Андрагогија

Мастер академске студије андрагогије (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер андрагог
Услови уписа: Завршене основне академске студије андрагогије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије андрагогије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Мастер академске студије андрагогије усмерене су на развијања општих и специфичних знања, вештина и компетенција, потребних за самостално обављање андрагошких послова и истраживачки рад у области учења и образовања одраслих. Циљеви мастер академских студија су: - овладавање савременим концепцијама и теоријско-методолошким оријентацијама у области андрагошке науке, њеним дисциплинама и различитим областима образовања одраслих. - оспособљавање за критичко сагледавање савремених и актуелних проблема образовања одраслих, упознавање њихових теоријских исходишта и особености њиховог развоја и истражиавања. - оспособљавање за успешно самостално деловање у пракси образовања одраслих, коришћењем специфичних знања, вештина и компетенција за: - разумевање европских стандарда у образовању одраслих и интегрисање у Европу као друштво учења; - развој курикулума оријентисаног на компетенције; - коришћење стратегије и модела менаџмента у образовању; - примену стратегије управљања каријером и људским ресурсима; - планирање и пружање образовне подршке за квалитетно коришћење слободног времена, развој комуникационе и медијске културе; - планирање и спровођење образовних интервенција за решавање различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза; - коришћење савремених образовних технологија у пољу образовања одраслих; - оспособљавање за разумевање различитих епистемолошких основа андрагошких истраживања и за конципирање и реализацију различтих врста истраживања, примерених специфичностима проблема који се истражује, у националном и интернационалном контексту; - развој креативности, смисла за вођење и учествовање у тимском раду и свести о потреби континуираног стручног усавршавања.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм обухвата један обавезни предмет (Методологија истраживања образовања и учења одраслих), четири изборна предмета (које студент бира од 17 понуђених), студијски истраживачки рад и израду завршног (мастер) рада. Већину предмета на студијском програму мастер студија чине изборни предмети, тако да студент избором предмета сам профилише своје студије, тј. опредељује се за ужу област коју ће изучавати (учење одраслих, андрагошка дидактика, социјална андрагогија, андрагогија рада, андрагогија слободног времена, историја андрагошких идеја, компаративна андрагогија, породична андрагогија, планирање образовања и развој људских ресурса). Изборни предмети разврстани су у један изборни блок. Сви предмети су једносеместрални. Сви предмети су, као и у случају основних студија, оријентисани на формирање стручних и кључних, односно трансферзалних компетенција, што значи да су у сваком појединачном програму предмета веома јасно формулисани исходи учења. У развоју програма примењен је приступ „програмирања уназад“,тако што су исходи узимани као основни организатори целокупног процеса образовања. На основу њих се одређују садржаји и начини остваривања наставе. Исход мастер студија представљају вертикални хоризонтални континуитет у односу на исходе основних студија. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Студије трају једну школску годину: у првом и другом семестру по 20 часова активне наставе недељно. У првом семестру су часови предавања и вежби, а у другом студијски истраживачки рад и израда завршног (мастер) рада. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, студијски истраживачки рад, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета: Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 60. Од укупног броја ЕСПБ на студијском програму изборним предметима припада 40%. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Бодовна вредност завршног рада – укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде завршног рада – износи 30 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови, осим оних утврђених законом.

Компетенције: По завршетку студија мастер андрагог: 1. познаје основне теориско-методолошке проблеме посебних андрагошких дисциплина и подручја образовања и учења одраслих; 2. познаје различите истраживачке епистемолошко-методолошке приступе и парадигме и разуме њихове импликације у проучавању специфичних проблема образовања и учења одраслих; 3. конципира и реализује различите врсте примењених истраживања образовања и учења одраслих; 4. примењује различите моделе у развоју курикулума и модуларних програма образовања и обуке усмерених на формирање стручних компетенција; 5. познаје савремене тенденције и стандарде у европској пракси образовања одраслих и учествује у конципирању, управљању и админитсрирању европских пројеката; 6. учествује у конципирању и примени различитих модела управљања системом и институцијама за образовање; 7. планира и реализује различите облике интервенције у подручју селекције и развоја људских ресурса; 8. креира стратегије и програме каријерног вођења и активног тражења посла и пружа подршку у њиховој реализацији; 9. пројектује системска решења за образовне акције и програме помоћу којих се остварују разлилчите развојне стратегије друштва и друштвених група и остварује подршка заштити интереса и потреба различитих друштвених група и појединаца; 10. планира и реализује различите облике образовних интервенција за решавање различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза; 11. осмишљава и развија системе квалитета различитих елемената и аспеката образовања и учења одраслих, уз уважавање националних и међународних стандарда квалитета; 12. примењује савремена медијска и комуникациона средства у организацији и реализацији образовања и учења одраслих; 13. користи савремене информационо-комуникационе технологије у стицању знаља и властитом професионалном развоју.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети
Методологија истраживања образовања и учења одраслих 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1 (24 ЕСПБ)
Анализа потреба за знањима и вештинама 1 2 + 2 6
Доколичарско образовање одраслих 1 2 + 2 6
Евалуација у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Експресивне методе у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Комуникационо-медијско образовање одраслих 1 2 + 2 6
Модели менаџмента у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Обрaзовање лидера 1 2 + 2 6
Образовање одраслих у социјалној заштити 1 2 + 2 6
Образовни програми за родитељство 1 2 + 2 6
Организационо учење 1 2 + 2 6
Професионални развој наставника у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Развој курикулума у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Трансформативно учење 1 2 + 2 6
Тренинг менаџмент 1 2 + 2 6
Тржиште рада и образовање одраслих 1 2 + 2 6
Управљање знањем 1 2 + 2 6
Управљање људским ресурсима 1 2 + 2 6
СИР 2   10
Завршни рад - израда 2   15
Завршни рад - одбрана 2   5

 

↑↑↑