Андрагогија

Мастер академске студије андрагогије (2006)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер андрагог
Услови уписа: Завршене одговарајуће основне академске студије на којима је остварено 240 бодова или завршене основне студије андрагогије у четворогодишњем трајању;
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са једног смера мастер академских студија андрагогије на други смер ових студија ако је на смеру који је уписао положио најмање два испита. Испит из Методологије андрагошких истраживања и Страног језика положен на једном смеру признаће се као одговарајући и на другим смеровима.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија андрагогије или предмет из програма других студијских група, који је релевантан за тему завршног рада.
Циљ: Мастер академске студије андрагогије усмерене су на развијања општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за самостално обављање андрагошких послова и истраживачки рад у области учења и образовања одраслих. Циљеви мастер академских студија су: * Овладавање савременим концепцијама и теоријско-методолошким оријентацијама у области андрагошке науке, њеним дисциплинама и различитим областима образовања одраслих. * Оспособљавање за критичко сагледавање савремених и актуелних проблема образовања одраслих, упознавање њихових теоријских исходишта и особености њиховог развоја и истраживања. * Оспособљавање за успешно самостално деловање у пракси образовања одраслих коришћењем специфичних знања, способности и вештина за: * разумевање европских стандарда у образовању одраслих и интегрисање у Европу као друштво учења, * развој курикулума оријентисаног на компетенције, * коришћење стратегије и модела менаџмента у образовању, * примену стратегије управљања каријером и људским ресурсима, * планирање и пружање образовне подршке за квалитетно коришћење слободног времена, развој комуникационе и медијске културе, * планирање и спровођење образовних интервенција за решење различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза, * коришћење савремених образовних технологија у пољу образовања одраслих. * Оспособљавање за разумевање различитих епистемолошких основа андрагошких истраживања и за конципирање и реализацију врсте истраживања примерене специфичностима проблема који се истражује. * Развој креативности, смисла за вођење и учествовање у тимском раду, свести о потреби континуираног стручног усавршавања.

Компетенције: По завршетку мастер академских студија андрагогије мастер андрагог стиче опште способности: * критичке анализе савремене андрагошке теорије и праксе; * примене методе и поступке научног истраживања; * примене стечених знања и вештине у пракси; * коршћења савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања и властитом професионалном развоју. По завршетку мастер академских студија андрагогије мастер андрагог стиче предметно специфичне способности: * примене различитих модела у развоју курикулума и модуларних програма образовања и обуке усмерених на формирање стручних компетенција; * познавања савремених тенденција и стандарда у европској пракси образовања одраслих и учествовања у управљању и администрирању европских пројеката; * учествовања у конципирању и примени различитих модела управљања системом и институцијама за образовање; * планирања и реализације различитих облика интервенције у подручју селекције и развоја људских ресурса; * креирања стратегија и програма каријерног вођења и активног тражења посла и пружа подршку у њиховој реализацији; * пројектовања елемента системских решења, образовне акције и програма помоћу којих се остварују различите развојне стратегије друштва и друштвених група и остварује подршка заштити интереса и потреба различитих друштвених група и појединаца; * планирања и реализације облика образовних интервенција за решавање различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза; * планирања и реализације програма културне анимације у слободном времену и селекције садржаја и облика културно-образовног карактера за исте; * примене савремених медијских и комуникационих средства у организацији и реализацији образовању и учења одраслих и унапређења комуникацијских компетенција одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија андрагошких истраживања 1 2 + 2 6
Страни језик (5 ЕСПБ)
Енглески језик 1 2 + 2 5
Француски језик 1 2 + 2 5
Немачки језик 1 2 + 2 5
Руски језик 1 2 + 2 5
Италијански језик 1 2 + 2 5
Шпански језик 1 2 + 2 5
Смер: Програми образовања и стратегије учења
Развој програма образовања одраслих 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Теорије учења одраслих 1 3 + 2 6
Смер: Социјална политика и образовање одраслих
Социјална политика и образовање одраслих 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Методе и технике социјално-образовних интервенција 1 3 + 2 6
Смер: Образовање, комуникације и слободно време одраслих
Слободно време и образовање одраслих 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Комуникације, медији и образовање одраслих 1 3 + 2 6
Смер: Менаџмент у образовању
Стратегије и модели менаџмента у образовању 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Теорија организације образовања 1 3 + 2 6
Смер: Рад и образовање одраслих
Тржиште рада и образовање одраслих 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Стручно образовање и обуке одраслих 1 3 + 2 6
Смер: Развој људских ресурса
Развој људских ресурса 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Методе и технике планирања образовања 1 3 + 2 6
Смер: Развој и образовање одраслих у међународним оквирима
Развој модерног образовања одраслих и савремени проблеми 1 3 + 2 13
2 2 + 2
Методе и технике историјско-компаративних истраживања 1 3 + 2 6
Изборни предмети (5 ЕСПБ)
На свим смеровима обавезан је један изборни предмет. Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија андрагогије или предмет из програма других студијских група, који је релевантан за тему завршног (master) рада.
Изборни предмет 2 2 + 0 5
Завршни рад (master рад) 1 1 + 1 25
2 0 + 14
Додатне информације:
Изборни предмет
Студент у договору са ментором бира предмет са других смерова студија андрагогије или предмет из програма других студијских група, који је релевантан за тему завршног (master) рада.
Страни језик
Студент полаже испит из страног језика који одабере (енглески, руски, немачки, француски, италијански, шпански), с тим што то може бити и језик који је полагао на основним студијама.
Напомена:
Смерови на којима ће настава бити организована утврђују се на почетку сваке школске године, у зависности од интересовања студената и у складу са могућностима Одељења за педагогију и андрагогију.
↑↑↑