Андрагогија

Докторске академске студије андрагогије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - андрагогија
Услови уписа: Докторске студије трају 3 академске године (6 семестара) и имају обим од 180 ЕСПБ. У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: завршене одговарајуће мастер студије утврђене студијским програмом, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским студијама и мастер студијама; завршене одговарајуће мастер студије утврђене студијским програмом, са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8 и најмање 3 научна рада, објављена у часописима од националног или међународног значаја, са рецензијом; завршене неодговарајуће мастер студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 на основним академским студијама и мастер студијама, ако положи диференцијални испит. Садржај и обим диференцијалног испита, као и састав испитне комисије, одређује одељење.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Одељење, односно Група на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљеви програма Докторских студија андрагогије оријентисани су на развој знања, вештина и компетенција за теоријско-аналитичко, критичко-истраживачко и иновативно–практично деловање и рад у области андрагошке науке и праксе учења и образовања одраслих. Циљеви докторских студија су:- оспособљавање за критичко анализирање, позиционирање и истраживање домена, моћи и одговорности андрагошке науке и праксе образовања одраслих за развој концепције и успостављање система целоживотног учења и образовања и модела друштва које учи, како у домаћем, тако и у међународном окружењу;- развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интердисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама засновано изучавање фундаменталних проблема андрагошке науке и кључних питања теорије и праксе образовања одраслих;- развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, концептуализацију и реализацију образовне политике, стратегија и образовних интервенција у социјални, културни, економски и образовни контекст у Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских достигнућа андрагошке теорије и праксе у домаћем контексту;- оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, укључивање у домаће и међународне пројекте и компетентно представљање резултата истраживања;- развијање способности за повезивање, унапређивање и усавршавање знања стечених на основним академским и мастер академским студијама андрагогије и развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја.
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структуру студијског програма чини 5 предмета 1 обавезни и 4 изборна предмета које студент бира са три изборне позиције, студијски истраживачки рад, израда пријаве дисертације, одбрана предлога теме докторске дисертације и израда и одбрана докторске дисертације. У првом семестру је обавезни предмет Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања. Изборни предмети са прве изборне позиције, од којих студент бира један, су: Концепт целоживотног учења - критичка анализа, Образовне политике и менаџмент, Епистемолошке основе истраживања у образовању одраслих. Изборни предмети са друге позиције, од којихстудент бира два, су: Развој људских ресурса и управљање знањем, Образовање одраслих и социјална политика, Образовање одраслих и свет рада, Анализа дискурса и наратива у образовању, Образовање и слободно време одраслих, Дидактика високог образовања, Образовање одраслих и когнитивне способности. Изборни предмети са треће позиције, од којих студент бира један, су: Организационо учење: андрагошка перспектива, Студије писмености, Образовање за живот у породици, Развој одраслих-импликације за образовање и учење, Компаративна андрагогија. Последња три семестра намењена су само за студијски/о истраживачки рад и израду и одбрану докторске дисертације.Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Програмом је предвиђен: обавезни предмет – Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања 10 ЕСПБ и четири изборна предмета по 15 ЕСПБ, студијски истраживачки рад 30 ЕСПБ, израда пријаве дисертације 5 ЕСПБ, одбрана предлога теме 10 ЕСПБ, израда дисертације 60 ЕСПБ и одбрана докторске дисертације 10 ЕСПБ.

Компетенције: По завршетку студијског програма доктор андрагошких наука:1. критички промишља и анализира основне проблеме теоријске концептуализације и праксе целоживотног образовања и учења;2. преиспитује експлоративну и практичну вредност различитих теорија, концепција и стратегија образовања и учења одраслих;3. разматра и вреднује могућности примене различитих епистемолошко-методолошких приступа у истраживању образовања и учења одраслих; 4. комбинује интердисциплинарани и интегративни приступ у проучавању базичних проблема образовања и учења одраслих;5. конципира и реализује различите врсте фундаменталних истраживања у подручју образовања и учења одраслих;6. користи резултате научних истраживања за обликовање системских решења, решавање конкретних проблема и унапрђење праксе образовања и учења одраслих;7. упознаје научну и стручну јавност са резултатима научних истраживања, глобалним тенденцијама, кључним проблемима и добром праксом образовања и учења драслих;8. разуме образовање и учење одраслих као индивидуални и социјални феномен и познаје његове филозофске, историјско-компаративне, социјално-економске, психолошке и организационо-дидактичке димензије;9. критички процењује могућности примене различитих модела и форми образовне превенције и интервенције у комплексним социјалним контекстима и доменима (породици, раду, социјалном окружењу, слободном времену); 10. разуме међузависност глобалних и националних проблема и перспектива развоја образовања и учења одраслих;11. разуме властиту друштвену и етичку одговорност за унапрђење теорије и праксе образовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживањаpdf 1 10 + 0 10
Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3)
Концепт целоживотног учења - критичка анализаpdf 1 7 + 3 15
Образовне политике и менаџментpdf 1 7 + 3 15
Епистемолошке основе истраживања у образовању одраслихpdf 1 7 + 3 15
Изборна позиција 2 (бира се 2 од 7)
Развој људских ресурса и управљање знањемpdf 2 7 + 3 15
Образовање одраслих и социјална политикаpdf 2 7 + 3 15
Образовање одраслих и свет радаpdf 2 7 + 3 15
Анализа дискурса и наратива у образовањуpdf 2 7 + 3 15
Образовање и слободно време одраслихpdf 2 7 + 3 15
Дидактика високог образовањаpdf 2 7 + 3 15
Образовање одраслих и когнитивне способностиpdf 2 7 + 3 15
Израда пријаве дисертације 2 0+10 5
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборна позиција 3 (бира се 1 од 5)
Организационо учење: андрагошка перспективаpdf 3 7 + 3 15
Студије писменостиpdf 3 7 + 3 15
Образовање за живот у породициpdf 3 7 + 3 15
Развој одраслих-импликације за образовање и учењеpdf 3 7 + 3 15
Компаративна андрагогијаpdf 3 7 + 3 15
СИР 1 3 0+10 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0+10 10
СИР 2 4 0+10 5
Израда дисертације 1 4 0+10 20
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 3 5 0+10 5
СИР 4 5 0+10 5
Израда дисертације 2 5 0+10 20
Израда дисертације 3 6 0+20 20
Одбрана докторске дисертације 6   10

 

↑↑↑