Социологија

Основне академске студије социологије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани социолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о изборним предметима Факултета. Студенти који након завршетка студија желе да се баве просветним радом у основим и средњим школама, у обавези су да слушају предмете из области методике (Основе педагогија са дидактиком, Методика наставе социологије и Психологија за наставнике), који се организују као изборни предмети на другој, трећој и четвртој години студија.
Циљ: Основне академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија социологије jeсу: * овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; * оспособљавање за разумевање друштвених појава у светлу класичних и савремених социолошких теорија и концепција; * оспособљавање да се опишу најважније друштвене појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; * специјализација и продубљивање знања из посебних области социологије (социолошких дисциплина); * оспособљавање за критичко и контекстуално сагледавање процеса и актера функционисања друштва и друштвених промена; * овладавање основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података; * оспособљавање за самостално проширивање својих знања и преношење другима.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Предмети који се изводе подељени су у четири велике групе: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. На првој и другој години студија углавном су заступљени академско-општеобразовни и теоријско-методолошки предмети, у оквиру којих студенти стичу општа теоријска и методолошка знања из социологије и сродних дисциплина (историје, економије, филозофије, психологије). На каснијим годинама студија доминирају научно-стручни и стручно-апликативни предмети (који су везани за посебне социолошке дисциплине), у оквиру којих се врши теоријско, методолошко и истраживачко усавршавање. Поред обавезних, студентима се нуде и изборни предмети на другој, трећој и четвртој години студија (изборни предмети се бирају са листе понуђених изборних предмета који се нуде у датом семестру), као и четири модула (Економска социологија, Социологија културе, Социологија политике и Социологија друштвених група и заједница) у оквиру којих се врши стручно профилисање у одговарајућим областима. Модули се организују у шестом и осмом семестру (трећа и четврта година студија), уз могућност избора једног од два понуђена. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије социологије изводе се осам семестара (четири године), путем предавања, вежби и практикума (истраживачке праксе) које организује Одељење за социологију. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Зависно од броја часова предавања и вежби, обима литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне, број ЕСПБ предмета на овом студијском програму варира од 3 до 8. Сваки модул носи укупно 16 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима: 8 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета. Студенти који након завршетка студија желе да се баве просветним радом у основим и средњим школама, у обавези су да слушају предмете из области методике (Основе педагогија са дидактиком, Методика наставе социологије и Психологија за наставнике), који се организују као изборни предмети на другој, трећој и четвртој години студија.

