Социологија

Основне академске студије социологије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани социолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија социологије jeсу: - овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; - оспособљавање за разумевање друштвених појава у светлу класичних и савремених социолошких теорија и концепција; - оспособљавање да се опишу најважније друштвене појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; - специјализација и продубљивање знања из посебних области социологије (социолошких дисциплина); - оспособљавање за критичко и контекстуално сагледавање процеса и актера функционисања друштва и друштвених промена; - овладавање основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података; - оспособљавање за самостално проширивање својих знања и преношење другима.
Предмети који се изводе подељени су у четири велике групе: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. На првој и другој години студија углавном су заступљени академско-општеобразовни и теоријско-методолошки предмети, у оквиру којих студенти стичу општа теоријска и методолошка знања из социологије и сродних дисциплина (историје, економије, филозофије, психологије). На каснијим годинама студија доминирају научно-стручни и стручно-апликативни предмети (који су везани за посебне социолошке дисциплине), у оквиру којих се врши теоријско, методолошко и истраживачко усавршавање. Поред обавезних, студентима се нуде и изборни предмети на трећој и четвртој години студија (изборни предмети се бирају са листе понуђених изборних предмета који се нуде у датом семестру), као и четири модула (Економска социологија, Социологија културе, Социологија политике и Социологија друштвених група и заједница) у оквиру којих се врши стручно профилисање у одговарајућим областима. Модули се организују у шестом и осмом семестру (трећа и четврта година студија), уз могућност избора једног од два понуђена. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Зависно од броја часова предавања и вежби, обима литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне, број ЕСПБ бодова предмета на овом студијском програму варира од 3 до 8. Сваки модул носи укупно 18 ЕСПБ.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем студијског програма социологије студент стиче следеће опште способности: - анализе и синтезе друштвених појава - овладавања методама, поступцима и процесима истраживања друштвене стварности; - развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа друштвеној стварности; - примене знања у истраживачкој пракси; - развоја комуникационих способности и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; - академског писања - професионалну етику. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - темељног познавања и разумевања социологије као научне дисциплине; - примене основних истраживачких метода; - повезивања основних знања из различитих области социологије и сродних дисциплина и њихове примене; - праћења и примене новина у струци; - распознавања културне и друштвене разноликости; - употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области социологије. Опис исхода учења По завршетку студија социологије, студенти владају основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; познају кључне поставке најважнијих теорија о друштву, као и процесе и актере функционисања друштва и друштвених промена; способни су да опишу најважније друштвене појаве и проблеме, класификују их и повежу са сродним проблемима и појавама; владају основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података. На тај начин оспособљени, они могу да учествују у теоријским и емпиријским истраживањима у области друштвених наука, социјалним радом, новинарством, културом, издаваштвом, пословима у области односа са јавношћу, пословима у државној и пословној администрацији и невладиним организацијама. Такође, њихова знања представљају основу за даље образовање на дипломским и докторским студијама социологије и других друштвених наука, које ће им омогућити самосталан и екипни рад, као и обављање управљачких послова.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Историја политичких и социјалних теорија 1 4 + 2 7
Општа историја 19. и 20. века 1 2 + 2 6
Основе филозофије и методологије науке 1 2 + 2 3
Социјална историја - Европа и Балкан у XIX и XX веку 1 2 + 2 4
Увод у социологију 1 1 2 + 2 5
Класичне социолошке теорије 2 4 + 2 6
Социјална демографија 2 2 + 2 6
Социјална психологија 2 2 + 2 6
Увод у социокултурну антропологију 2 2 + 2 6
Увод у социологију 2 2 2 + 2 5
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (52 ЕСПБ)
