Социологија

Мастер академске студије социологије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер социолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије социологије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије социологије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Дипломске академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви дипломских академских студија социологије jeсу: - дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са сродним дисциплинама; - оспособљавање за критичко промишљање друштвених појава, кроз теоријску анализу и оперативно закључивање; - оспособљавање за самостално конципирање и извођење научних и примењених истраживачких пројеката у одређеној области социологије; - оспособљавање за обављање наставног рада; - стицање одговарајућих научних, стручних и практичних знања за професионално и иновативно деловање дипломираних социолога у различитим областима друштвеног живота; - оспособљавање и припрема за докторске студије.
Курсеви који се изводе подељени су на обавезне и изборне. Обавезни курсеви су Кључни проблеми социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања, а на листи изборних курсева студент бира садржаје који су разврстани у 3 модула: Наставник социологије, Социологија одрживог развоја и Општа социологија. Модул из опште социологије покрива тематска подручја као што су социологија културе, социологија сазнања, социологија религије, економска социологија, социологија политике, социологија породице, родне студије, урбане студије, социологија менталних поремећаја, студије глобализације. Студентима су понуђени и курсеви који покривају подручја сродних друштвено-научних дисциплинама. Сви предмети (курсеви) имају исту бодовну вредност (6 ЕСПБ бодова), а укупан број бодова који се стиче по основу курсева је 30 ЕСПБ бодова. Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ бодова, а завршни рад 20 ЕСПБ бодова. Укупан број бодова који студент стиче на Дипломским академским студијама социологије – мастер је 60 ЕСПБ бодова, у сваком семестру по 30 ЕСПБ бодова. Студијски истраживачки рад носи 10 ЕСПБ, а завршни рад 20 ЕСПБ бодова.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем програма дипломских академских студија социологије студент стиче следеће опште способности: - самосталног избора и примене метода и поступака у процесу истраживања друштвене стварности; - стручне експертизе у истраживачкој и саветодавној пракси; - примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; - остваривања комуникационе сарадње са међународним научним и стручним институцијама. - мултиперспективног и интердисциплинарног приступа изучаваним проблемима. Савладавањем дипломских академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - темељног познавања и разумевања одређене области социологије и специфичних друштвених проблема; - темељног познавања специфичних приступа и метода у истраживању одређене друштвене области; - познавање рада међународних институција које се баве одређеном облашћу социологије, као и институција које се на практичан начин баве одговарајућим специфичним друштвеним феноменима; - коришћења информационо-комуникационих технологија за претраживање и обраду података у специфичној области социологије и сродних наука; - стручне експертизе у решавању конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака. Опис исхода учења По завршетку академских студија социологије студенти владају знањима и вештинама неопходним за самосталан истраживачки рад у области социологије за коју се определе. Студенти су обучени за анализу стања, оперативна истраживања и конципирање могућих промена (практичних мера, решења) у одређеним областима друштва. Стечене способности и знања квалификују завршене студенте за рад на научним пројектима, као и примењеним истраживањима. Студенти су оспособљени за обављање високостручних послова у васпитно-образовним, научним институцијама за друштвена истраживања, институцијама културе јавног и приватног сектора, државној администрацији и службама, медијима, агенцијама за истраживање јавног мњења и тржишта, консултантским организацијама, итд. Студенти могу самостално да проширују своја знања и да преносе стечена знања другима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (12 ЕСПБ)
Кључни проблеми социолошке теорије 1 2+2 6
Методологија социолошких истраживања 1 2+2 6
Модул - Критичке студије интекултуралности – Перспективе Истока
Модул - Критичке студије интекултуралности – Перспективе Истока / изборни (18 ЕСПБ)
Ислам - религија, култура, цивилизација 1 2+2 6
Руска авангарда и револуција 1 2+2 6
Азијски привредни системи 1 2+2 6
Критичке студије интеркултуралности 1 2+2 6
Кина - култура, цивилизација, филозофија, религија, језик 1 2+2 6
Родне студије II 1 2+2 6
Друштво и филм: пример (ауто)стереотипа Балкана и Источне Европе 1 2+2 6
Студије урбане културе Кине 1 2+2 6
Модул - Наставник социологије
Модул - Наставник социологије / изборни (18 ЕСПБ)
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 1 2+2 6
Методе и технике наставног рада 1 2+2 6
Методика наставе социологије 2 1 2+2 6
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2+2 6
Статистика у друштвеним истраживањима 1 2+2 6
Модул - Одрживи развој
Модул - одрживи развој / обавезни предмет
Увод у студије одрживог развоја 1 2+0 6
Модул - одрживи развој / изборни (12 ЕСПБ)
Информационо-комуникационо технологије и друштвене мреже 1 2+2 6
Миграције и одрживи развој 1 2+2 6
Одрживи локални развој 1 2+2 6
Привредни развој 1 2+0 6
Статистика у друштвеним истраживањима 1 2+2 6
Сиромаштво и социјална искљученост 1 2+2 6
Модул - Општа социологија
Модул - општа социологија / изборни (18 ЕСПБ)
Глокализација идентитета 1 2+2 6
Друштво и политика 1 2+0 6
Економска глобализација 1 2+0 6
Ислам - религија, култура, цивилизација 1 2+2 6
Историја антрополошких теорија 1 2+2 6
Квалитативне методе истраживања 1 2+0 6
Компаративна социологија организације 1 1+2 6
Политичка глобализација II 1 2+0 6
Политичка и идеолошка употреба националног мита 1 2+2 6
Родне студије II 1 2+2 6
Савремена породица као изазов 1 2+2 6
Социологија маргинализованих група 1 2+2 6
Социологија савремених покрета у архитектури 1 2+2 6
Социологија сазнања 2 1 2+2 6
Српска политика 1 1+2 6
Статистика у друштвеним истраживањима 1 2+2 6
Увод у системску породичну теорију и терапију 1 2+2 6
СИР 2   10
Завршни рад - мастер 2   20

 

↑↑↑