Компетенције: Савладавањем студијског програма социологије студент стиче следеће опште способности: * анализе и синтезе друштвених појава, као и предвиђања решења друштвених проблема и њихових последица; * овладавања методама, поступцима и процесима истраживања друштвене стварности; * развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа друштвеној стварности; * примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; * развоја комуникационих способности и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; * професионалну етику. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељног познавања и разумевања социологије као научне дисциплине; * решавања конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака; * повезивања основних знања из различитих области социологије и сродних дисциплина и њихове примене; * праћења и примене новина у струци; * развоја вештина и спретности у употреби знања у области социологије; * употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области социологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Историја политичких и социјалних теорија 1 4 + 2 7
Општа историја 19. и 20 века 1 2 + 2 6
Основе филозофије и методологије науке 1 2 + 2 3
Социјална историја - Европа и Балкан у XIX и XX веку 1 2 + 2 4
Увод у социологију 1 1 2 + 2 5
Класичне социолошке теорије 2 4 + 2 6
Социјална демографија 2 2 + 2 6
Социјална психологија 2 2 + 2 6
Увод у социокултурну антропологију 2 2 + 2 6
Увод у социологију 2 2 2 + 2 5
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Основи економије 3 3 + 3 8
Савремене социолошке теорије 3 2 + 2 6
Социологија културе 3 2 + 2 5
Социологија религије 3 2 + 2 5
Методологија социолошких истраживања I 4 2 + 2 6
Социологија друштвених девијација - криминалитет 4 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 4 2 + 2 4
Теорија друштвене структуре и система 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни 3, 5, 7 (3 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 3 1 + 1 3
Рад на тексту: читање, превођење, писање и приређивање за штампу 3 2 + 0 3
САД - држава и друштво 3 2 + 2 4
Теорије и методе истраживања друштва 3 2 + 2 3
Увод у студије глобализације 3 2 + 0 3
Изборни 4, 6 (3 ЕСПБ)
Историја економске мисли 4 1 + 1 3
Културна историја Југославије 4 2 + 2 6
Мировна психологија 4 2 + 1 3
Национализам и конструкција прошлости 4 2 + 2 3
Општа савремена историја - кључни друштвени феномени 4 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком 4 2 + 2 6
Руска култура 4 2 + 0 3
Социјална и просторна искљученост 4 1 + 1 3
Социологија сазнања 1 4 2 + 0 3
Социологија свакодневног живота 4 1 + 1 3
Студије британске културе 4 2 + 0 3
Теорије моћи 4 2 + 1 3
Традиционално и модерно у култури 4 2 + 1 3
Увод у етику 4 2 + 2 7
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Социологија менталних поремећаја 5 2 + 2 6
Методологија социолошких истраживања II 5 2 + 2 6
Основи социологије рада 5 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - анализа 5 2 + 2 4
Теорије о друштвеним променама 5 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија села 6 2 + 2 6
Социолошки практикум 6 0 + 2 4
Изборни 3, 5, 7 (3 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 5 1 + 1 3
Психологија за наставнике 5 2 + 2 6
Рад на тексту: читање, превођење, писање и приређивање за штампу 5 2 + 0 3
Родне студије I 5 2 + 2 3
Теорије и методе истраживања друштва 5 2 + 2 3
Увод у студије британске културе 5 2 + 0 3
Увод у студије глобализације 5 2 + 0 3
Изборни 4, 6 (3 ЕСПБ)
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 6 2 + 2 4
Економска глобализација 6 2 + 0 4
Економска транзиција 6 2 + 2 4
Идеја и идеологија југословенства: настанак, историјски развој и функције 6 1 + 1 4
Историја економске мисли 6 1 + 1 3
Историјска социологија 6 2 + 2 4
Истраживање етничких односа 6 2 + 0 3
Језик и друштво: увод у социолингвистику 6 2 + 2 4
Културна историја Југославије 6 2 + 2 6
Културна касног капитализма 6 2 + 2 3
Мировна психологија 6 2 + 1 3
Модели заштите у социјалној политици 6 2 + 2 4
Национализам и конструкција прошлости 6 2 + 2 3
Општа савремена историја - кључни друштвени феномени 6 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком 6 2 + 2 6
Основе социологије организације 6 2 + 2 4
Основи економске социологије 6 2 + 2 4
Полност и култура 6 2 + 2 4
Превладавање прошлости 6 2 + 2 4
Руска култура 6 2 + 0 3
Савремене миграције и проблеми социо-економске интеграције 6 2 + 2 4
Социјална и просторна искљученост 6 1 + 1 3
Социологија етничких група и нација 6 1 + 2 4
Социологија избора 6 2 + 1 4
Социологија масовне културе 6 2 + 2 4
Социологија сазнања 1 6 2 + 0 3
Социологија свакодневног живота 6 1 + 1 3
Студије британске културе 6 2 + 0 3
Теорије моћи 6 2 + 1 3
Традиционално и модерно у култури 6 2 + 1 3
Увод у етику 6 2 + 2 7
Увод у светске религије 6 2 + 2 4
Увод у социологију музике 6 4 + 0 4
Модул економска
Економска транзиција 6 2 + 2 4
Основи економске социологије 6 2 + 2 4
Примењена економска социологија 6 2 + 1 4
Модул економска - изборни (4 ЕСПБ)
Економска глобализација 6 2 + 0 4
Основе социологије организације 6 2 + 2 4
Савремене миграције и проблеми социо-економске интеграције 6 2 + 2 4
Модул култура
Модул култура - изборни (16 ЕСПБ)
Историја џеза 6 2 + 2 4
Језик и друштво: увод у социолингвистику 6 2 + 2 4
Полност и култура 6 2 + 2 4
Социологија масовне културе 6 2 + 2 4
Увод у светске религије 6 2 + 2 4
Увод у социологију музике 6 4 + 0 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Друштвени систем и друштвене промене у Србији 7 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија града 7 2 + 2 6
Социологија политике 7 2 + 2 6
Социологија породице 7 2 + 2 6
Завршни рад 8 0 + 0 8
Увод у социологију образовања 8 2 + 2 6
Изборни 3, 5, 7 (6 ЕСПБ)
Демографија партнерства и рађања 7 1 + 1 3
Методика наставе социологије 7 2 + 2 6
Облици критике социјализма 7 2 + 0 3
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Рад на тексту: читање, превођење, писање и приређивање за штампу 7 2 + 0 3
Родне студије I 7 2 + 2 3
Теорије и методе истраживања друштва 7 2 + 2 3
Увод у студије британске културе 7 2 + 0 3
Функционална анализа у социологији 7 2 + 0 3
Модул заједнице
Модул заједнице - изборни (16 ЕСПБ)
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 8 2 + 2 4
Изазови савремене породице 8 2 + 2 4
Потрошачко друштво и урбани стилови живота 8 2 + 2 4
Социологија детињства 8 2 + 2 4
Социологија окружења 8 2 + 2 4
Социологија омладине 8 2 + 1 4
Модул политика
Модул политика - изборни (16 ЕСПБ)
Идеја и идеологија југословенства: настанак, историјски развој и функције 8 1 + 1 4
Историјска социологија 8 2 + 2 4
Превладавање прошлости 8 2 + 2 4
Социологија етничких група и нација 8 1 + 2 4
Социологија избора 8 2 + 1 4
Завршни рад 8 0 + 0 8

 

↑↑↑