Андрагогија

Основне академске студије андрагогије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани андрагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: уколико студент има одговарајући број положених испита и оствареног збира ЕСПБ
Начин избора предмета из других студијских програма: студент бира из понуђене групе дисциплина
Циљ: Академски студијски програм на основним студијама оспособљава студенте за примену и унапређење андрагошких знања и достигнућа у области образовања одраслих. Припрема за професионални рад андрагога у области образовања одраслих подразумева оспособљавање студента да општа, теоријска и практична андрагошка знања и вештине самостално примењујe: у области промоције и развоја концепта доживотног образовања; креирање социјалног и образовног контекста за његову реализацију; истраживање и развој система формалног, неформалног и информалног образовања одраслих. Циљ студијског програма је развој кретивних способности које омогућавају примену посебних концепата, организације, метода и поступака образовања одраслих, овладавање специфичним вештинама вођења и организовања процеса образовања одраслих, обухватајући све аспекте и сфере живота одрасле особе и потребе социјалног окружења. Андрагошке вештине развијене овим програмом треба да омогуће подршку развоју система образовања који је организационо и програмски доступан и адекватан потребама одраслих. Циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за развој система у коме образовне потребе може да задовољи свака одрасла особа за напредовање и развој у различитим аспектима живота, а са друге стране, тај систем треба да буде адекватан одговор потребама различитих друштвених система за образовање одраслих (као грађана, актера друштвеног и економског развоја и носилаца различитих социјалних и професионалних улога). Циљ студијског програма основних академских студија андрагогије је и оспособљавање студената за даље компетентно укључивање на академске мастер студије андрагогије као и студије других друштвених и хуманистичких наука.

Компетенције: По завршетку основних академских студија дипломирани андрагог поседује следеће опште способности: * разумевања, критичке анализе и процене андрагошких феномена, сазнања и идеја; * познавања основних метода, техника и процедура прикупљања, систематизације и анализе података у образовању и учењу одраслих; * примене метода, техника и модела успешне комуникације и тимског рада у професионалном раду; * поштовања етичких и професионалних норми у практичном деловању и релевантног односа према развоју властите професије. Са завршетком основних академских студија дипломирани андрагог стиче предметно-специфичне способности: * анализе потреба за знањима и вештинама различитих категорија одраслих и потреба за обукама компанија и тржишта рада; * развоја програма и планова образовања и обуке у различитим контекстима и подручјима; * управљања организацијом образовања и процесом наставе и учења одраслих; * евалуације, програма, процесеса, организације и постигнућа у образовању и обуци одраслих; * обављања послова професионалног информисања, саветовања и вођења одраслих и учешћа у регрутовању и селекцији људских ресурса; * креирања процедура и критеријума за проверу и унапређење квалитета у образовању и обуци одраслих; * креирања организационих и системских решења у пружању образовне подршке и помоћи појединцима у различитим животним фазама и ситуацијама (стари, незапослени, маргиналне и ризичне групе, осуђена лица, жене, лидери, запослени); * организације и евалуације облика образовања и учења на даљину; * пружања саветодавне подршке у унапређењу рада и професионалног развоја наставника, инструктора и организатора образовања одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Општа андрагогија 1 4 + 2 8
Општа педагогија 1 2 + 2 5
Општа психологија 1 4 + 2 6
Увод у социологију 1 2 + 2 4
Историја образовања одраслих 2 3 + 3 8
Психологија зрелог доба и старења 2 4 + 2 7
Психологија личности 2 4 + 2 7
Изборни предмет у првом семестру (4 ЕСПБ)
Изборни предмет - филозофски 1 2 + 2 4
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 8
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 8
Изборни предмет у другом семестру (5 ЕСПБ)
Изборни предмет из историје уметности 2 2 + 2 5
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Социјална психологија 3 2 + 2 4
