Историја

Мастер академске студије историје (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар
Услови уписа: услови утврђени Статутом Универзитета и Факултета
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: услови и поступак утврђени Статутом Факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: пријављивањем у поступку утврђеним студијским програмом и правилником о изборним предметима
Циљ: Мастер академске студије историје су усмерене на развијање специфичних знања, способности и вештина потребних за обављање посла мастер историчара и за упознавање са самосталним научно-истраживачким радом. Циљеви мастер академских студија историје јесу: * овладавање специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру историјске науке; * овладавање основним знањима из историји сродних научних дисциплина или из помоћних историјских наука ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; * усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру историјске науке; * упознавање са специфичностима рада конкретних институција (архива, библиотека, музеја и слично) значајних за усавршавање у појединим ужим областима у оквиру историјске науке; * упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; * оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; * овладавање знањем из домена методологије писања различитих врста научних историјских радова; * овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада; * упознавање са стандардима потребним за објављивање научних историјских радова; * усавршавање способности примене стечених знања и вештина у професионалном обављању делатности историчара у конкретним установама образовног и/или културног профила.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија историје студент стиче следеће опште компетенције: за самостално разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја, културних феномена и цивилизацијских достигнућа, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину; самостално сагледавање и проучавање широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима. Мастер историчар је компетентан да учествује у базичним научним истраживањима и да самостално спроводи проучавања историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, да уочава повезаност између догађаја, појава и културних стремљења и да разуме вишеслојност историјског развоја и његове последице у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које мастер историчар стиче јесу: примена знања о појединим историјским епохама, некадашњим државама и друштвима, начинима размишљања карактеристичним за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Страни или стари језик (6 ЕСПБ)
Студент бира један од понуђених предмета. Могућност избора старог језика постоји на модулима Историја старе Грчке и Старог истока, Историја старог Рима и античка историја наших земаља, Историја Византије, Општа историја средњег века и помоћне историјске науке, Историја српског народа у средњем веку и Историја српског народа од 16. до 18. века.
Енглески језик 1, 2 2 + 2 6
Француски језик 1, 2 2 + 2 6
Немачки језик 1, 2 2 + 2 6
Руски језик 1, 2 2 + 2 6
Италијански језик 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1, 2 2 + 2 6
Основе египатског језика 1, 2 2 + 2 6
Грчки језик 1, 2 2 + 2 6
Латински језик 1, 2 2 + 2 6
Старословенски језик 1, 2 2 + 2 6
Модул ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА
Методологија истраживања у области историје старе Грчке и Старог истока 1 2 + 0 4
Модул ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од понуђених.
Грчки свет од 1500. до 336. године пре н.е. 1, 2 2 + 2 10
Грчки свет од 336. до 30. године пре н.е. 1, 2 2 + 2 10
Културна историја старог Египта 1, 2 2 + 2 10
Народи, друштва и институције држава Месопотамије, Леванта и Анадолије 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА СТАРОГ РИМА И АНТИЧКА ИСТОРИЈА НАШИХ ЗЕМАЉА
Методологија истраживања у области историје Рима 1 2 + 0 4
Модул ИСТОРИЈА СТАРОГ РИМА И АНТИЧКА ИСТОРИЈА НАШИХ ЗЕМАЉА / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од понуђених.
Латинска епиграфика 1, 2 2 + 2 10
Римске провинције у Илирику у доба принципата 1, 2 2 + 2 10
Римски империјализам на Истоку (200-63. године) 1, 2 2 + 2 10
Историја Рима у доба принципата 1, 2 2 + 2 10
Историја Рима у доба позне антике 1, 2 2 + 2 10
Политичко беседништво и грађански сукоби позне римске републике 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА ВИЗАНТИЈЕ
Методологија истраживања у области средњовековне историје 1 2 + 0 4
Модул ИСТОРИЈА ВИЗАНТИЈЕ / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од понуђених.
Помоћне историјске науке 1, 2 2 + 2 10
Однос цркве и државе у Византији 1, 2 2 + 2 10
Византија у 11. веку 1, 2 2 + 2 10
Култура позне Византије 1, 2 2 + 2 10
