Андрагогија

Основне академске студије андрагогије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани андрагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: У општем смислу основне академске студије андрагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности, вредности и вештинa неопходних за професионални рад у подручју образовања и учења одраслих, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Специфични циљеви академских студија андрагогије односе се на развој капацитета и способности за: - усвајање и разумевање андрагошких идеја, теорија, концепција, принципа и појмова; - разумевање одрасле особе као продукта историјског и социјално-културног контекста и развојних могућности и баријера у одралом добу; - разумевањем феномена обрзовања и учења одраслих, услова и начина на који се они остварују; - разумевање процеса образовања и учења одралих у различитим контекстима, облицима и доменима; - разумевање традиционалних и савремених теоријских оријентација и савремене праксе образовања и учења одраслих; - професионалан приступ у промишљњу, креирању и остваривању делатности образовања и учења одраслих; - примену и унапређење андрагошких знања и достигнућа у области образовања одраслих у целини и посебно у домену промоције и развоја концепта доживотног образовања, креирања социјалног и образовног контекста за његову реализацију; истраживању и развијању система формалног и неформалног образовања и информалног учења одраслих; - примену посебних концепата, организације, метода и поступака образовања одраслих; - вођења и организовања процеса образовања одраслих, обухватајући све аспекте и сфере живота одрасле особе и потребе социјалног окружења; - креирање мера индивидуалне подршке за успешно образовање и учење одраслих; - креирање подршке развоју система образовања који је организационо и програмски доступан и примерен потребама одраслих, њиховим социјалним и професионалним улогама и функцијама; - успостављање система у којем образовне потребе за напредовањем и развојем може да задовољи свака одрасла особа у различитим животним доменима (породица, рад, слободно време), различитим развојним фазама и животним добима, на различит начин (формално, неформално образовање и информално учење), и у различитим подручјима (опште, грађанско, културно, стручно, здравствено, културно естетско, еколошко и сл); - истраживачки рад у различитим областима праксе образовања и учења одраслих и коришћењу истраживачких резултата у разумевању и унапређењу праксе; - даље образовање на мастер и докторским студијама андрагогије као и студијама других друштвених и хуманистичких наука.
Студијски програм обухвата 34 следећа обавезна предмета, укључујући и страни језик: Општа андрагогија, Увод у филозофију, Општа психологија, Статистика у истраживању образовања, Основи педагогије, Историја образовања одраслих, Логика са општом методологијом, Основи психологије личности, Андрагошка дидактика, Компаративна андрагогија, Образовање одраслих и економски развој, Основи психологије учења, Психологија целоживотног развоја, Стратегије учења и методе образовања одраслих, Основе социјалне психологије, Филозофија образовања одраслих, Андрагогија рада, Методологија андрагошких истраживања, Политика и системи образовања одраслих, Учење одраслих, Менаџмент у образовању одраслих, Планирање образовања одраслих, Социјална андрагогија, Образовање старих, Методологија андрагошких истраживања, Андрагогија комуникација и медија, Породична андрагогија, Развој људских ресурса, Андрагогија слободног времена, Функционална писменост и кључне компетенције, Стручно образовање одраслих и Страни језик. Осим компаративних и теоријских анализа студијски програма (курикулум) је првенствено развијен на основу проучавања и анализе послова андрагога, као и на основу анализе праксе образовања и учења одраслих