Андрагогија

Основне академске студије андрагогије (2009/2010)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани андрагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Прелазак се остварује у складу са одредбама Статута Факултета. Студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ, или да положи недостајуће испите за упис у одређену годину студија.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Академски студијски програм на основним студијама оспособљава студенте за примену и унапређење андрагошких знања и достигнућа у области образовања одраслих. Припрема за професионални рад андрагога у области образовања одраслих подразумева оспособљавање студента да општа, теоријска и практична андрагошка знања и вештине самостално примењујe: у области промоције и развоја концепта доживотног образовања; креирање социјалног и образовног контекста за његову реализацију; истраживање и развој система формалног, неформалног и информалног образовања одраслих. Циљ студијског програма је развој кретивних способности које омогућавају примену посебних концепата, организације, метода и поступака образовања одраслих, овладавање специфичним вештинама вођења и организовања процеса образовања одраслих, обухватајући све аспекте и сфере живота одрасле особе и потребе социјалног окружења. Андрагошке вештине развијене овим програмом треба да омогуће подршку развоју система образовања који је организационо и програмски доступан и адекватан потребама одраслих. Циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за развој система у коме образовне потребе може да задовољи свака одрасла особа за напредовање и развој у различитим аспектима живота, а са друге стране, тај систем треба да буде адекватан одговор потребама различитих друштвених система за образовање одраслих (као грађана, актера друштвеног и економског развоја и носилаца различитих социјалних и професионалних улога). Циљ студијског програма основних академских студија андрагогије је и оспособљавање студената за даље компетентно укључивање на академске мастер студије андрагогије као и студије других друштвених и хуманистичких наука.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Током студија студент је обавезан да положи 38 предмета, од којих су 27 обавезни, а 11 изборни (који се бирају са листе страних језика и са још 6 изборних листа), да обави стручну праксу у току VIII сместра и тако оствари 240 ЕСПБ (60 годишње). Сви предмети су једносеместрални. Обавезни предмети: Општа андрагогија, Општа педагогија, Општа психологија, Статистика у истраживању образовања, Историја образовања одраслих, Логика са општом методологијом, Психологија зрелог доба и старења, Психологија личности, Компаративна андрагогија, Психологија учења, Економика образовања, Социологија образовања, Основе социјалне психологије, Андрагошка дидактика, Учење одраслих, Увод у андрагошка истраживања, Андрагогија рада, Систем и организација образовања одраслих, Социјална андрагогија, Планирање образовања одраслих, Менаџмент и маркетинг у образовању, Методе и технике истраживања у образовању, Развој људских ресурса, Андрагогија комуникација и медија, Породична андрагогија, Андрагогија слободног времена, Стручно образовање одраслих. Изборни предмети: Страни језици; Предмети са других студијских група: Савремени педагошки правци, Компјутерски програми за обраду података, Психологија међуљудских односа на раду, Основе психологије рада, Увод у филозофију, Увод у етику, Увод у теорију друштва, Понашање потрошача и маркетинг, Општа психопатологија, Вештине психолошког саветовања, Друштвени аспекти душевних поремећаја, Теорија и пракса психотерапије и саветовања, Увод у студије баштине, Херитологија, Музеологија; Андрагошки предмети: Теорије учења и образовања одраслих, Политика и стратегија образовања одраслих, Андрагошке улоге и функције наставника, Методика грађанског и интеркултурног образовања, Анализа потреба за вештинама и обукама, Основно образовање одраслих и кључне компетенције, Образовање старих, Пенолошка андрагогија, Образовање и рекреација одраслих, Online образовање, Образовање лидера, Организација која учи, Квалитет у образовању одраслих, Регрутовање и селекција људских ресурса. Из групације предмета са других студијских група студент бира 4, а из групације андрагошких 3 предмета. Бодовно учешће изборних предмета у укупној вредности од 240 ЕСПБ је 51 (21%). (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент треба да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајуће групе). Студент обавља праксу у институцијама и организацијама за образовање одраслих, пише извештај са праксе, презентује га и брани. У конципирању програма поштован је стандард о процентуалном учешћу појединих типова предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни) израчунат на нивоу реалног студентског оптерећења од 240 ЕСПБ. При томе је студентима обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Настава је организована у оквиру 40-часовне радне недеље. Недељно оптерећење студената у облицима активне наставе је регулисано распоредом часова (а креће се у распону од 22 до 27 часова недељно). Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, семинари, стручне посете и други облици активне наставе), самосталног рада, колоквијума и испита. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Зависно од броја часова предавања и вежби, обима литературе и других наставних активности које су студенти у обавези да испуне, број ЕСПБ појединачних предмета на овом студијском програму варира од 3 до 8. Студијски програм основних студија андрагогије не укључује обавезу завршног рада.