Византија у 14. веку 1, 2 2 + 2 10
Модул ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ
Методологија истраживања у области средњовековне историје 1 2 + 0 4
Модул ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од којих један мора бити из уписаног модула, а други може бити и из модула Историја Византије и Историја српског народа у средњем веку.
Помоћне историјске науке 1, 2 2 + 2 10
Културна историја ранохришћанског доба 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ / теоријско-методолошки предмет (4 ЕСПБ)
Кандидат бира један од понуђена два предмета.
Методологија истраживања у области средњовековне историје 1 2 + 0 4
Методологија истраживања у области историјске географије српских земаља у средњем веку 1 2 + 0 4
Модул ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од понуђених.
Помоћне историјске науке 1, 2 2 + 2 10
Историја српског народа у раном средњем веку 1, 2 2 + 2 10
Историја српског народа у позном средњем веку 1, 2 2 + 2 10
Историјска географија српских земаља (Србија, Зета, Босна, Македонија) од 11. века до 1371. године 1, 2 2 + 2 10
Историјска географија српских земаља (Србија, Зета, Босна, Македонија) од 1371. до 1552. године 1, 2 2 + 2 10
Модул РАНА МОДЕРНА ИСТОРИЈА
Методологија истраживања у области ране модерне историје и историја историографије 1 2 + 0 4
Модул РАНА МОДЕРНА ИСТОРИЈА / изборни предмет (20 ЕСПБ)
Кандидат бира два предмета од понуђених.
Европа Хабзбурга и Бурбона 1470-1720. године 1, 2 2 + 2 10
Историја модерног западноевропског образовања 1, 2 2 + 2 10
Архивистика 1, 2 2 + 2 10
Историја Османског царства 1, 2 2 + 2 10
Правни систем у Османском царству 1 2 + 2 10
Статус немуслимана у Османском царству 1, 2 2 + 2 10
Организација и улога војске у историји Османског царства (16-18. век) 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА ОД ПОЧЕТКА 16. ДО КРАЈА 18. ВЕКА
Сви предмети су обавезни.
Методологија истраживања у области историје српског народа од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 0 4
Историографија и историјски извори за историју српског народа од почетка 16. до краја 18. века 1, 2 2 + 2 10
Српски етнички простор, миграциона кретања, друштво и институције од почетка 16. до краја 18. век 1, 2 2 + 2 10
Модул ОПШТА ИСТОРИЈА 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Методологија са историографијом 19. века 1 2 + 0 4
Европа у 19. и почетком 20. века 1, 2 2 + 2 10
Модул ОПШТА ИСТОРИЈА 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Кандидат у договору са ментором бира још један предмет из уписаног модула или предмет Историја српског народа у 19. и почетком 20. века из истоименог модула.
Источно питање у 19. и почетком 20. века 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Методологија истраживања у области историје српског народа у 19. и почетком 20. века 1 2 + 0 4
Историја српског народа у 19. и почетком 20. века 1, 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА / изборни предмет (10 ЕСПБ)
Кандидат у договору са ментором бира један предмет у обиму од 10 ЕСПБ из модула Историја српског народа од 16. до 18. века, Општа историја 19. и почетком 20. века или Историја Југославије.
Модул ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА
Предмет Методологија истраживања у области опште савремене историје обавезан је за све студенте који се упишу на овај модул.
Методологија истраживања у области опште савремене историје 1 2 + 0 4
Модул ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА / изборни предмет (20 ЕСПБ)
У оквиру овог модула постоје четири усмерења од којих се кандидат опредељује за један. Кандидат бира два изборна предмета из модула у договору са ментором, а у укупном обиму од 20 ЕСПБ.
Усмерење САВРЕМЕНЕ БАЛКАНСКЕ СТУДИЈЕ / изборни предмет
Политичка историја Балкана у 20. веку 1 2 + 2 10
Друштвена историја Балкана у савременом добу 2 2 + 2 10
Усмерење САВРЕМЕНЕ РУСКЕ И ИСТОЧНОЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ / изборни предмет
Политичка историја Русије/СССР и Источне Европе у 20. веку 1 2 + 2 10
Друштвена историја Русије/СССР и Источне Европе у савременом добу 2 2 + 2 10
Усмерење САВРЕМЕНЕ ЗАПАДНОЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ / изборни предмет
Политичка историја Западне Европе у 20. веку 1 2 + 2 10
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 2 2 + 2 10
Усмерење САВРЕМЕНЕ АМЕРИЧКЕ И АЗИЈСКЕ СТУДИЈЕ / изборни предмет
Политичка историја САД и Азије у 20. веку 1 2 + 2 10
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу 2 2 + 2 10
Модул ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Сви предмети су обавезни.
Методологија истраживања у области историје Југославије 1 2 + 0 4
Историја Југославије са историографијом 1, 2 2 + 2 10
Општа савремена историја 1, 2 2 + 2 10
Завршни рад 1, 2 0 + 0 30

 

↑↑↑