у земљи и свету. Доминантна техника за анализу праксе образовања одраслих и послова андрагога представљале су фокус групе са запосленим андрагозима организоване у сарадњи са Андрагошким друштвом Србије и Друштва за образовање одраслих. На основу тога идентификоване су базичне професионалне улоге и функције андрагога које су конвертоване у компетенције и касније «покривене» одговарајућим предметима и садржајима. Основни приступ у развоју програма јесте усмереност на исходе у виду стручних компетенција и у виду кључних, односно трансверзалних компетенција. Исходи у виду компетенција јасно идентификују и описују оно што ће студенти знати и моћи да ураде по завршетку студијског програма. Обим студентског ангажовањана свим предметима доследно је изведен на основу европске методологије израчунавања студентског оптерећења. Студијски програм нуди могућност избора 54 предмета са различитих студијских група Филозофског факултета. Опредељење за већи број изборних предмета је мотивисано унапређењем могућности студента да креира свој образовни профил, да може доследно да прати то опредељење током студија (могућност да бира социолоше или психолошке, или историјске предмете током II, III и IV године студија). Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије андрагогије трају четири школске године, односно осам семестара. Организациони облици извођења наставе су: предавања, вежбе, семинари, дискусије, истраживања, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 240 (60 годишње; 30 у семестру), од тога изборним предметима припада 35 (21,41%). Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: По завршетку основних академских студија, дипломирани дипломирани андрагог је у стањеу да: 1. разуме теоријску заснованост андрагогије и њен методолошко-епистемолошки статус; 2. познаје различите концепције андрагогије и европску праксу образовања одраслих; 3. познаје различите теорије и концепције релевантне за разумевање развоја одраслих и њихово функционисање у различитим доменима (породица, рад, учење, социјално окружење, слободно време) и специфичним контекстима; 4. познаје основне методе, технике и процедуре прикупљања, систематизације и анализе података у образовању и учењу одраслих; 5. анализира потребе за знањима и вештинама различитих категорија одраслих и потребе за обукама компанија и тржишта рада; 6. развија програме и планове образовања и обуке одраслих у различитим контекстима и подручјима; 7. управља организацијом образовања и процесом наставе и учења одраслих; 8. евалуира, програме, процесесе, организацију и постигнућа у образовању и обуци одраслих; 9. истражује праксу образовања и учења одраслих и презентује истраживачке налазе на одговарајући начин; 10. разуме факторе који обликују глобалну, националне и регионалне политике образовања одраслих и ефикасно партиципира у креирању политике образовања на националном и локалном нивоу; 11. врши професионално информисање, саветовање и вођење одраслих и учествује у регрутовању и селекцији људских ресурса; 12. креира процедуре и критеријуме за проверу и унапређење квалитета у образовању и обуци одраслих; 13. креира организациона и системска решења у пружању, образовне подршке и помоћи појединцима у различитим животним фазама и ситуацијама (стари, незапослени, маргиналне и ризичне групе, осуђена лица, жене, лидери, запослени); 14. организује и евалуира облике образовања и учења на даљину; 15. пружа саветодавну подршку у унапређењу рада и професионалном развоју наставника, инструктора и организатора образовања одраслих; 16. познаје методе, технике и моделе успешне комуникације и тимског рада и примењује их у професионалном раду; 17. има одговоран однос према развоју властите професије и у практичном деловању придржава се етичких и професионалних норми.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Општа андрагогија 1 4 + 4 8
