Социологија

Мастер академске студије социологије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер социолог
Услови уписа: Завршене основне академске студије социологије (240 ЕСПБ), у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм основних академских студија (240 ЕСПБ) полаже диференцијални испит у складу са захтевима студијског програма који жели да упише и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за социологију на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Циљ: Мастер академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање.Циљеви мастер академских студија социологије су:(а) дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са сродним дисциплинама;(б) оспособљавање за критичко промишљање друштвених појава, кроз теоријску анализу и оперативно закључивање;(в) оспособљавање за самостално конципирање и извођење научних и примењених истраживачких пројеката у одређеној области социологије; (г) оспособљавање за обављање наставног рада;(д) стицање одговарајућих научних, стручних и практичних знања за професионално и иновативно деловање дипломираних социолога у различитим областима друштвеног живота; (ђ) оспособљавање и припрема за докторске студије.
Мастер академске студије социологије пружају продубљену обуку из социолошке теорије, методологије и кључних области савремених социолошког истраживања. Курсеви који се изводе подељени су на обавезне и изборне. Обавезни курсеви су Кључни проблеми социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања, а на листи изборних курсева студент бира садржаје који нуде могућност комбиновања изборних курсева у јаке кластере који нуде различита теоријска и емпиријска знања и алатке истраживања посебних друштвених феномена и процеса.Сви предмети (курсеви) имају исту бодовну вредност (6 ЕСПБ бодова), а укупан број бодова који се стиче по основу курсева је 30 ЕСПБ бодова.Студијски истраживачки рад носи 6 ЕСПБ бодова, а завршни рад 15 ЕСПБ бодова.Укупан број бодова који студент стиче на мастер академским студијама социологије је 60 ЕСПБ бодова, у сваком семестру по 30 ЕСПБ бодова.Студијски истраживачки рад носи 6 ЕСПБ, а завршни рад 15 ЕСПБ бодова.

Компетенције: Опште и предметно-специфичне компетенције студената Савладавањем програма дипломских академских студија социологије студент стиче следеће опште способности: - самосталног избора и примене метода и поступака у процесу истраживања друштвене стварности; - стручне експертизе у истраживачкој и саветодавној пракси; - примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; - остваривања комуникационе сарадње са међународним научним и стручним институцијама. - мултиперспективног и интердисциплинарног приступа изучаваним проблемима. Савладавањем дипломских академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне способности: - темељног познавања и разумевања одређене области социологије и специфичних друштвених проблема; - темељног познавања специфичних приступа и метода у истраживању одређене друштвене области; - познавање рада међународних институција које се баве одређеном облашћу социологије, као и институција које се на практичан начин баве одговарајућим специфичним друштвеним феноменима; - коришћења информационо-комуникационих технологија за претраживање и обраду података у специфичној области социологије и сродних наука; - стручне експертизе у решавању конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака. Опис исхода учења По завршетку академских студија социологије студенти владају знањима и вештинама неопходним за самосталан истраживачки рад у области социологије за коју се определе. Студенти су обучени за анализу стања, оперативна истраживања и конципирање могућих промена (практичних мера, решења) у одређеним областима друштва. Стечене способности и знања квалификују завршене студенте за рад на научним пројектима, као и примењеним истраживањима. Студенти су оспособљени за обављање високостручних послова у васпитно-образовним, научним институцијама за друштвена истраживања, институцијама културе јавног и приватног сектора, државној администрацији и службама, медијима, агенцијама за истраживање јавног мњења и тржишта, консултантским организацијама, итд. Студенти могу самостално да проширују своја знања и да преносе стечена знања другима.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Методологија социолошких истраживањаpdf 1 2+2 6
Кључни проблеми социолошке теоријеpdf 1 2+2 6
Изборна позиција 1 (бира се 1 од 14)
Увод у студије одрживог развојаpdf 1 2+2 6
Територијални идентитет(и): између простора и местаpdf 1 2+2 6
Друштво и политикаpdf 1 2+2 6
Статистика у друштвеним истраживањима - анализаpdf 1 2+2 6
Увод у системску породичну теорију и терапијуpdf 1 2+2 6
Родне студије 2pdf 1 2+2 6
Развијање пројекта у социолошким истраживањимаpdf 1 2+2 6
Компаративна социологија организацијеpdf 1 2+2 6
Еколошки одрживи развојpdf 1 2+2 6
Критичке студије интеркултуралности - перспективе Истокаpdf 1 2+2 6
Ритуал, мит и симболpdf 1 2+2 6
Култура касног капитализмаpdf 1 2+2 6
Интерактивна настава друштвено-хуманистичких предметаpdf 1 2+2 6
Привредни развојpdf 1 2+2 6
Изборна позиција 2 (бира се 1 од 14)
Сиромаштво и социјална искљученостpdf 1 2+2 6
Миграције и одрживи развојpdf 1 2+2 6
Градови и одрживи развојpdf 1 2+2 6
Биоетички изазови хумане репродукцијеpdf 1 2+2 6
Социологија маргинализованих групаpdf 1 2+2 6
Ислам - религија, култура, цивилизацијаpdf 1 2+2 6
Праћење и оцењивање у наставиpdf 1 2+2 6
Анализа садржајаpdf 1 2+2 6
Социологија друштвених покретаpdf 1 2+2 6
Економска транзицијаpdf 1 2+2 6
Нови приступи проучавању и политикама према породицама, деци и младимаpdf 1 2+2 6
Економска глобализација 2pdf 1 2+2 6
Друштво и филмpdf 1 2+2 6
Српска политикаpdf 1 2+2 6
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 6)
Дијаспора и јавне политике 2pdf 1 2+2 6
Социотерапијаpdf 1 2+2 6
Методика наставе социологије 2pdf 1 2+2 6
Политичка глобализација 2pdf 1 2+2 6
Феминизам и левицаpdf 1 2+2 6
Дигиталне технологије и друштвено умрежавањеpdf 1 2+2 6
СИР 2   6
Педагошка праксаpdf 2   6
Стручна праксаpdf 2   3
Завршни рад - израда 2   10
Завршни рад - одбрана 2   5

 

↑↑↑