Андрагогија

Мастер академске студије андрагогије (2021)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер андрагог
Услови уписа: Завршене ОАС обима најмање 240 ЕСПБ, положен пријемни испит и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Мастер академске студије андрагогије усмерене су на развијања општих и специфичних знања, вештина и компетенција, потребних за самостално обављање андрагошких послова и истраживачки рад у области учења и образовања одраслих.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем:Студијски програм обухвата један обавезни предмет (Методологија истраживања образовања и учења одраслих), четири изборна предмета (које студент бира од 12 понуђених), стручну праксу, студијски истраживачки рад и израду и одбрану завршног (мастер) рада. Већину предмета на студијском програму мастер студија чине изборни предмети, тако да студент избором предмета сам профилише своје студије, тј. опредељује се за ужу област коју ће изучавати (Евалуација у образовању одраслих, Образовање одраслих и уметност, Менаџмент и лидерство у образовању, Образовање одраслих и социјална заштита, Организационе промене и развој људских ресурса, Наставник у образовању одраслих, Развој курикулума у образовању одраслих, Писменост и кључне компетенције одраслих, Образовање и радно – професионални развој, Стратешко управљање људским ресурсима, Учење одраслих и развој заједнице, Образовање одраслих и одрживи развој). Изборни предмети разврстани су у један изборни блок. Сви предмети су једносеместрални. Сви предмети су, као и у случају основних студија, оријентисани на формирање стручних и кључних, односно трансферзалних компетенција, што значи да су у сваком појединачном програму предмета веома јасно формулисани исходи учења. У развоју програма примењен је приступ „програмирања уназад“, тако што су исходи узимани као основни организатори целокупног процеса образовања. На основу њих се одређују садржаји и начини остваривања наставе. Исходи мастер студија представљају вертикални и хоризонтални континуитет у односу на исходе основних студија. У програм је укључена и стручна пракса са 5 ЕСПБ и трајањем од 90 сати.Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Студије трају једну школску годину – у првом и другом семестру по 20 часова активне наставе. У првом семестру су часови предавања и вежби, а у другом стручна пракса, студијски истраживачки рад и израда и одбрана завршног (мастер) рада. Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинари, студијски истраживачки рад, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације, као и стручна пракса.Бодовна вредност предмета: Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 60 ЕСПБ. Од укупног броја ЕСПБ на студијском програму изборним предметима припада 24 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада – укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде завршног рада, као и одбрану завршног мастер рада – износи 25 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови, осим оних утврђених законом.

Компетенције: По завршетку студија мастер андрагог:1. познаје основне теоријско-методолошке проблеме посебних андрагошких дисциплина и подручја образовања и учења одраслих;2. познаје различите истраживачке епистемолошко-методолошке приступе и парадигме и разуме њихове импликације у проучавању специфичних проблема образовања и учења одраслих;3. конципира и реализује различите врсте примењених истраживања образовања и учења одраслих;4. примењује различите моделе у развоју курикулума и модуларних програма образовања и обуке усмерених на формирање стручних компетенција;5. познаје савремене тенденције и стандарде у европској пракси образовања одраслих и учествује у конципирању, управљању и администрирању европских пројеката;6. учествује у конципирању и примени различитих модела управљања системом и институцијама за образовање;7. планира и реализује различите облике интервенција у подручју селекције и развоја људских ресурса;8. креира стратегије и програме каријерног вођења и активног тражења посла и пружа подршку у њиховој реализацији;9. пројектује системска решења за образовне акције и програме помоћу којих се остварују различите развојне стратегије друштва и друштвених група и остварује подршку заштити интереса и потреба различитих друштвених група и појединаца;10. планира и реализује различите облике образовних интервенција за решавање различитих индивидуалних, породичних и социјалних криза;11. осмишљава и развија системе квалитета различитих елемената и аспеката образовања и учења одраслих, уз уважавање националних и међународних стандарда квалитета;12. примењује савремена медијска и комуникациона средства у организацији и реализацији образовања и учења одраслих;13. користи савремене информационо-комуникационе технологије у процесу стицања знања и за потребе властитог професионалног развоја, као и приликом обављања послова из домена рада андрагога
↑↑↑