Педагогија

Докторске академске студије педагогије (2021)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - педагогија
Услови уписа: У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:- завршене одговарајуће основне и мастер академске студије утврђене студијским програмом, са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским студијама као и на мастер студијама; - завршене одговарајуће основне и мастер студије утврђене студијским програмом, са најмање 300 ЕСПБ са просечном оценом мањом од 8 и остварене научне радове, објављене у часописима са листе ресорнох министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општима актима факултета, односно Универзитета; - завршене неодговарајуће мастер студије, са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8 на основним академским студијама и мастер студијама, ако положи диференцијални испит. Садржај и обим диференцијалног испита, као и састав испитне комисије, одређује одељење; - VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили одговарајуће основне студије са просечном оценом најмање 8 и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм а у складу са Законом и Аутентичним тумачењем Народне скупштине Републике Србије.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других студијских програма уколико положи диференцијалне испите које утврђује Одељење на основу увида у студијски програм са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете студент бира из других студијских програма са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија педагогије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области педагогије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси васпитања и образовања, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој ове делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области педагогије. Циљеви докторских студија педагогије јесу: * оспособљавање за разумевање и критичко преиспитивање педагошке науке и васпитања и образовања као облика друштвене праксе; * оспособљавање за контекстуални и интердисциплинарни приступ у проучавању педагошких феномена; * оспособљавање за самостално решавање практичних проблема у области васпитања и образовања; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским налазима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним преиспитивањем могућности и домета педагошке науке, за сагледавање вредности и ограничења васпитне праксе, као и упорности у трагању за научном истином; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију педагошке науке и унапређивање васпитно-образовне праксе.
Упис у прву годину докторских академских студија врши се на основу конкурса који садржи: број студената за сваки студијски програм, услове уписа, мерила за утврђивање редоследа кандидата, рокове и начин подношења жалби, висину школарине за самофинансирајуће студенте. Студијски програми докторских академских студија и ближи услови конкурса објављени су на сајту Факултета Листа обавезних и изборних предмета. Студијски програм докторских студија обухвата један обавезни наставни предмет и шест изборних предмета, студијски истраживачки рад, израду пријаве теме докторске дисертације, одбрану предлога теме докторске дисертације, израду докторске дисертације и одбрану докторске дисертације. Обавезни предмет је Теоријско-методолошки проблеми педагогије. Изборни предмети су из области опште педагогије, историје педагогије, методологије, дидактике, школске и предшколске педагогије. Распоређени су у прва четири семестра. У непарним семестрима бира се по један предмет од 11 (у првом семестру), односно од 12 понуђених предмета (у трећем семестру). У парним семестрима бира се по два предмета од 17 ( у другом семестру), односно од 14 понуђених предмета (у четвртом семестру). Начин извођења студија и бодовна вредност предмет. Докторске студије педагогије трају три школске године, тј. шест семестара. У сваком семестру је по 20 часова активне наставе недељно (укупно 300 часова у семестру, тј. 600 часова годишње). За предавања је предвиђено укупно 525 часова, тј. 26.17% укупног броја часова активне наставе. Докторске студије имају 180 ЕСПБ бодова (60 годишње; 30 у семестру). Обавезни предмет и изборни предмети имају по 10 ЕСПБ бодова (укупно 70). Од укупног броја бодова који припадају предметима предвиђеним студијским програмом (70 ЕСПБ), изборни предмети имају 60 ЕСПБ (85,71%).Осим предавања, у прва три семестра предвиђени су и часова за студијски истраживачки рад (који је везан за предмете), као и за студијски истраживачки рад у функцији израде дисертације (у првом семестру – израдa пријавеСЏ теме докторске дисертације: избор теме и израда библиографије; у другом семестру – израда пријаве теме докторске дисертације: израда пројекта истраживања; у трећем семестру – одбрана предлога теме докторске дисертације). Студијски истраживачки рад у 5. и 6. семестру непосредно је у функцији израде дисертације – реализација истраживања, обрада података, интерпретација добијених резултата и писање извештаја о истраживању. Методе извођења наставе су: предавања, семинари, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације, студијски истраживачки рад.Бодовна вредност докторске дисертације Израда и одбрана докторске дисертације, укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације: 90 ЕСПБ.Предуслови за упис предмета. Не предвиђају се посебни предуслови за упис предмета, осим услова утврђених законом, изузев за предмет Обезбеђивање квалитета школског учења/наставе за који је предуслов положени курс из психологије учења/наставе или педагошке психологије на основним или мастер студијама.

