Социологија

Мастер академске студије социологије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер социолог
Услови уписа: завршене студије у области друштвено-хуманистичких наука; и посебни услови утврђени чланом 44, 45 Статута
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент не може да пређе са других студијских програма него само може да изнова упише студијски програм мастер академских студија социологије
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент може по одобрењу ментора, да изабере предмете са других са других студијских програма ако су у непосредној вези са израдом његовог завршног рада.
Циљ: Мастер академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: * дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са сродним дисциплинама; * оспособљавање за критичко промишљање друштвених појава, кроз теоријску анализу и оперативно закључивање; * оспособљавање за самостално конципирање и извођење научних и примењених истраживачких пројеката у одређеној области социологије; * стицање одговарајућих научних, стручних и практичних знања за професионално и иновативно деловање мастер социолога у различитим областима друштвеног живота; * оспособљавање и припрема за докторске студије.

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија социологије студент стиче следеће опште способности: * самосталне критичке анализе друштвених појава, конципирања могућих праваца у решавању друштвених проблема и процене њихових последица; * самосталног избора и примене метода и поступака у процесу истраживања друштвене стварности; * стручне експертизе у истраживачкој и саветодавној пракси; * остваривања комуникационе сарадње са међународним научним и стручним институцијама. Савладавањем мастер академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељног познавања и разумевања одређене области социологије и специфичних друштвених проблема; * темељног познавања специфичних приступа и метода у истраживању одређене друштвене области; * познавање рада међународних институција које се баве одређеном облашћу социологије, као и институција које се на практичан начин баве одговарајућим специфичним друштвеним феноменима; * коришћења информационо-комуникационих технологија за претраживање и обраду података у специфичној области социологије и сродних наука; * стручне експертизе у решавању конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Социолошка теорија и метод 1 2 + 2 8
Страни језик (4 ЕСПБ)
Енглески језик 1 2 + 2 4
Француски језик 1 2 + 2 4
Немачки језик 1 2 + 2 4
Руски језик 1 2 + 2 4
Италијански језик 1 2 + 2 4
Шпански језик 1 2 + 2 4
Изборни курсеви (18 ЕСПБ)
Акциона истраживања 1 2 + 2 6
Култура и друштво у социологији Пјера Бурдијеа 1 2 + 2 6
Квалитативне методе истраживања 1 1 + 2 6
Основи економске социологије 2 2 + 3 6
Основе социологије организације 2 1 + 2 6
Економска транзиција 2 2 + 2 6
Економска глобализација 2 1 + 1 6
Социологија сазнања 2 2 + 2 6
Традиционално и модерно у култури 2 2 + 2 6
Увод у социологију музике 2 1 + 1 6
Савремена породица као изазов 2 1 + 2 6
Политичка и идеолошка употреба националног мита 2 2 + 2 6
Ислам - религија, култура, цивилизација 2 2 + 2 6
Српска политика 2 2 + 2 6
Превладавање прошлости 2 0 + 2 6
Глобализација и постмодерни град 2 2 + 2 6
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 2 2 + 2 6
Проблеми психијатријске социологије 2 2 + 2 6
Родне студије II 2 1 + 2 6
Завршни рад     30

 

↑↑↑