавезни предмети се бирају са листе обавезних предмета модула за који се кандидат определи. Изборни предмети се бирају са листе изборних предмета модула, листа обавезних и изборних предмета осталих модула и листа обавезних и изборних предмета других докторских студијских програма Филозофског факултета и Универзитета у Београду. Начин избора је одређен у приказу структуре модула. Листе обавезних и изборних предмета са силабусима утврђују се најкасније три месеца пре почетка наставе. У трећем семестру кандидат пред изабраном Комисијом брани пријаву докторске теме, чиме стиче 10 ЕСПБ бодова. Комисија (3 до 5 чланова) саставља се из редова наставника уписаног студијског програма/модула. Ментор не улази у њен састав, али присуствује одбрани пријаве теме и има право на давање објашњења. Студент има право да упише наредну школску годину са остварених 40 ЕСПБ бодова, односно да у наредну годину пренесе 20 ЕСПБ бодова из претходне године. Трећу годину студент може да упише уколико је одбранио пријаву докторске теме. Студијски програм Докторске студије историје остварује се преко осам модула (група предмета)од којих неки (Историја старог века и Општа савремена историја) имају посебна усмерења.
Циљ: Циљ докторских студија историје укључује постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Циљеви докторских студија историје јесу: * стицање опсежних знања из одређене уже научне области историје на основу све расположиве литературе; * овладавање знањима из домена теорије историјске науке; * темељно упознавање са постојећим трендовима у релевантним областима историјске науке у свету; * примена стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно – истраживачком раду; * успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема; * самостално писање научних историјских чланака и расправа; * израда докторске дисертације у рангу научне монографије; * оспособљавање за самосталан наставнички рад на високошколским установама из области историје; * стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области историје.

Компетенције: Савладавањем докторских студија Одељења за историју студент се оспособљавања за самостално научно истраживање компликованих историјских појава, као и друштвених околности на којима су се оне одигравале, за њихово правилно разумевање и прецизно научно вредновање, засновано на савременим методолошким постулатима историјске науке. Студент је компетентан да самостално проучава и вреднује историјске изворе, доноси закључке и судове, као и да их у стручној и у научној форми саопштава, презентује и публикује у земљи и у иностранству. Доктор наука - историјске науке је способан да учествује самостално у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима, да квалитетно сарађује са стручњацима из своје области и да значајно доприноси новим сазнањима и бољем проучавању и разумевању различитих историјских епоха, држава, друштава и култура. Доктор историјских наука је оспособљен да критички самостално мисли и сагледава феномене, уочава методолошке или стручне пропусте, поставља нова питања и нуди одговарајуће, научно засноване одговоре. Предметно-специфичним усавршавањем студент докторских студије добија темељно познавање одређене области или дисциплине, које му омогућавају активно укључивање у научно-истраживачки рад, самостално процењивање и решавање научно-историјских питања и проблема, самостално формулисање истраживачких тема и њихово потпуно обрађивање уз ослањање на најсавременије методолошке постулате и правце развоја историјске науке. Доктор историјских наука је у потпуности оспособљен да појми и примењује и најсложеније методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава у целини и у појединостима развој струке, посебно оног сегмента за који стиче ужу предметно-специфичну компетенцију. Студент је компетентан да активно доприноси новим сазнањима у области свог интересовања, да самостално користи и преноси знање и принципе научно-истраживачког рада, као и да их примењује у широком спектру стручних, научних и уметничких делатности.
