Социологија

Докторске академске студије социологије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - социологија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области социологије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за социологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Основни циљ докторских студија социологије јесте то да се кандидати по његовом завршетку могу без тешкоћа, равноправно и компетентно, укључивати у научну заједницу, како у нашој земљи тако и у свету, и тако доприносити развоју своје дисциплине, општег научног знања, као и друштва у целини. Да би се тај општи циљ постигао, студиј се усмерава на више посебних циљева. Стицање научне компетенције подразумева неколико елемената: - продубљено упознавање студената са ранијим и постојећим темељним фондом социолошких знања, као и, посебно, с најновијим теоријским и истраживачким оријентацијама у социологији и сродним друштвеним наукама; - овладавање кључним општим научним претпоставкама на епистемолошком и методолошком плану, као и на плану истраживачких техника; - упознавање са научним достигнућима у сродним областима друштвених наука (антропологија, историја, економија, психологија итд.), и то како онима које развијају сазнања комплементарна подручјима од посебног интереса за кандидата тако и онима које су неопходне за тумачење ширег контекста у којем се одвијају (па тако могу и објаснити) сложени друштвени процеси; - развој способности за критичку евалуацију како постојећих знања, теоријских и методолошких претпоставки, као и прикупљених чињеница, тако и властите истраживачке рутине, јер се само на тај начин може обликовати самосталан научни приступ друштвеним чињеницама, који је претпоставка за креативно мишљење, па тако и за бављење науком. С обзиром на то да је за савремене, а посебно друштвене науке, карактеристично постојање низа алтернативних (међусобно супротстављених) теорија, посебан циљ студија биће упознавање кандидата са њиховим особеностима, предностима и недостацима, како би се развила свест о плурализму научних приступа, нужности толеранције за теоријске разлике, могућој теоријској плодности коју постојеће разлике могу подстицати, али и неопходности настојања да се пронађе – за дати ниво историјског развоја науке – најрелевантније становиште за тумачење различитих друштвених процеса. Најзад, посебан циљ докторских студија социологије мора бити развијање свести о друштвеној утемељености науке, како у том смислу што је друштво специфично истраживачко поље дисциплине, те што је сам теоријски и методолошки апарат ове науке друштвено-историјски условљен (променљив итд.) него и по томе што се унутар социологије мора одржавати свест о друштвеној одговорности науке – на плану настојања да се пронађу објашњења за релевантне друштвене проблеме, али и предлози потенцијалних решења за те проблеме.
Основни исход докторских академских студија социологије је оспособљавање кандидата за систематско, конзистентно и критичко истраживање теоријских, историјских и емпиријских проблема друштва. Ту способност кандидат демонстрира властитом обрадом научне теме која је значајна за дисциплину. Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем. У структури курикулума постоји само један обавезан предмет – Општа социологија. Поред овог предмета кандидати су у обавези да похађају и положе још два предмета – Историја социолошких теорија и Методе истраживања друштвених појава. Изборни предмети омогућавају развој специфичних социолошких знања (из подручја социологије политике, културе, породице,образовања, економске социологије, урбане социологије, социјалне патологије, студија рода), као и неговање интердисциплинарности (што се види и кроз заступљеност курсева из подручја антропологије, историје, економије итд.). Начин извођења студија – бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова. Сваки предмет (један обавезни и пет изборних) носи по 10 ЕСПБ бодова, 30 бодова носи израда и одбрана пријаве теме дисертације и 20 ЕСПБ студијски истраживачки рад, а за израду и одбрану тезе студент добија 70 ЕСПБ бодова.Бодовна вредност докторске дисертације. Укупна бодовна вредност – укључујући израду и одбрану пријаве теме, студијски истраживачки рад и израду и одбрану докторске дисертације – 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета Сви студенти могу уписати било који предмет у оквиру студијском програма докторских академских студија социологије. Начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом универзитету. У договору са ментором студент може да на основу склопљеног уговора о учењу изабере и похађа предмете са других високошколских установа или високошколских установа са којима Универзитет у Београду има потписане уговоре о мобилности студената.

