Социологија

Основне академске студије социологије (2021)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани социолог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Студијски програм има дефинисане циљеве.Основне академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија социологије су: (а) овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина;(б) оспособљавање за разумевање друштвених појава у светлу класичних и савремених социолошких теорија и концепција; (в) оспособљавање да се опишу најважније друштвене појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; (г) специјализација и продубљивање знања из посебних области социологије (социолошких дисциплина); (д) оспособљавање за критичко и контекстуално сагледавање процеса и актера функционисања друштва и друштвених промена;(ђ) овладавање основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података;(е) оспособљавање за самостално проширивање својих знањa и преношење другима.
Предмети који се изводе подељени су у четири велике групе: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. На првој и другој години студија углавном су заступљени академско-општеобразовни и теоријско-методолошки предмети, у оквиру којих студенти стичу општа теоријска и методолошка знања из социологије и сродних научних дисциплина (историје, економије, филозофије, психологије). На каснијим годинама студија доминирају научно-стручни и стручно-апликативни предмети (који су углавном везани за посебне социолошке дисциплине и нешто мањи број курсева за друге сродне научне дисциплине), у оквиру којих се врши теоријско, методолошко и истраживачко усавршавање усмерено ка одређеним областима друштвене реалности које су у фокусу истраживачког интересовања конкретних посебних социологија. Поред обавезних, студентима се нуде и изборни предмети. На првој и другој години студија студентима је обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика, као и изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Паралелно са тим, на другој, трећој и четвртој години студија студентима се нуде изборни предмети из различитих социолошких поддисциплина, који се бирају са листе понуђених изборних предмета који се нуде на конкретним изборним позицијама. У конципирању програма поштован је прописани стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Зависно од броја часова предавања и вежби, обима литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне, број ЕСПБ бодова предмета на овом студијском програму варира од 3 до 6.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем студијског програма основних академских студија социологије студент стиче следеће опште компетенције: - анализе и синтезе друштвених појава;- овладавања методама, поступцима и процесима истраживања друштвене стварности; - развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа друштвеној стварности; - примене теоријских и методолошких знања у истраживачкој пракси; - развоја комуникационих способности и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; - академског писања;- професионалну етику.Савладавањем студијског програма основних академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције: - темељног познавања и разумевања социологије као научне дисциплине; - примене основних истраживачких метода; - повезивања основних знања из различитих области социологије и сродних дисциплина и њихове примене; - праћења и примене новина у струци; - распознавања културне и друштвене разноликости; -употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области социологије. Опис исхода учења По завршетку студија социологије, студенти владају основним појмовима из социологије и сродних научних дисциплина; познају кључне поставке најважнијих теорија о друштву, као и процесе и актере функционисања друштва и друштвених промена; способни су да опишу најважније друштвене појаве и проблеме, класификују их и повежу са сродним проблемима и појавама; владају основним методама и процедурама прикупљања, систематизације и анализе података. На тај начин оспособљени, они могу да учествују у теоријским и емпиријским истраживањима у области друштвених наука, баве се социјалним радом, новинарством, пословима у области културе, издаваштвом, пословима у области односа са јавношћу, пословима у државној и пословној администрацији и невладиним организацијама. Такође, њихова знања представљају основу за даље образовање на мастер академским и докторским академским студијама социологије и других друштвених наука, које ће им омогућити да раде самосталано или у тиму, као и да обављају различите управљачке послове.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Историја политичких и социјалних теоријаpdf 1 4 + 2 6