Студијски програм Сем П+В ЕСПБ
модул Историја старог века - усмерење Египтологија
Историја старог Египта I 1 2 + 2 10
Историја старог Египта II 2 2 + 2 10
модул Историја старог века - усмерење Египтологија / изборни предмети
Средњоегипатски језик 1 2 + 2 10
Египат и Грци архајског и класичног периода 1 2 + 2 10
Источни Медитеран у 12. веку пре нове ере 1 2 + 2 10
Књижевност старог Египта 2 2 + 2 10
Хеленистички Египат 2 2 + 2 10
Староегипатска епиграфика и папирологија 3 2 + 2 10
Епиграфика и папирологија хеленистичког и римског Египта 3 2 + 2 10
Друштвена структура старог Египта 3 2 + 2 10
модул Историја старог века - усмерење Историја старе Грчке
Историја старе Грчке I 1 2 + 2 10
Историја старе Грчке II 2 2 + 2 10
модул Историја старог века - усмерење Историја старе Грчке / изборни предмети
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 10
Грчки свет и Исток 1 2 + 2 10
Грчка нумизматика 1 2 + 2 10
Хеленизам и наслеђе старог Египта 1 2 + 2 10
Папирологија (општи курс) 2 2 + 2 10
Економска историја класичног и хеленистичког света 2 2 + 2 10
Историја грчке религије 2 2 + 2 10
Слика Египта у Херодотовој «Историји» 2 2 + 2 10
Грчка епиграфика царског периода 3 2 + 2 10
Робовласништво класичног и хеленистичког периода 3 2 + 2 10
Ванполисне и надполисне организације грчког света 3 2 + 2 10
Писменост старог Истока 3 2 + 2 10
модул Историја старог века - усмерење Историја старог Рима
Римска држава у доба принципата 1 2 + 2 10
Епиграфски извори за политичку и привредну историју Римског царства 2 2 + 2 10
модул Историја старог века - усмерење Историја старог Рима / изборни предмети
Римско освајање Балканског полуострва 1 2 + 2 10
Римска религија 1 2 + 2 10
Римска нумизматика 1 2 + 2 10
Илирик у доба принципата. Политичка историја 2 2 + 2 10
Римска историографија у доба царства 2 2 + 2 10
Римска војска у Илирику 2 2 + 2 10
Градови у Илирику у доба принципата 3 2 + 2 10
Историја позног римског царства 3 2 + 2 10
Политичке идеје позне римске републике. Цицерон и Салустије 3 2 + 2 10
модул Европа у средњем веку
Политичка мисао средњовековног Запада 1 2 + 2 10
Млади европски народи и њихове творевине: германски и словенски изазов античкој цивилизацији 1 2 + 2 10
Средња и јужна Европа у развијеном средњем веку: настанак комуна 1 2 + 2 10
Култови светих у средњем веку 2 2 + 2 10
Основи латинске палеографије и дипломатике 3 2 + 2 10
модул Европа у средњем веку / изборни предмети
Историја и сећање: средњовековни примери 1 2 + 2 10
Крај средњег века: комунално друштво и сталешке државе 1 2 + 2 10
Концепт светости у позној антици 2 2 + 2 10
Млетачка Албанија: сусрет Срба и Албанаца са западним светом 3 2 + 2 10
Анжујци у јужној и југоисточној Европи 3 2 + 2 10
Српска дипломатика 3 2 + 2 10
модул Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословенским језиком
Историја српског народа у средњем веку I 1 2 + 2 10
Историјска географија српских земаља од 6. века до 1321. године 1 2 + 2 10
Историја српског народа у средњем веку II 2 2 + 2 10
Историјска географија српских земаља од 1321. године до 16. века 2 2 + 2 10
модул Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословенским језиком / изборни предмети
Сви предмети су једносеместрални. Кандидат има могућност избора семестра у ком ће похађати наставу из изборних предмета, према договору са ментором.
Ћилирска палеографија са дипломатиком 1/2/3 2 + 2 10
Стара српска књижевност 1/2/3 2 + 2 10
Документарна писменост у средњем веку 1/2/3 2 + 2 10
Средњевековни извори Дубровачког архива 1/2/3 2 + 2 10
Привреда средњовековне Србије 1/2/3 2 + 2 10
Војска у средњевековној Србији 1/2/3 2 + 2 10
Српске земље у преднемањићком периоду 1/2/3 2 + 2 10
Србија Немањића 1/2/3 2 + 2 10
Зета од 13. до 15. века 1/2/3 2 + 2 10
Српске земље од друге половине 14. века до 1402. године 1/2/3 2 + 2 10
Српска Деспотовина 1402 - 1459. 1/2/3 2 + 2 10
Српске земље и Османлије у 14. и 15. веку 1/2/3 2 + 2 10
Владарска идеологија српских династија позног средњег века 1/2/3 2 + 2 10
Српска властела позног средњег века 1/2/3 2 + 2 10
Насеља и становништво Србије у 14. и 15. веку 1/2/3 2 + 2 10
Сеобе Срба у 15. и 16. веку 1/2/3 2 + 2 10
Историја средњовековне босанске државе 1/2/3 2 + 2 10
Историјска географија средњевековне босанске државе 1/2/3 2 + 2 10
модул Историја Византије
Од римске ка византијској цивилизацији (4 - 7. век) 1 2 + 2 10
Византија (7-11. век): врхунац средњовековног Царства 2 2 + 2 10
модул Историја Византије / изборни предмети
Византијски „феудализам“ као историјски и историографски феномен 1 2 + 2 10
Одабрана поглавља из културне историје Византије 1 2 + 2 10
Нови Рим – Цариград од Константина Великог до Јустинијана 2 2 + 2 10
Византијски извори 2 2 + 2 10
Град и грађанство у структури византијског друштва 2 2 + 2 10
Византијски интелектуалци (11-12. век) 3 2 + 2 10
Византијски свет у доба Комнина (11-13. век) 3 2 + 2 10
Епоха Палеолога 3 2 + 2 10
Застрашени свет позне Византије 3 2 + 2 10
Развитак византијских студија 3 2 + 2 10
Византијска основа идеје о „српском“ царству 3 2 + 2 10
модул Модерна историја
Основе модерности 1 2 + 2 10
Историја Османског царства 15–18. век 1 2 + 2 10
Рат и дипломатија: од Наполеона до Првог светског рата 1 2 + 2 10
Друштвена историја САД 2 2 + 2 10
Османско друштво и култура 2 2 + 2 10
Историја европске културе: од Просвећености до Модерне 2 2 + 2 10
модул Модерна историја / изборни предмети
Сви предмети су једносеместрални. Наведени су семестри у којима кандидат има могућност избора одговарајућег предмета.