Општа психологија 1 4 + 2 7
Основи педагогије 1 3 + 2 7
Статистика у истраживању образовања 1 2 + 2 6
Увод у филозофију 1 2 + 2 6
Историја образовања одраслих 2 4 + 4 7
Логика са општом методологијом 2 2 + 2 6
Основи психологије личности 2 4 + 2 7
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (40 ЕСПБ)
Андрагошка дидактика 3 4 + 4 6
Компаративна андрагогија 3 4 + 4 6
Образовање одраслих и економски развој 3 2 + 4 4
Основе психологије учења 3 2 + 2 5
Основи социјалне психологије 4 2 + 2 6
Психологија целоживотног развоја 4 2 + 2 4
Стратегије учења и методе образовања одраслих 4 4 + 4 5
Филозофија образовања одраслих 4 2 + 4 4
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборна позиција 1 (12 ЕСПБ)
Андрагогија игре и стваралаштва 3 2 + 3 4
Културна историја средњег века 500-1000. године 3 2 + 2 6
Образовање одраслих за животну средину 3 2 + 3 4
Образовање одраслих, грађански активизам и људска права 3 2 + 3 4
Основе психологије рада и организације 3 3 + 2 5
Основи економије I 3 2 + 2 4
Основи социологије рада 3 2 + 2 5
Социологија културе 3 2 + 2 6
Увод у социологију 1 3 2 + 2 5
Увод у студије баштине 3 2 + 0 5
Интеркултурно образовање одраслих 4 2 + 3 4
Когнитивна психологија 4 4 + 2 6
Мировна психологија 4 2 + 1 3
Он-лајн oбразовање одраслих 4 2 + 3 4
Психологија међуљудских односа на раду 4 2 + 2 6
Увод у етику 4 2 + 2 7
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (52 ЕСПБ)
Андрагогија рада 5 4 + 4 7
Политика и системи образовања одраслих 5 4 + 4 7
Учење одраслих 5 2 + 3 5
Методологија андрагошких истраживања 5, 6 2 + 2 10
Менаџмент у образовању одраслих 6 4 + 4 7
Образовање старих 6 2 + 3 3
Планирање образовања одраслих 6 4 + 4 7
Социјална андрагогија 6 3 + 4 6
Изборна позиција 2 (8 ЕСПБ)
Вештине саветовања у образовању одраслих 5 1 + 3 4
Естетика I 5 4 + 2 7
Југословенска држава, друштво и култура 5 2 + 2 6
Општа психопатологија 5 2 + 2 4
Стрес на раду 5 3 + 2 6
Теорија сазнања I 5 2 + 4 7
Херитологија 5 2 + 2 3
Вештине саветовања 6 2 + 2 4
Драмске технике у образовању одраслих 6 2 + 3 4
Југославија у Другом светском рату: сукобљене нације, вере и идеологије 6 2 + 2 6
Каријерно вођење и развој 6 2 + 3 4
Образовање и рекреација одраслих 6 2 + 3 4
Основе социологије организације 6 2 + 2 6
Психологија памћења и мишљења 6 4 + 2 6
Психологија учења и наставе 6 3 + 1 6
Социјализација одраслих 6 2 + 3 4
Теорије моћи 6 1 + 2 6
Увод у социологију 2 6 2 + 2 5
Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти 6 2 + 0 3
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (45 ЕСПБ)
Андрагогија комуникација и медија 7 4 + 4 7
Породична андрагогија 7 4 + 4 7
Развој људских ресурса 7 4 + 4 7
Андрагогија слободног времена 8 4 + 4 7
Стручна пракса 8 0 + 0 5
Стручно образовање одраслих 8 4 + 4 7
Функционална писменост и кључне компетенције 8 2 + 4 5
Изборна позиција 3 (15 ЕСПБ)
Визуелна култура Европе у новом веку 7 2 + 0 5
Демографија партнерства и рађања 7 2 + 2 6
Законодавна делатност српских владара 7 2 + 2 6
Маркетинг у образовању одраслих 7 2 + 3 5
Образовање и комуникационе вештине одраслих 7 2 + 3 5
Примењена социјална психологија 7 2 + 2 6
Психотерапијски модалитети 7 4 + 0 6
Социологија политике 7 2 + 2 6
Филозофија науке (EN) 7 2 + 2 6
Филозофија политике 7 2 + 2 5
Европеизација као водећа сила Модернизације – имплементација и одбијање европских идеја и интитуција на Балкану, 18 – 20. век 7 2 + 2 6
Aрхитектура средњег века: токови, контекст, значење, рецепција 8 2 + 0 5
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Историјски модели музеализације 8 2 + 0 3
Музеологија 8 2 + 2 4
Пенолошка андрагогија 8 2 + 3 5
Регрутовање и селекција људских ресурса 8 2 + 3 5
Социологија масовне културе 8 2 + 2 6
Херитолошке технологије 8 2 + 0 4
Пут западног Балкана ка ЕУ: Спољни и унутрашњи изазови 8 2 + 2 6

 

↑↑↑