Андрагогија

Докторске студије андрагогије (2014)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - андрагогија
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области андрагогије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Катедра на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљеви програма докторских студија андрагогије оријентисани су на развој знања, вештина и компетенција за теоријско-аналитичко, критичко-истраживачко и иновативно–практично деловање и рад у области андрагошке науке и праксе учења и образовања одраслих. Циљеви докторских студија су: - оспособљавање за критичко анализирање, позиционирање и истраживање домена, моћи и одговорности андрагошке науке и праксе образовања одраслих за развој концепције и успостављање система доживотног учења и образовања и модела друштва које учи, како у домаћем, тако и у међународном окружењу; - развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интердисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама засновано изучавање фундаменталних проблема андрагошке науке и кључних питања теорије и праксе образовања одраслих. - развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, концептуализацију и реализацију образовне политике, стратегија и образовних интервенција у социјални, културни, економски и образовни контекст у Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских достигнућа андрагошке теорије и праксе у домаћем контексту. - оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, укључивање у домаће и међународне пројекте и компетентно саопштавање резултата истраживања. - развијање способности за повезивање, унапређивање и усавршавање знања стечених на основним академским и мастер академским студијама андрагогије и развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја..
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм докторских студија обухвата један обавезни наставни предмет и седам изборних предмета (које студент бира од 22 понуђена), студијски истраживачки рад и израду докторске дисертације. Обавезни предмети је Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања. Изборни предмети сврстани су у три изборна блока. Од укупног броја бодова који припадају предметима предвиђеним студијским програмом (80 ЕСПБ), изборни предмети имају 60 ЕСПБ (75%). Програмом је предвиђен студијски истраживачки рад предметни и у функцији израде докторске дисертације. Израда и одбрана докторске дисертације завршни је део студијског програма докторских студија.. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Докторске студије андрагогије трају три школске године, тј. шест семестара. Докторске студије имају 180 ЕСПБ (60 годишње; 30 у семестру). Обавезни предмет и изборни предмети имају по 10 ЕСПБ (укупно 80). Осим предавања, у прва три семестра предвиђени су и часови за студијски истраживачки рад (који је везан за предмете), као и за студијски истраживачки рад у функцији израде дисертације (у првом семестру – избор теме и израда библиографије; у другом семестру – израда пројекта истраживања; у трећем семестру – одбрана предлога теме докторске дисертације). Студијски истраживачки рад у 4. 5. и 6. семестру непосредно је у функцији израде дисертације – реализација истраживања, обрада података, интерпретација добијених резултата и писање извештаја о истраживању. Методе извођења наставе: предавања, семинари, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације, студијски истраживачки рад. Бодовна вредност докторске дисертације: Израда и одбрана докторске дисертације, укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације: 120 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови за упис предмета, осим услова утврђених законом.

Компетенције: По завршетку студијског програма доктор андрагошких наука 1. критички промишља и анализира основне проблеме теоријске концептуализације и праксе доживотног образовања и учења; 2. преиспитује експлоративну и практичну вредност различитих теорија, концепција и стратегија образовања и учења одраслих; 3. разматра и вреднује могућности примене различитих епистемолошко-методолошких приступа у истраживању образовања и учења одраслих; 4. комбинује интердисциплинарани и интегративни приступ у проучавању базичних проблема образовања и учења одраслих; 5. конципира и реализује различите врсте фундаменталних истраживања у подручју образовања и учења одраслих; 6. користи резултате научних истраживања за обликовање системских решења, решавање конкретних проблема и унапрђење праксе образовања и учења одраслих; 7. упознаје научну и стручну јавност са резултатима научних истраживања, глобалним тенденцијама, кључним проблемима и добром праксом образовања и учења драслих; 8. разуме образовање и учење одраслих као индивидуални и социјални феномен и познаје његове филозофске, историјско-компаративне, социјално-економске, психолошке и организационо-дидактичке димензије; 9. критички процењује могућности примене различитих модела и форми образовне превенције и интервенције у комплексним социјалним контекстима и доменима (породици, раду, социјалном окружењу, слободном времену) 10. разуме међузависност глобалних и националних проблема и перспектива развоја образовања и учења одраслих; 11. разуме властиту друштвену и етичку одговорност за унапрђење теорије и праксе обраовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања 1 5 + 0 10
Изборна позиција 1 (10 ЕСПБ)
Доживотно учење - концепт и концепције 1 5 + 0 10
Еколошка андрагогија 1 5 + 0 10
Економија знања и образовање одраслих 1 5 + 0 10
Историја филозофских идеја 1 5 + 0 10
Образовање и комуникација одраслих 1 5 + 0 10
Образовање одраслих и социјална политика 1 5 + 0 10
Стручно образовање и обуке одраслих 1 5 + 0 10
Филозофија и посебне науке 1 5 + 0 10
Филозофија психологије и филозофија образовања 1 5 + 0 10
Изборна позиција 2 (20 ЕСПБ)
Глобализација и образовање одраслих 2 5 + 0 10
Истраживање и развој образовних политика 2 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 2 5 + 0 10
Развој људских ресурса и управљање знањем 2 5 + 0 10
Теорије доколице и образовање одраслих 2 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнање 2 5 + 0 10
СИР 1,2   10
Израда пријаве дисертације 1,2   10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Квантитативна и квалитативна истраживања 3 5 + 0 10
Изборна позиција 3 (10 ЕСПБ)
Андрагошки аспекти организационог учења 4 5 + 0 10
Менаџмент и лидерство у образовању одраслих 4 5 + 0 10
Образовање за живот у породици 4 5 + 0 10
Развој одраслих-импликације за образовање и учење 4 5 + 0 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3   10
СИР 3,4   20
Израда дисертације 1 4   10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда дисертације 2 5,6   20
СИР 5,6   20
Одбрана докторске дисертације 5,6   20

 

↑↑↑