Социологија

Мастер академске студије социологије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер социолог
Услови уписа: завршене основне академске студије социологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије социологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за социологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може да изабере предмете са других студијских програма ако су у непосредној вези са израдом његовог завршног рада.
Циљ: Мастер академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: * дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са сродним дисциплинама; * оспособљавање за критичко промишљање друштвених појава, кроз теоријску анализу и оперативно закључивање; * оспособљавање за самостално конципирање и извођење научних и примењених истраживачких пројеката у одређеној области социологије; * стицање одговарајућих научних, стручних и практичних знања за професионално и иновативно деловање мастер социолога у различитим областима друштвеног живота; * оспособљавање и припрема за докторске студије.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Курсеви који се изводе подељени су на обавезне и изборне. Обавезан курс је Социолошка теорија и метод, а на листи изборних курсева студент бира садржаје који припадају некој од посебних области социологије: социологија културе, социологија сазнања, социологија религије, економска социологија, социологија политике, социологија породице, родне студије, урбане студије, социологија менталних поремећаја, студије глобализације. Студентима су понуђени и курсеви који покривају подручја сродних друштвено-научних дисциплинама. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије социологије изводе се два семестра (једна година), путем предавања и вежби (у првом семестру), студијског истраживачког рада, рада са ментором, писања и одбране завршног рада (у другом семестру). Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Eвропским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сви предмети (курсеви) имају исту бодовну вредност (6 ЕСПБ), а укупан број бодова који се стиче по основу курсева је 30 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ, а завршни рад 20 ЕСПБ. Укупан број бодова који студент стиче на мастер академским студијама социологије је 60 ЕСПБ, у сваком семестру по 30 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ, а завршни рад 20 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија социологије студент стиче следеће опште способности: * самосталне критичке анализе друштвених појава, конципирања могућих праваца у решавању друштвених проблема и процене њихових последица; * самосталног избора и примене метода и поступака у процесу истраживања друштвене стварности; * стручне експертизе у истраживачкој и саветодавној пракси; * остваривања комуникационе сарадње са међународним научним и стручним институцијама. Савладавањем мастер академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељног познавања и разумевања одређене области социологије и специфичних друштвених проблема; * темељног познавања специфичних приступа и метода у истраживању одређене друштвене области; * познавање рада међународних институција које се баве одређеном облашћу социологије, као и институција које се на практичан начин баве одговарајућим специфичним друштвеним феноменима; * коришћења информационо-комуникационих технологија за претраживање и обраду података у специфичној области социологије и сродних наука; * стручне експертизе у решавању конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Социолошка теорија и метод 1 2 + 2 6
Изборни предмети (24 ЕСПБ)
Глокализација - брендирање градова и региона 1 2 + 2 6
Друштво и политика 1 0 + 2 6
Економска глобализација 1 1 + 1 6
Економска транзиција 1 2 + 2 6
Ислам - религија, култура, цивилизација 1 2 + 2 6
Историја антрополошких теорија 1 1 + 2 6
Квалитативне методе истраживања 1 1 + 2 6
Компаративна социологија организације 1 1 + 2 6
Култура и друштво у социологији Пјера Бурдијеа 1 2 + 2 6
Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6
Методика наставе социологије II: Наставничка пракса 1 2 + 2 6
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2 + 2 6
Политичка и идеолошка употреба националног мита 1 2 + 2 6
Психијатријска социологија 1 2 + 0 6
Родне студије II 1 1 + 2 6
Савремена породица као изазов 1 1 + 2 6
Савремени проблеми одрживог развоја 1 2 + 3 6
Социологија менталних поремећаја 1 2 + 0 6
Социологија савремених покрета у архитектури 1 2 + 2 6
Социологија сазнања 2 1 2 + 0 6
Српска политика 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