Компетенције: Програм докторских студија социологије конципиран је тако да студент, по завршетку процеса образовања, развије способност за самостално, систематско и критичко истраживање теоријских, историјских и емпиријских проблема релевантних за друштвене науке. Да би то постигао, студент се обучава да дијагностикује теоријски и практично (друштвено) релевантна питања, да буде у стању да осмисли теоријски и/или емпиријски истраживачки програм помоћу којег би та питања проучавао, да познаје одговарајуће истраживачке методе и технике, као и методе за обраду података, да буде припремљен да креативно и оригинално интерпретира добијене истраживачке резултате те да своје налазе укључи у постојећи фундус научног знања, да предвиђа решења друштвених проблема и њихове последице. Студенти ће током програма стећи темељно социолошко образовање, као и продубити разумевање кључних проблема других сродних друштвених наука, биће упознати са социолошким истраживачким методама и техникама, као и савременим техникама рачунарске обраде података. Посебна пажња биће посвећена обуци студената да, после завршетка студија, наставе да прате нова научна достигнућа и на тај се начин активно укључују у међународну научну заједницу. Ради тога, студенти ће бити припремљени да, на професионалном нивоу, сарађују у међународним истраживачким пројектима, као и да излажу резултате свог рада, у књигама, часописима, на научним конференцијама, јавним предавањима итд. На тај начин, студенти се кроз програм докторских студија социологије оспособљавају да самостално и оригинално допринесу развоју социолошке науке, као и научном мишљењу уопште. Посебно место у конципирању студија има статус социологије као науке која омогућава саморефлексивност друштва. Стога, поред изградње свести о томе да социолошко истраживање подразумева неопходност поштовања принципа етичког кодекса добре научне праксе, докторски студиј социологије развија сазнање о друштвеној одговорности социолога за развој друштвене заједнице.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја социолошких теоријаpdf 1 5 + 0 10
Израда пријаве дисертације 1 1 0+10 10
Изборнa позиција 1 (бира се 1 од 8)
Студије религије у компаративној перспективиpdf 1 5 + 0 10
Савремени популациони изазовиpdf 1 5 + 0 10
Идеологија и популарна култураpdf 1 5 + 0 10
Социологија породичног животаpdf 1 5 + 0 10
Студије родаpdf 1 5 + 0 10
Друштвена теорија и просторpdf 1 5 + 0 10
Социокултурална антропологијаpdf 1 5 + 0 10
Социјална патологијаpdf 1 5 + 0 10
Обавезни предмети
Општа социологијаpdf 2 5 + 0 10
Израда пријаве дисертације 2 2 0+10 10
Изборна позиција 2 (бира се 1 од 8)
Социологија религије - теорије и методеpdf 2 5 + 0 10
Психијатријска социологијаpdf 2 5 + 0 10
Род и култура 2pdf 2 5 + 0 10
Старење становништва и друштвене променеpdf 2 5 + 0 10
Социоекономска транзицијаpdf 2 5 + 0 10
Култура касног капитализма и облици отпораpdf 2 5 + 0 10
Урбане студијеpdf 2 5 + 0 10
Родне неједнакости и држава благостањаpdf 2 5 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Методе истраживања друштвених појаваpdf 3 5 + 0 10
Одбрана предлога теме дисертације 3 0+10 10
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 7)
Социологија болести зависностиpdf 3 5 + 0 10
Напредна статистичка анализа друштваpdf 3 5 + 0 10
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживањаpdf 3 5 + 0 10
Дигитална социологијаpdf 3 5 + 0 10
Социологија образовања (докт.)pdf 3 5 + 0 10
Политичка социологијаpdf 3 5 + 0 10
Друштвени проблеми савремених организацијаpdf 3 5 + 0 10
Обавезни предмети
Израда дисертације 1 4 0+10 20
СИР 1 4 0+10 10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5 0+10 20
СИР 2 5 0+10 10
Израда дисертације 3 6 0+10 10
Одбрана докторске дисертације 6 0+10 20

 

↑↑↑