Правни систем у Османском царству 1/2/3 2 + 2 10
Статус немуслимана у Османском царству 1/2/3 2 + 2 10
Извори за историју Османског царства и основе османске дипломатике 1/2/3 2 + 2 10
Успон средње класе: од Индустријске до Октобарске револуције 1/2/3 2 + 2 10
Приватни живот и концепт приватности: од Бенжамена Констана до Оскара Вајлда 1/2/3 2 + 2 10
Империје и нације у модерном свету 1/2/3 2 + 2 10
Архивистика 2 2 + 2 10
Историја модерног западноевропског образовања 2 2 + 2 10
Западна Европа и Средоземље у 16. и 17. веку 3 2 + 2 10
Национални идентитет САД 3 2 + 2 10
САД у међународним односима 3 2 + 2 10
модул Историја српског народа у новом веку
Сви предмети су једносеместрални. Наведени су семестри у којима кандидат има могућност избора одговарајућег предмета.
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1878) 1/2 2 + 2 10
Настанак и развој нововековних српских држава (1878-1918) 1/2 2 + 2 10
Срби под туђинском влашћу у 19. и 20. веку 1/2 2 + 2 10
Српски народ под хабзбуршком влашћу од почетка 16. до краја 18. века 2 2 + 2 10
Политичке странке у Србији 19. и 20. века 2 2 + 2 10
модул Историја српског народа у новом веку / изборни предмети
Свакодневни живот Срба од почетка 16. до краја 18. века 1/2/3 2 + 2 10
Демографске прилике у српским областима (16 -18. век) 1/2/3 2 + 2 10
Српско друштво и привреда (1804-1918) 3 2 + 2 10
Свакодневни живот у Србији 19. века 3 2 + 2 10
Српска и југословенска идеја и њихова реализација 3 2 + 2 10
Државне институције у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века 3 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене западноевропске студије
Савремена историја Западне Европе 1 1 2 + 2 10
Савремена историја Западне Европе 2 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене западноевропске студије / изборни предмети
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 2 2 + 2 10
Културна историја Западне Европе у 20. веку 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене балканске студије
Савремена историја Балкана 1 1 2 + 2 10
Савремена историја Балкана 2 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене балканске студије / изборни предмети
Друштвена историја Балкана у савременом добу 1 2 + 2 10
Културна историја Балкана у савременом добу 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене руске и источноевропске студије
Савремена историја Русије/СССР и Источне Европе 1 1 2 + 2 10
Савремена историја Русије/СССР и Источне Европе 2 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене руске и источноевропске студије / изборни предмети
Друштвена историја Русије/СССР и Источне Европе у савременом добу 1 2 + 2 10
Културна историја Русије/СССР и Источне Европе у 20. веку 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене америчке студије
Савремена историја САД 1 1 2 + 2 10
Савремена историја САД 2 2 2 + 2 10
модул Општа савремена историја - усмерење Савремене америчке студије / изборни предмети
Друштвена историја САД у савременом добу 1 2 + 2 10
Културна историја САД у 20. веку 2 2 + 2 10
модул Историја југословенске државе и друштва
Сви предмети су једносеместрални. Кандидат има могућност избора семестра у ком ће похађати наставу из предмета, према договору са предметним наставником.
Југословенска држава 1914-1939. 1 2 + 2 10
Југословенска држава 1939-1945. 1 2 + 2 10
Југословенска држава 1945-1990. 1 2 + 2 10
Друштвена историја Југославије 2 2 + 2 10
Противуречности социјалистичког друштва 2 2 + 2 10
Југославија и свет 2 2 + 2 10
модул Историја југословенске државе и друштва / изборни предмети
Извори за историју Југославије 1 2 + 2 10
Историографија о Југославији 1 2 + 2 10
Савремена ревизија српске историографије 1 2 + 2 10
Интелектуална елита и југословенска идеја 1 2 + 2 10
Књижевност и историографија у Југославији 1 2 + 2 10
Југословенска и српска емиграција после Другог светског рата 1 2 + 2 10
Дисиденти у политици и литератури (1945 - 1990) 1 2 + 2 10
Култура и политика у Југославији 1918 - 1990. 1 2 + 2 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 5 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15

 

↑↑↑