Социјална демографијаpdf 1 2 + 2 6
Увод у социокултуралну антропологијуpdf 1 2 + 2 6
Увод у социологију 1pdf 1 2 + 2 6
Друштво у 19. и 20. веку - структура, промене, свакодневицаpdf 1 3 + 2 6
Класичне социолошке теоријеpdf 2 4 + 2 6
Увод у социологију 2pdf 2 2 + 2 6
Основи микроекономијеpdf 2 3 + 2 6
Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3)
Општа историја 19. и 20. векаpdf 2 2 + 2 6
Основе филозофије наукеpdf 2 2 + 2 6
Социјална психологијаpdf 2 2 + 2 6
Страни језик 1 (бира се 1 од 6)
Енглески језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1pdf 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Теорија друштвене структуре и системаpdf 3 2 + 2 6
Савремене социолошке теоријеpdf 3 2 + 2 6
Методологија социолошких истраживања 1pdf 3 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - основеpdf 3 2 + 2 6
Основи макроекономијеpdf 3 3 + 2 6
Теорије о друштвеним променамаpdf 4 3 + 3 6
Методологија социолошких истраживања 2pdf 4 2 + 2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - закључивањеpdf 4 2 + 2 6
Изборна позиција 2 (бира се 1 од 4)
Социологија глобализацијеpdf 4 2 + 2 6
Историјска социологијаpdf 4 2 + 2 6
Демографија партнерства и рађањаpdf 4 2 + 2 6
Основе педагогије са дидактикомpdf 4 2 + 2 6
Страни језик 2 (бира се 1 од 6)
Енглески језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Шпански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Француски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Италијански језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Немачки језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
Руски језик 2pdf 3, 4 4 + 0 6
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Друштвени систем и друштвене промене у Србијиpdf 5 2 + 2 6
Основи социологије радаpdf 5 2 + 2 6
Социологија руралног развојаpdf 5 2 + 2 6
Социолошки практикумpdf 5 3 + 3 6
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 4)
Дијаспора и јавне политикеpdf 5 2 + 2 6
Економска глобализацијаpdf 5 2 + 2 6
Психологија за наставникеpdf 5 2 + 2 6
Социологија визуелногpdf 5 2 + 2 6
Обавезни предмети
Социологија религијеpdf 6 2 + 2 6
Социологија културеpdf 6 2 + 2 6
Социологија друштвених девијација - криминалитетpdf 6 2 + 2 6
Увод у социологију образовањаpdf 6 2 + 2 6
Изборна позиција 4 (бира се 1 од 4)
Педагошка пракса (1 и 2)pdf 6 2 + 2 6
Родне студије 1pdf 6 2 + 2 6
Социологија затварања/Социолошка пенологијаpdf 6 2 + 2 6
Емиграције из Србијеpdf 6 2 + 2 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Социологија градаpdf 7 2 + 2 6
Социологија политикеpdf 7 3 + 3 6
Социологија породицеpdf 7 3 + 3 6
Социологија менталних поремећајаpdf 7 2 + 2 6
Изборна позиција 5 (бира се 1 од 4)
Методика наставе социологијеpdf 7 2 + 2 6
Теорије моћиpdf 7 2 + 2 6
Истраживање етничких односаpdf 7 2 + 2 6
Антропологија ратаpdf 7 2 + 2 6
Изборна позиција 6 (бира се 1 од 5)
Социологија архитектуреpdf 8 3 + 3 6
Увод у светске религијеpdf 8 3 + 3 6
Идеологије југословенстваpdf 8 3 + 3 6
Социологија омладинеpdf 8 3 + 3 6
Основе социологије организацијеpdf 8 3 + 3 6
Изборна позиција 7 (бира се 1 од 5)
Социологија етничких група и нацијаpdf 8 2 + 2 6
Савремене економске миграцијеpdf 8 2 + 2 6
Историја економске мислиpdf 8 2 + 2 6
Социологија детињстваpdf 8 2 + 2 6
Социологија масовне културеpdf 8 2 + 2 6
Изборна позиција 8 (бира се 1 од 5)
Социологија избораpdf 8 2 + 2 6
Запосленост, социјални ризици и државе благостањаpdf 8 2 + 2 6
Социологија окружењаpdf 8 2 + 2 6
Род и култураpdf 8 2 + 2 6
Увод у социологију музикеpdf 8 2 + 2 6
Изборна позиција 9 (бира се 1 од 5)
Облици критике социјализмаpdf 8 2 + 2 6
Основи економске социологијеpdf 8 2 + 2 6
Диверзификација простора потрошње и животни стиловиpdf 8 2 + 2 6
Култура и друштвене разликеpdf 8 2 + 2 6
Социолошка истраживања савремене породицеpdf 8 2 + 2 6
Изборна позиција 10 (бира се 1 од 6)
Педагошка пракса (3)pdf 8 1 + 1 3
Политичка глобализацијаpdf 8 1 + 1 3
Увод у студије британске културеpdf 8 1 + 1 3
Социјално предузетништво и социјална предузећаpdf 8 1 + 1 3
Право на град: између јавног и приватногpdf 8 1 + 1 3
Присилне миграцијеpdf 8 1 + 1 3
Стручна праксаpdf 8 0 + 0 3

 

↑↑↑