Социологија

Докторске студије социологије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - социолошке науке
Услови уписа: Услови су утврђени статутом Универзитета и Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови и поступак утврђени статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: У договору са ментором студент може да бира све понуђене предмете са Филозофског факултета и одговарајуће предмете са других факултета.
Циљ: Основни циљ докторских студија социологије јесте то да се кандидати по његовом завршетку могу без тешкоћа, равноправно и компетентно, укључивати у научну заједницу, како у нашој земљи тако и у свету, и тако доприносити развоју своје дисциплине, општег научног знања, као и друштва у целини. Да би се тај општи циљ постигао, студиј се усмерава на више посебних циљева. Стицање научне компетенције подразумева неколико елемената: * продубљено упознавање студената са ранијим и постојећим темељним фондом социолошких знања, као и, посебно, с најновијим теоријским и истраживачким оријентацијама у социологији и сродним друштвеним наукама; * овладавање кључним општим научним претпоставкама на епистемолошком и методолошком плану, као и на плану истраживачких техника; * упознавање са научним достигнућима у сродним областима друштвених наука (антропологија, историја, економија, психологија итд.), и то како онима које развијају сазнања комплементарна подручјима од посебног интереса за кандидата тако и онима које су неопходне за тумачење ширег контекста у којем се одвијају (па тако могу и објаснити) сложени друштвени процеси; * развој способности за критичку евалуацију како постојећих знања, теоријских и методолошких претпоставки, као и прикупљених чињеница, тако и властите истраживачке рутине, јер се само на тај начин може обликовати самосталан научни приступ друштвеним чињеницама, који је претпоставка за креативно мишљење, па тако и за бављење науком. С обзиром на то да је за савремене, а посебно друштвене науке, карактеристично постојање низа алтернативних (међусобно супротстављених) теорија, посебан циљ студија биће упознавање кандидата са њиховим особеностима, предностима и недостацима, како би се развила свест о плурализму научних приступа, нужности толеранције за теоријске разлике, могућој теоријској плодности коју постојеће разлике могу подстицати, али и неопходности настојања да се пронађе – за дати ниво историјског развоја науке – најрелевантније становиште за тумачење различитих друштвених процеса. Најзад, посебан циљ докторских студија социологије мора бити развијање свести о друштвеној утемељености науке, како у том смислу што је друштво специфично истраживачко поље дисциплине, те што је сам теоријски и методолошки апарат ове науке друштвено-историјски условљен (променљив итд.) него и по томе што се унутар социологије мора одржавати свест о друштвеној одговорности науке – на плану настојања да се пронађу објашњења за релевантне друштвене проблеме, али и предлози потенцијалних решења за те проблеме.

Компетенције: Програм докторских студија социологије конципиран је тако да студент, по завршетку процеса образовања, развије способност за самостално, систематско и критичко истраживање теоријских, историјских и емпиријских проблема релевантних за друштвене науке. Да би то постигао, студент се обучава да дијагностикује теоријски и практично (друштвено) релевантна питања, да буде у стању да осмисли теоријски и/или емпиријски истраживачки програм помоћу којег би та питања проучавао, да познаје одговарајуће истраживачке методе и технике, као и методе за обраду података, да буде припремљен да креативно интерпретира добијене истраживачке резултате те да своје налазе укључи у постојећи фундус научног знања. Студенти ће током програма стећи темељно социолошко образовање, као и основно разумевање кључних проблема других сродних друштвених наука, биће упознати са социолошким истраживачким методама и техникама, као и савременим техникама рачунарске обраде података. Посебна пажња биће посвећена обуци студената да, после завршетка студија, наставе да прате нова научна достигнућа и на тај се начин активно укључују у међународну научну заједницу. Ради тога, студенти ће бити припремљени да, на професионалном нивоу, сарађују у међународним истраживачким пројектима, као и да излажу резултате свог рада, у књигама, часописима, на научним конференцијама, јавним предавањима итд. На тај начин, студенти се кроз програм докторских студија социологије оспособљавају да самостално допринесу развоју социолошке науке, као и научном мишљењу уопште. Посебно место у конципирању студија има статус социологије као науке која омогућава саморефлексивност друштва. Стога, поред изградње свести о томе да социолошко истраживање подразумева неопходност поштовања принципа етичког кодекса добре научне праксе, докторски студиј социологије развија сазнање о друштвеној одговорности социолога за развој друштвене заједнице.
Студијски програм Сем
П
ЕСПБ
Обавезни предмети
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања 1
+
10
Методе истраживања друштвених појава 1/2/3
+
10
Историја социолошких теорија 1/2/3
+
10
Општа социологија 1/2/3
+
10
Социокултурна антропологија 1/2/3
+
10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15
Изборни предмети
Социологија породице 1/2/3
+
10
Социологија културе 1/2/3
+
10
Социологија сазнања 1/2/3
+
10
Политичка социологија 1/2/3
+
10
Социологија насеља 1/2/3
+
10
Социологија религије (докторске) 1/2/3
+
10
Социјална патологија 1/2/3
+
10
Студије рода 1/2/3
+
10
Социјална демографија 1/2/3
+
10
Социо-економска транзиција 1/2/3
+
10
Историја антрополошких теорија 1/2/3
+
10
Друштво и језик 1/2/3
+
10

 

↑↑↑