Основи економије I 3 2 + 2 4
Савремене социолошке теорије 3 2 + 2 6
Социологија глобализације 3 2 + 0 4
Социологија културе 3 2 + 2 6
Социологија религије 3 2 + 2 6
Методологија социолошких истраживања I 4 2 + 2 6
Основи економије II 4 2 + 2 4
Статистика у друштвеним истраживањима - основе 4 2 + 2 4
Теорија друштвене структуре и система 4 2 + 2 6
Увод у социологију образовања 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (36 ЕСПБ)
Методологија социолошких истраживања II 5 2 + 2 6
Основи социологије рада 5 2 + 2 5
Социологија друштвених девијација - криминалитет 5 2 + 2 5
Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање 5 2 + 2 4
Теорије о друштвеним променама 5 2 + 2 6
Социологија руралног развоја 6 2 + 2 5
Социолошки практикум 6 0 + 2 5
Изборни 5, 7 (3 ЕСПБ)
Глобализација културе 5 2 + 0 6
Демографија партнерства и рађања 5 2 + 2 6
Историја економске мисли 5 2 + 0 6
Политика и системи образовања одраслих 5 4 + 4 7
Политичка глобализација 5 2 + 0 6
Психологија за наставнике 5 2 + 2 6
Родне студије I 5 2 + 2 6
Студије британске културе 5 2 + 0 3
Теорије и методе истраживања друштва 5 2 + 2 6
Увод у студије британске културе 5 2 + 0 3
Изборни 6, 8 (3 ЕСПБ)
Антропологија рата 6 2 + 1 6
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 6 2 + 2 6
Економска глобализација 6 2 + 0 6
Историјска социологија 6 1 + 2 6
Историјски модели музеализације 6 2 + 0 3
Компаративна анализа привредних система 6 2 + 2 6
Култура и друштвене разлике 6 2 + 1 6
Култура касног капитализма 6 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактиком (пс) 6 2 + 2 6
Основе социологије организације 6 2 + 2 6
Род и култура 6 2 + 2 6
Савремене економске миграције 6 2 + 2 6
Теорије моћи 6 1 + 2 6
Увод у етику 6 2 + 2 7
Увод у теорију друштва 6 2 + 2 4
Социологија окружења 6 2 + 2 6
Увод у светске религије 6 2 + 2 6
Модул економска
Модул економска - изборни (18 ЕСПБ)
Економска глобализација 6 2 + 0 6
Компаративна анализа привредних система 6 2 + 2 6
Основе социологије организације 6 2 + 2 6
Основи економске социологије 6 2 + 3 6
Савремене економске миграције 6 2 + 2 6
Модул култура
Модул култура - изборни (18 ЕСПБ)
Историја џеза 6 2 + 2 4
Култура и друштвене разлике 6 2 + 1 6
Род и култура 6 2 + 2 6
Социологија масовне културе 6 2 + 2 6
Увод у светске религије 6 2 + 2 6
Увод у социологију музике 6 1 + 3 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (30 ЕСПБ)
Друштвени систем и друштвене промене у Србији 7 2 + 2 6
Социологија града 7 2 + 2 6
Социологија политике 7 2 + 2 6
Социологија породице 7 2 + 2 6
Социологија менталних поремећаја 8 2 + 4 6
Изборни 5, 7 (6 ЕСПБ)
Глобализација културе 7 2 + 0 6
Друштвени феномени савременог доба 7 2 + 0 6
Историја економске мисли 7 2 + 0 6
Истраживање етничких односа 7 2 + 0 6
Култура касног капитализма 7 2 + 2 6
Методика наставе социологије 1 7 2 + 2 6
Национализам и конструкција прошлости 7 2 + 2 6
Облици критике социјализма 7 2 + 0 6
Политичка глобализација 7 2 + 0 6
Психологија за наставнике 7 2 + 2 6
Родне студије I 7 2 + 2 6
Студије британске културе 7 2 + 0 3
Увод у студије британске културе 7 2 + 0 3
Европеизација као водећа сила Модернизације – имплементација и одбијање европских идеја и интитуција на Балкану, 18 – 20. век 7 2 + 2 6
Демографија партнерства и рађања 7 2 + 2 6
Изборни 6, 8 (6 ЕСПБ)
Антропологија рата 8 2 + 1 6
Визуелна култура Балкана у новом веку 8 2 + 0 3
Економска глобализација 8 2 + 0 6
Компаративна анализа привредних система 8 2 + 2 6
Култура и друштвене разлике 8 2 + 1 6
Основе социологије организације 8 2 + 2 6
Психолошке школе и правци 8 2 + 2 6
Род и култура 8 2 + 2 6
Савремене економске миграције 8 2 + 2 6
Теорије моћи 8 1 + 2 6
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти 8 2 + 0 3
Пут западног Балкана ка ЕУ: Спољни и унутрашњи изазови 8 2 + 2 6
Историјска социологија 8 2 + 2 6
Култура касног капитализма 8 2 + 2 6
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 8 2 + 2 6
Потрошачко друштво и урбани стилови живота 8 2 + 2 6
Увод у светске религије 8 2 + 2 6
Социологија окружења 8 2 + 2 6
Модул политика
Модул политика - изборни (18 ЕСПБ)
Идеологије југословенства 8 2 + 2 6
Историјска социологија 8 1 + 2 6
Превладавање прошлости 8 2 + 2 6
Социологија етничких група и нација 8 1 + 2 6
Социологија избора 8 1 + 2 6
Модул заједнице
Модул заједнице - изборни (18 ЕСПБ)
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века 8 2 + 2 6
Изазови савремене породице 8 2 + 2 6
Потрошачко друштво и урбани стилови живота 8 2 + 2 6
Социологија детињства 8 2 + 2 6
Социологија окружења 8 2 + 2 6
Социологија омладине 8 2 + 2 6

 

↑↑↑