Социологија

Основне академске студије социологије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани социолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови и поступак утврђени Статутом Факултета
Начин избора предмета из других студијских програма: пријављивањем у поступку утврђеним студијским програмом и правилником о изборним предметима
Циљ: Основне академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија социологије jeсу: * овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; * оспособљавање за разумевање друштвених појава у светлу класичних и савремених социолошких теорија и концепција; * оспособљавање да се опишу најважније друштвене појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; * специјализација и продубљивање знања из посебних области социологије (социолошких дисциплина); * оспособљавање за критичко и контекстуално сагледавање процеса и актера функционисања друштва и друштвених промена; * овладавање основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података; * оспособљавање за самостално проширивање својих знања и преношење другима.

Компетенције: Савладавањем студијског програма социологије студент стиче следеће опште способности: * анализе и синтезе друштвених појава, као и предвиђања решења друштвених проблема и њихових последица; * овладавања методама, поступцима и процесима истраживања друштвене стварности; * развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа друштвеној стварности; * примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; * развоја комуникационих способности и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; * професионалну етику. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: * темељног познавања и разумевања социологије као научне дисциплине; * решавања конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака; * повезивања основних знања из различитих области социологије и сродних дисциплина и њихове примене; * праћења и примене новина у струци; * развоја вештина и спретности у употреби знања у области социологије; * употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области социологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у социологију 1 2 + 2 10
Основе филозофије и методологије науке 1 2 + 2 3
Историја политичких и социјалних теорија 1 2 + 2 7
Општа историја 19. и 20. века 1 2 + 2 6
Социјална историја - Европа и Балкан у XIX и XX веку 1 2 + 2 4
Увод у социокултурну антропологију 2 2 + 2 6
Класичне социолошке теорије 2 2 + 2 6
Социјална психологија 2 2 + 2 6
Социјална демографија 2 2 + 2 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1 2 + 2 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 2 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 2 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 2 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Основи економије 3 3 + 2 7.5
Савремене социолошке теорије 3 2 + 2 6
Социологија религије 3 2 + 2 5.5
Социологија културе 3 2 + 2 5.5
Теорија друштвене структуре и система 4 2 + 2 6
Методологија социолошких истраживања I 4 2 + 2 6
Социологија друштвених девијација - криминалитет 4 2 + 2 5.5
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 4 2 + 2 4
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни курсеви у II години (6 ЕСПБ)
Теорије и методе истраживања друштва 3 2 + 2 4
Демографија партнерства и рађања 3 2 + 0 4
САД - држава и друштво 3 2 + 2 4
Увод у студије глобализације 4 1 + 1 3
Социологија свакодневног живота 4 1 + 1 3
Историја економске мисли 4 2 + 0 3
Социологија сазнања 4 2 + 2 4
Традиционално и модерно у култури 4 2 + 1 4
Теорије моћи 4 1 + 1 3
Социологија образовања 4 2 + 2 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Основи социологије рада 5 2 + 2 6
Теорије о друштвеним променама 5 2 + 2 6
Методологија социолошких истраживања II 5 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - анализа 5 2 + 2 4
Социологија менталних поремећаја 5 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија села 6 2 + 2 6
Стручна истраживачка пракса 6   4
Изборни курсеви у III години (6 ЕСПБ)
Рад на тексту: читање, превођење, писање и приређивање за штампу 5 2 + 0 3
Социологија омладине 5 2 + 2 3
Родне студије I 6 2 + 0 4
Социјална и резиденцијална искљученост 6 1 + 1 3
Статистичка анализа 6 2 + 2 3
Студије британске културе 5, 6 2 + 2 6
Руска култура 5, 6 2 + 2 6
Mодул I - Економска социологија (16 ЕСПБ)
Основи економске социологије 6 2 + 3 6
Основе социологије организације 6 2 + 2 4
Економска транзиција 6 2 + 2 3
Економска глобализација 6 1 + 1 3
Модул II - Социологија културе (16 ЕСПБ)
Увод у светске религије 6 2 + 1 4
Језик и друштво: увод у социолингвистику 6 2 + 1 4
Постмодернизам и савремена антропологија 6 2 + 2 4
Социологија масовне културе 6 2 + 2 4
Увод у социологију музике 6 1 + 1 4
Историја џеза 6 2 + 2 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Друштвени систем и друштвене промене у Србији 7 2 + 2 6
Социологија политике 7 2 + 2 6
Социологија породице 7 2 + 2 6
Социологија насеља - социологија града 7 2 + 2 6
Mодул IV - Социологија политике (16 ЕСПБ)
Историјска социологија 8 2 + 2 4
Социологија етничких група и нација 8 1 + 2 4
Идеја и идеологија југословенства: настанак, историјски развој и функције 8 1 + 1 4
Превладавање прошлости 8 2 + 2 4
Mодул III - Социологија друштвених група и заједница (16 ЕСПБ)
Изазови савремене породице 8 2 + 1 4
Социологија детињства 8 2 + 1 4
Глобализација и постмодерни град 8 2 + 1 4
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 8 2 + 1 4
Изборни курсеви у IV години (8 ЕСПБ)
Методика наставе социологије 7 2 + 2 6
Развијање пројекта у социолошком истраживању 7 1 + 1 3
Завршни рад 8   12
Додатне информације:
Остале обавезе студената
Стручна истраживачка пракса током VI семестра (4 бода)
Напомене
Студент по правилу бира по један изборни предмет у 3, 4, 5, 6, 7 и 8. семестру. Изузетно, студент може бирати два изборна предмета у једном семестру ако у другом семестру исте године студирања није изабрао ниједан.
На III и IV години студирања студент може да изабере и изборне предмете који су понуђени на ранијим годинама студија социологије ако их раније није изабрао, било који од предмета из модула који није изабрао, као и предмете са других студијских група на Филозофском факултету, а који одговарају програмској концепцији студија социологије. Минималан број бодова који студент мора да сакупи избором изборних предмета (ван модула) на свакој години студирања (осим прве и четврте) је 6. Минималан број бодова који студент мора да сакупи избором изборних предмета (ван модула) на четвртој години је 8.
Студент на трећој години бира један од два понуђена модула (I и II). Минималан број бодова из изборних предмета у оквиру модула мора бити 16.
Студент на четвртој години бира један од два понуђена модула (III и IV). Минималан број бодова из изборних предмета у оквиру модула мора бити 16.
За израду завршног рада студената не организује се насатава.
↑↑↑