Андрагогија

Докторске студије андрагогије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - андрагошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области андрагогије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Катедра на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Избор се врши са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљеви програма докторских студија андрагогије оријентисани су на развој знања и вештина за теоријско-аналитичко, критичко истраживачко и иновативно–практично деловање и рад у области андрагошке науке и праксе учења и образовања одраслих. Циљеви докторских студија су: * Оспособљавање за критичко анализирање, позиционирање и истраживање домена, моћи и одговорности андрагошке науке и праксе образовања одраслих за развој концепције и успостављања система доживотног учења и образовања и модела друштва које учи. * Развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интердисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама засновано изучавање фундаменталних проблема андрагошке науке и кључних питања праксе образовања одраслих. * Развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, концептуализацију и реализацију образовне политике, стратегија и образовних интервенција у социјални, културни, економски и образовни контекст у Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских достигнућа андрагошке теорије и праксе у домаћем контексту. * Оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, укључивање у домаће и међународне пројекте и компетентно саопштавање резултата истраживања. * Развијање способности за повезивање унапређивање и усавршавање знања стечених на основним и дипломским студијама андрагогије и развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Структуру студијског програма чини 8 предмета (2 обавезна и 6 изборних које студент бира са четири изборне листе), студијски истраживачки рад и израда докторске дисертације. Последња два семестра намењена су само за студијски истраживачки рад и израду докторске дисертације. Обавезни предмети су Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања и Израда пројекта и одбрана предлога теме докторске дисертације. Изборне листе предмета: • Прва (студент бира по један у I и III семестру од 7 понуђених): Образовање и социјализација одраслих, Образовање и комуникација одраслих, Менаџмент и лидерство у образовању одраслих, Развој одраслих – импликације за образовање и учење, Економија знања и образовање одраслих, Развој људских ресурса и менаџмент знањем, Историја модерног образовања одраслих. • Друга (1 предмет у III семестру): Квалитативна истраживања, Квантитативна истраживања, Акциона истраживања, Теоријска, историјска и компаративна истраживања. • Трећа – један од предмета са других студијских програма на Филозофском факултету. • Четврта (студент у II семестру бира 2 од 7 понуђених): Образовање за породични живот, Теорије доколице и образовање одраслих, Правци развоја система образовања одраслих, Филозофија образовања и учења одраслих, Стручно образовање и обука одраслих, Андрагошки аспекти организационог учења, Глобални проблеми и перспективе образовања и учења одраслих. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Програмом су предвиђени: обавезан предмет - теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања (10 ЕСПБ), изборни предмети (6 x 10 ЕСПБ), израда пројекта и одбрана теме докторске дисертације (10 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (40 ЕСПБ) а за израду и одбрану тезе студент добија 60 ЕСПБ. Бодовна вредност докторске дисертације: Укупна бодовна вредност дисертације: 100 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: Након завршених студија доктор андрагогије поседује следеће опште способности: * критичког промишљања и анализирања основних проблема теорије и праксе доживотног образовања и учења; * преиспитивања експлоративне и практичне вредност различитих теорија, концепција и стратегија образовања и учења одраслих; * разматрања и вредновања могућности примене различитих епистемолошко-методолошких приступа у истраживању образовања и учења одраслих; * комбиновања интердисциплинарног и интегративног приступа у проучавању базичних проблема образовања и учења одраслих; * конципирања и реализације различитих врсте фундаменталних истраживања у подручју образовања и учења одраслих и учествовања у домаћим и међународним истраживачким пројектима. По завршетку докторских студија доктор андрагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * разумевања међузависности глобалних и националних проблема и перспектива развоја образовања и учења одраслих; * коришћења резултата научних истраживања за обликовање системских решења, превазилажење конкретних проблема и унапређење праксе образовања и учења одраслих; * упознавања научну и стручну јавност са резултатима научних истраживања, глобалним тенденцијама, кључним проблемима и добром праксом образовања и учења одраслих; * разумевања образовања и учења одраслих као индивидуалих и социјалних феномена и његових филозофских, историјско-компаративних, социјално-економских, психолошких и организационо-дидактичких димензија; * критичке процене могућности примене различитих модела и форми образовне превенције и интервенције у комплексним социјалним контекстима и доменима (породици, раду, социјалном окружењу, слободном времену); * разумевања властите професионалне и етичке одговорности за унапређење теорије и праксе образовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Теоријско-методолошки проблеми андрагошких истраживања 1 4 + 1 10
Изборна позиција 1/1 - 3/1 (10 ЕСПБ)
Економија знања и образовање одраслих 1 4 + 0 10
Историја модерног образовања одраслих (XIX и XX век) 1 4 + 1 10
Менаџмент и лидерство у образовању одраслих 1 4 + 1 10
Образовање и комуникација одраслих 1 4 + 1 10
Образовање и социјализација одраслих 1 4 + 1 10
Развој људских ресурса и менаџмент знањем 1 4 + 1 10
Развој одраслих - импликације за образовање и учење 1 4 + 1 10
Изборна позиција 2/1 (20 ЕСПБ)
Андрагошки аспекти организационог учења 2 4 + 0 10
Глобални проблеми и перспективе образовања и учења одраслих 2 4 + 0 10
Образовање за породични живот 2 4 + 1 10
Правци развоја система образовања одраслих 2 4 + 1 10
Стручно образовање и обуке одраслих 2 4 + 1 10
Теорије доколице и образовање одраслих 2 4 + 1 10
Филозофија образовања и учење одраслих 2 4 + 1 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Израда пројекта и одбрана теме докторске дисертације 4 2 + 3 10
Изборна позиција 1/1 - 3/1 (10 ЕСПБ)
Економија знања и образовање одраслих 3 4 + 0 10
Историја модерног образовања одраслих (XIX и XX век) 3 4 + 0 10
Менаџмент и лидерство у образовању одраслих 3 4 + 1 10
Образовање и комуникација одраслих 3 4 + 1 10
Образовање и социјализација одраслих 3 4 + 1 10
Развој људских ресурса и менаџмент знањем 3 4 + 1 10
Развој одраслих - импликације за образовање и учење 3 4 + 1 10
Изборна позиција 3/2 (10 ЕСПБ)
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања 3 5 + 0 10
Историја социолошких теорија 3 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 3 5 + 0 10
Политичка социологија 3 5 + 0 10
Психологија потрошача 3 5 + 0 10
Социологија културе 3 5 + 0 10
Изборна позиција 4/1 (10 ЕСПБ)
Акциона истраживања 4 3 + 0 10
Квалитативна истраживања 4 3 + 0 10
Квантитативна истраживања 4 3 + 0 10
Теоријска, историјска и компаративна истраживања 4 3 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 10 10
Израда дисертације 3, 4 0 + 0 10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 40

 

↑↑↑