Статистика у андрагогији 3 2 + 2 4
Истраживачке оријентације у андрагогији 3 2 + 2 4
Психологија учења 3 2 + 2 5
Социологија образовања 3 2 + 2 5
Методе и технике истраживања у андрагогији 4 2 + 2 5
Андрагошка дидактика 4 3 + 3 6
Андрагогија рада 4 4 + 2 6
Учење одраслих 4 3 + 3 5
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни предмет у трећем и четвртом семестру (8 ЕСПБ)
Изборни етнолошко-антрополошки предмет 3, 4 2 + 2 4
Изборни етнолошко-антрополошки предмет 3, 4 2 + 2 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Организација образовања одраслих 5 3 + 3 7
Планирање образовања одраслих 5 2 + 2 5
Стручно образовање одраслих 5 2 + 2 5
Економика образовања 5 2 + 2 5
Социјална андрагогија 6 4 + 4 8
Менаџмент у образовању 6 3 + 3 7
Развој људских ресурса 6 3 + 3 7
Андрагогија слободног времена 6 6 + 2 8
Изборни предмет у петом семестру (4 ЕСПБ)
Изборни психолошки предмет 5 2 + 2 4
Изборни предмет у петом семестру (4 ЕСПБ)
Изборни социолошки предмет 5 2 + 2 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Компаративна андрагогија 7 3 + 3 7
Андрагогија комуникација и медија 7 6 + 2 9
Основно образовање одраслих 7 2 + 2 5
Породична андрагогија 7 4 + 4 9
Модул 1: учење и развој одраслих 8 9 + 0 9
Модул 2: Историјске и међународне димензије образовања одраслих 8 9 + 0 9
Модул 3:Организација и менаџмент у образовању 8 9 + 0 9
Модул 4: Настава и учење одраслих 8 9 + 0 9
Модул 5: Професионални развој одраслих 8 9 + 0 9
Модул 6: Социјализација и образовање одраслих 8 9 + 0 9
Модул 7: Слободно време,медији и образовање 8 9 + 0 9
Стручна пракса 8 0 + 5 6
Завршни рад 8 0 + 10 15
Додатне информације:
Пракса студената:
У оквиру предмета: Социјална андрагогија, Андрагогија слободног времена, Породична андрагогија и Андрагогија комуникација и медија организована је и стручна пракса студената. Студент је дужан да обави праксу која је саставни део испита.
Предмет изборног модула:
Број часова предавања, вежби и консултација зависи од величине групе студената.
Стучна пракса:
Стручна пракса је обавезна и организује се у области из које студент бира тему завршног рада.
Изборни предмети:
I семестар - ФИЛОЗОФСКИ
Естетика, Етика, Филозофија политике и Филозофија језика
II семестар - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Студије културне баштине, Хуманистичко наслеђе, Музеологија
III, IV семестар - ЕТНОЛОШКО-АНТРОПОЛОШКИ
Антропологија друштва, Антропологија религије, Национална етнологија - Митови и ритуали, Национална етнологија - Религија и род, Национална етнологија - Религијске закеднице на простору СЦГ
V семестар - СОЦИОЛОШКИ
Увод у социо-културну-антропологију, Социологија културе, Социологија религије, Социологија политике, Социологија породице, Социјална патологија
V семестар - ПСИХОЛОШКИ
Смер: Психологија рада. Студент бира један од понуђених предмета са овог смера.
VIII семестар - ИЗБОРНИ МОДУЛИ
Модул 1: учење и развој одраслих
Етика, морални развој и образовање одраслих
Когнитивни развој у одраслом добу
Политика и образовање одраслих
Постодернизам и образовање одраслих
Модул 2: Историјске и међународне димензије образовања одраслих
Интеркултуралност и мир-приоритети образовања одраслих у међународним оквирима
Међународне организације и програми образовања одраслих
Образовање одраслих у земљама трећег света
Системи образовања одраслих у Европи
Модул 3:Организација и менаџмент у образовању
Маркетинг менаџмент у образовању одраслих
Менаџмент образовном институцијом/организацијом
Развијање менаџмент вештина
Управљање системом образовања одраслих
Модул 4: Настава и учење одраслих
Евалуација и оцењивање у образовању одраслих
Кључне компетенције и модерни концепти писмености
Обликовање и развој курикулума
Универзитетска настава
Модул 5: Професионални развој одраслих
Квалитет у образовању одраслих:стандарди, акредитација,сертификација
Концепт организације која учи и менаџмент знањем
Организационо учење
Тржиште рада и образовање одраслих
Модул 6: Социјализација и образовање одраслих
Образовање у моделу интегралне социјалне заштите
Ресоцијализација
Савремене методе и технике социјалног рада
Токови социјализације одраслих
Модул 7: Слободно време,медији и образовање
Медији и образовање одраслих
Образовање и комуникационе вештине одраслих
Образовање одраслих у слободном времену и за слободно време
Образовни аспекти туризма, рекреације, игре и стваралаштва одраслих
↑↑↑