Андрагогија

Докторске студије андрагогије (2007)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - андрагошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије-мастер, просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам), познавање једног страног језика.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других сродних студијских програма уколико положи диференцијалне испите које утрђује Одељење на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази, зависно од тога које је дипломске академске студије-мастер претходно завршио.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете 2, 3 и 4 студент бира из других студијских програма: изборни предмет 2 са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета, а изборне предмете 3 и 4 са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета и /или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Циљ: Циљеви програма докторских студија андрагогије оријентисани су на развој знања и вештина за теоријско-аналитичко, критичко истраживачко и иновативно–практично деловање и рад у области андрагошке науке и праксе учења и образовања одраслих. Циљеви докторских студија су: * Оспособљавање за критичко анализирање, позиционирање и истраживање домена, моћи и одговорности андрагошке науке и праксе образовања одраслих за развој концепције и успостављања система доживотног учења и образовања и модела друштва које учи. * Развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интердисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама засновано изучавање фундаменталних проблема андрагошке науке и кључних питања праксе образовања одраслих. * Развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, концептуализацију и реализацију образовне политике, стратегија и образовних интервенција у социјални, културни, економски и образовни контекст у Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских достигнућа андрагошке теорије и праксе у домаћем контексту. * Оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, укључивање у домаће и међународне пројекте и компетентно саопштавање резултата истраживања. * Развијање способности за повезивање унапређивање и усавршавање знања стечених на основним и дипломским студијама андрагогије и развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја.

Компетенције: Након завршених студија доктор андрагогије поседује следеће опште способности: * критичког промишљања и анализирања основних проблема теорије и праксе доживотног образовања и учења; * преиспитивања експлоративне и практичне вредност различитих теорија, концепција и стратегија образовања и учења одраслих; * разматрања и вредновања могућности примене различитих епистемолошко-методолошких приступа у истраживању образовања и учења одраслих; * комбиновања интердисциплинарног и интегративног приступа у проучавању базичних проблема образовања и учења одраслих; * конципирања и реализације различитих врсте фундаменталних истраживања у подручју образовања и учења одраслих и учествовања у домаћим и међународним истраживачким пројектима. По завршетку докторских студија доктор андрагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * разумевања међузависности глобалних и националних проблема и перспектива развоја образовања и учења одраслих; * коришћења резултата научних истраживања за обликовање системских решења, превазилажење конкретних проблема и унапређење праксе образовања и учења одраслих; * упознавања научну и стручну јавност са резултатима научних истраживања, глобалним тенденцијама, кључним проблемима и добром праксом образовања и учења одраслих; * разумевања образовања и учења одраслих као индивидуалих и социјалних феномена и његових филозофских, историјско-компаративних, социјално-економских, психолошких и организационо-дидактичких димензија; * критичке процене могућности примене различитих модела и форми образовне превенције и интервенције у комплексним социјалним контекстима и доменима (породици, раду, социјалном окружењу, слободном времену); * разумевања властите професионалне и етичке одговорности за унапређење теорије и праксе образовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Теорије образовања и учења одраслих 1 4 + 3 10
Доживотно образовање и учење - политика, стратегија и системи 1 4 + 3 10
Истраживачки трендови у андрагошким дисциплинама 2 4 + 3 10
Методологија друштвених наука 2 4 + 3 10
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
бира се један од понуђених предмета са листе изборних предмета уписаног студијског програма - докторских студија андрагогије.
Општа андрагогија 1 3 + 3 10
Андрагошка дидактика 1 3 + 3 10
Андрагогија рада 1 3 + 3 10
Андрагогија слободног времена 1 3 + 3 10
Планирање образовања одраслих 1 3 + 3 10
Стручно образовање одраслих 1 3 + 3 10
Менаџмент у образовању 1 3 + 3 10
Развој људских ресурса 1 3 + 3 10
Андрагогија комуникација и медија 1 3 + 3 10
Историја образовања одраслих 1 3 + 3 10
Организација образовања одраслих 1 3 + 3 10
Социјална андрагогија 1 3 + 3 10
Породична андрагогија 1 3 + 3 10
Компаративна андрагогија 1 3 + 3 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Изборни предмет 2 студент бира са листе изборних предмета докторских студија Филозофског факултета (укључујући и изборну листу предмета докторских студија андрагогије - изборна листа 1) у договору са ментором, а у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 2 2 3 + 3 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 0 10
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Изборни предмет 3 студент бира из студијских програма докторских студија Филозофског факултета и/или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 3 3 3 + 3 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Изборни предмет 4 студент бира из студијских програма докторских студија Филозофског факултета и/или Универзитета у Београду, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације.
Изборни предмет 4 3 3 + 3 10
Израда докторске дисертације 1 4 0 + 0 30
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Израда докторске дисертације 2 5 0 + 0 30
Финална израда и предаја докторске дисертације 6 0 + 0 15
Одбрана докторске дисертације 6 0 + 0 15

 

↑↑↑