Компетенције: По завршетку основних академских студија дипломирани андрагог поседује следеће опште способности: * разумевања, критичке анализе и процене андрагошких феномена, сазнања и идеја; * познавања основних метода, техника и процедура прикупљања, систематизације и анализе података у образовању и учењу одраслих; * примене метода, техника и модела успешне комуникације и тимског рада у професионалном раду; * поштовања етичких и професионалних норми у практичном деловању и релевантног односа према развоју властите професије. Са завршетком основних академских студија дипломирани андрагог стиче предметно-специфичне способности: * анализе потреба за знањима и вештинама различитих категорија одраслих и потреба за обукама компанија и тржишта рада; * развоја програма и планова образовања и обуке у различитим контекстима и подручјима; * управљања организацијом образовања и процесом наставе и учења одраслих; * евалуације, програма, процесеса, организације и постигнућа у образовању и обуци одраслих; * обављања послова професионалног информисања, саветовања и вођења одраслих и учешћа у регрутовању и селекцији људских ресурса; * креирања процедура и критеријума за проверу и унапређење квалитета у образовању и обуци одраслих; * креирања организационих и системских решења у пружању образовне подршке и помоћи појединцима у различитим животним фазама и ситуацијама (стари, незапослени, маргиналне и ризичне групе, осуђена лица, жене, лидери, запослени); * организације и евалуације облика образовања и учења на даљину; * пружања саветодавне подршке у унапређењу рада и професионалног развоја наставника, инструктора и организатора образовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа андрагогија 1 4 + 2 8
Општа психологија 1 4 + 2 7
Основи педагогије 1 2 + 2 6
Статистика у истраживању образовања 1 2 + 2 6
Историја образовања одраслих 2 4 + 2 8
Логика са општом методологијом 2 2 + 2 6
Основи психологије личности 2 4 + 2 7
Психологија зрелог доба и старења 2 2 + 2 6
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Компаративна андрагогија 3 4 + 2 8
Образовање одраслих - економски аспекти 3 2 + 1 4
Основе психологије учења 3 2 + 2 5
Социологија образовања 3 2 + 2 4
Андрагошка дидактика 4 4 + 2 8
Основи социјалне психологије 4 4 + 0 6
Учење одраслих 4 1 + 4 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборна позиција 3/1 (5 ЕСПБ)
Компјутерски програми за обраду података 3 2 + 2 6
Основе психологије рада 3 3 + 2 5
Савремени педагошки правци 3 2 + 2 6
Увод у филозофију 3 2 + 2 6
Изборна позиција 4/1 (6 ЕСПБ)
Вештине психолошког саветовања 4 2 + 2 4
Психологија међуљудских односа на раду 4 2 + 2 6
Увод у етику 4 2 + 2 7
Увод у теорију друштва 4 2 + 2 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Андрагогија рада 5 4 + 2 8
Систем и организација образовања одраслих 5 4 + 4 7
Увод у андрагошка истраживања 5 2 + 2 6
Менаџмент и маркетинг у образовању 6 4 + 2 8
Методе и технике истраживања у образовању 6 2 + 2 5
Планирање образовања одраслих 6 4 + 2 8
Социјална андрагогија 6 4 + 4 8
Изборна позиција 5/1 (10 ЕСПБ)
Социологија менталних поремећаја 5 2 + 2 6
Општа психопатологија 5 4 + 0 4
Понашање потрошача и маркетинг 5 2 + 2 6
Стрес на раду 5 2 + 2 6
Теорија и пракса психотерапије и саветовања 5 2 + 2 6
Анализа потреба за вештинама и обукама 5 1 + 4 6
Андрагошке улоге и функција наставника 5 1 + 4 6
Методика грађанског и интеркултурног образовања 5 1 + 4 6
Основно образовање одраслих и кључне компетенције 5 1 + 4 6
Политика и стратегија образовања одраслих 5 1 + 4 6
Примена теoрија учења у образовању одраслих 5 1 + 4 6
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Андрагогија комуникација и медија 7 4 + 4 8
Породична андрагогија 7 4 + 4 8
Развој људских ресурса 7 4 + 2 8
Андрагогија слободног времена 8 4 + 4 8
Стручно образовање одраслих 8 4 + 2 8
Стручна пракса 8 0 + 0 4
Изборна позиција 7/1 (4 ЕСПБ)
Музеологија 7 2 + 2 4
Увод у студије баштине 7 2 + 2 5
Херитологија 7 2 + 2 3
Изборна позиција 8/1,2 (12 ЕСПБ)
Online образовање 8 1 + 4 6
Квалитет у образовању одраслих 8 1 + 4 6
Образовање и рекреација одраслих 8 1 + 4 6
Образовање лидера 8 1 + 4 6
Образовање старих 8 1 + 4 6
Организација која учи 8 1 + 4 6
Пенолошка андрагогија 8 1 + 4 6
Регрутовање и селекција људских ресурса 8 1 + 4 6

 

↑↑↑