Андрагогија

Мастер академске студије андрагогије (2009/2010)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер андрагог
Услови уписа: завршене основне академске студије андрагогије (240 ЕСПБ) или завршене основне студије андрагогије у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија уколико положи диференцијалне испите које утврђује Одељење на основу увида у студијски програм са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Студент може изабрати предмете из других студијских програма у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Мастер академске студије андрагогије усмерене су на развијања општих и специфичних знања, способности и вештина потребних за самостално обављање андрагошких послова и истраживачки рад у области учења и образовања одраслих. Циљеви мастер академских студија су: * Овладавање савременим концепцијама и теоријско-методолошким оријентацијама у области андрагошке науке, њеним дисциплинама и различитим областима образовања одраслих. * Оспособљавање за критичко сагледавање савремених и актуелних проблема образовања одраслих, упознавање њихових теоријских исходишта и особености њиховог развоја и истражиавања. * Оспособљавање за успешно самостално деловање у пракси образовања одраслих коришћењем специфичних знања, способности и вештина за: * разумевање европских стандарда у образовању одраслих и интегрисање у Европу као друштво учења, * развој курикулума оријентисаног на компетенције, * коришћење стратегије и модела менаџмента у образовању, * примену стратегије управљања каријером и људским ресурсима, * планирање и пружање образовне подршке за квалитетно коришћење слободног времена, развој комуникационе и медијске културе, * планирање и спровођење образовних интервенција за решење различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза, * коришћење савремених образовних технологија у пољу образовања одраслих. * Оспособљавање за разумевање различитих епистемолошких основа андрагошких истраживања и за конципирање и реализацију врсте истраживања примерене специфичностима проблема који се истражује. * Развој креативности, смисла за вођење и учествовање у тимском раду, свести о потреби континуираног стручног усавршавања.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм мастер академских студија састоји се од једног обавезног предмета, четири листе изборних предмета, студијског истраживачког рада и завршног мастер рада, што обезбеђује јединствен излазни профил, односно звање мастер андрагог. У току првог семестра студент слуша и полаже Методологију истраживања образовања и учења одраслих као обавезан предмет и још 4 изборна предмета, по један са сваке изборне листе. Прву изборну листу чине предмети са других студијских група Филозофског факултета: Друштво и политика, Психијатријска социологија, Еколошка психологија, Когнитивни развој, Културно-историјска психологија. Друга изборна листа: Развој курикулума и развој компетенција, Европа као друштво учења и менаџмент европских пројеката. Трећа изборна листа: Модели менаџмента у образовању, Управљање каријером, Управљање људским ресурсима. Четврта изборна листа: Доколица, комуникације и образовање одраслих, Социјална политика и образовање одраслих, Студијски истраживачки рад и израда завршног мастер рада су активности предвиђене у другом семестру. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Мастер академске студије трају једну школску годину, односно два семестра. Недељно оптерећење студента у оквиру активне наставе је 20 часова у оба семестра. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Eвропским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ за годину мастер студија износи 60, од којих је 24 (4 x 6) бодовна вредност изборних предмета, 6 обавезног предмета, 10 студијског истраживачког рада и 20 завршног мастер рада. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: За студијски истраживачки рад предвиђено је 10 ЕСПБ и 20 ЕСПБ за завршни рад. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови, осим оних утврђених законом.

Компетенције: По завршетку мастер академских студија андрагогије мастер андрагог стиче опште способности: * критичке анализе савремене андрагошке теорије и праксе; * примене методе и поступке научног истраживања; * примене стечених знања и вештине у пракси; * коришћења савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања и властитом професионалном развоју. По завршетку мастер академских студија андрагогије мастер андрагог стиче предметно специфичне способности: * примене различитих модела у развоју курикулума и модуларних програма образовања и обуке усмерених на формирање стручних компетенција; * познавања савремених тенденција и стандарда у европској пракси образовања одраслих и учествовања у управљању и администрирању европских пројеката; * учествовања у конципирању и примени различитих модела управљања системом и институцијама за образовање; * планирања и реализације различитих облика интервенције у подручју селекције и развоја људских ресурса; * креирања стратегија и програма каријерног вођења и активног тражења посла и пружа подршку у њиховој реализацији; * пројектовања елемента системских решења, образовне акције и програма помоћу којих се остварују различите развојне стратегије друштва и друштвених група и остварује подршка заштити интереса и потреба различитих друштвених група и појединаца; * планирања и реализације облика образовних интервенција за решавање различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза; * планирања и реализације програма културне анимације у слободном времену и селекције садржаја и облика културно-образовног карактера за исте; * примене савремених медијских и комуникационих средства у организацији и реализацији образовању и учења одраслих и унапређења комуникацијских компетенција одраслих.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методологија истраживања образовања и учења одраслих 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1/1 (6 ЕСПБ)
Друштво и политика 1 0 + 2 6
Евалуација у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Еколошка психологија 1 2 + 2 6
Когнитивни развој 1 2 + 2 6
Културно-историјска психологија 1 2 + 2 6
Образовни програми за родитељствo 1 2 + 2 6
Професионални развој наставника у образовању одраслих 1 2 + 2 6
Психијатријска социологија 1 2 + 0 6
Трансформативно учење 1 2 + 2 6
Тренинг менаџмент 1 2 + 2 6
Управљање знањем 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1/2 (6 ЕСПБ)
Европа као друштво учења и менаџмент европских пројеката 1 2 + 2 6
Развој курикулума и развој компетенција 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1/3 (6 ЕСПБ)
Модели менаџмента у образовању 1 2 + 2 6
Управљање каријером 1 2 + 2 6
Управљање људским ресурсима 1 2 + 2 6
Изборна позиција 1/4 (6 ЕСПБ)
Доколица, комуникација и образовање одраслих 1 2 + 2 6
Социјална политика и образовање одраслих 1 2 + 2 6
  Сем СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10
Завршни рад - мастер 2 0 20

 

↑↑↑