Компетенције: По завршетку докторских студија доктор педагогије поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме у области педагогије и развија васпитно-образовну праксу уз употребу научних метода и поступака; * самостално идентификује истраживачка питања, дефинише истраживачке проблеме, планира и реализује истраживање користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методе и поступке; * иницира и укључује се у остваривање националних и међународних научних и развојних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања; * критички анализира, процењује и примењује нова педагошка сазнања и идеје; * поштује принципе етичког кодекса добре научне и наставне праксе; * комуницира на професионалном нивоу приликом саопштавања научноистраживачких резултата; * презентује резултате својих научних истраживања на националним и међународним научним скуповима и у научној периодици и промовише и преноси академској заједници и широј јавности стручна знања и идеје, као и остварења значајна за друштвени и културни напредак; * ради као члан истраживачког тима; * оригиналним истраживачким радом постиже резултате који проширују границе сазнања у педагогији. По завршетку докторских студија доктор педагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познаје и разуме теоријско-методолошке проблеме педагошке науке; * темељно познаје и примењује различите епистемолошко-методолошке приступе и критички преиспитује њихове предности и ограничења у истраживању васпитања и образовања; * сагледава и разуме проблеме васпитања и образовања у друштвеном, културном и институционалном контексту; * познаје теоријско-методолошке основе развијања васпитно-образовних програма; * тумачи васпитно-образовне феномене и развија васпитно-образовну праксу интегришући сазнања из различитих области педагогије и критички преиспитујући различите педагошке теорије и правце; * повезује знања из различитих подручја педагошке науке, као и из других наука и користи их у решавању проблема у области васпитања и образовања; * разуме и продуктивно користи савремена знања у области педагогије; * користи резултате истраживања за унапређивање васпитно-образовне праксе, промовисање педагошких сазнања и развијање педагошке науке.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмет
Теоријско-методолошки проблеми педагогијеpdf 1 5 + 0 10
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 12)
Историја филозофских идејаpdf 1 5 + 0 10
Индивидуалне и социјалне концепције васпитањаpdf 1 5 + 2 10
Култура и људски развојpdf 1 5 + 0 10
Педагошки класициpdf 1 5 + 2 10
Теорија и пракса породичног васпитањаpdf 1 5 + 2 10
Настава у социокултурном контекстуpdf 1 5 + 2 10
Курикулум и друштвена правдаpdf 1 5 + 2 10
Приступи у образовању наставникаpdf 1 5 + 2 10
Савремена питања у предшколској педагогијиpdf 1 5 + 2 10
Развој и реформа школе и школског системаpdf 1 5 + 2 10
Истраживачки приступи у предшколскоj педагогијиpdf 1 5 + 2 10
Теорија и пракса моралног васпитањаpdf 1 5 + 2 10
Израда пријаве дисертације 1 0 + 5 5
СИР 1 1 0 + 5 5
Изборни предмет 2 и 3 (бира се 2 од 16)
Васпитање игром и уметношћуpdf 2 5 + 2 10
Дидактичке теоријеpdf 2 5 + 2 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитањаpdf 2 5 + 2 10
Историја васпитања у Србаpdf 2 5 + 2 10
Квантитативна истраживањаpdf 2 5 + 2 10
Квалитативна истраживањаpdf 2 5 + 2 10
Акциона истраживањаpdf 2 5 + 2 10
Проблеми високошколске наставеpdf 2 5 + 2 10
Теоријска и историјска педагошка истраживањаpdf 2 5 + 2 10
Анализа дискурса и наратива у образовањуpdf 2 5 + 2 10
Филозофска логика и сазнањеpdf 2 5 + 0 10
Комбиновање квантитавне и квалитативне методологије у истраживањуpdf 2 5 + 2 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставеpdf 2 5 + 0 10
Психологија помирења и грађења мираpdf 2 5 + 0 10
Политичка психологијаpdf 2 5 + 0 10
Правци развоја школских системаpdf 2 5 + 2 10
Израда пријаве дисертације 2 0 + 5 5
СИР 2 2 0 + 5 5
 
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 13)
Филозофија науке (докторске)pdf 3 5 + 0 10
Филозофија психологије и филозофија образовањаpdf 3 5 + 0 10
Индивидуалне и социјалне концепције васпитањаpdf 3 5 + 2 10
Развој и реформа школе и школског системаpdf 3 5 + 2 10
Настава у социокултурном контекстуpdf 3 5 + 2 10
Приступи у образовању наставникаpdf 3 5 + 2 10
Култура и људски развојpdf 3 5 + 0 10
Курикулум и друштвена правдаpdf 3 5 + 2 10
Истраживачки приступи у предшколскоj педагогијиpdf 3 5 + 2 10
Теорија и пракса моралног васпитањаpdf 3 5 + 2 10
Педагошки класициpdf 3 5 + 2 10
Теорија и пракса породичног васпитањаpdf 3 5 + 0 10
Савремена питања у предшколској педагогијиpdf 3 5 + 2 10
СИР 3 3 0 + 10 10
Одбрана предлога теме докторске дисертације 3 0 + 5 10
Изборни предмет 5 и 6 (бира се 2 од 13)
Васпитање игром и уметношћуpdf 4 5 + 2 10
Дидактичке теоријеpdf 4 5 + 2 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитањаpdf 4 5 + 2 10
Историја васпитања у Србаpdf 4 5 + 2 10
Квантитативна истраживањаpdf 4 5 + 2 10
Квалитативна истраживањаpdf 4 5 + 2 10
Акциона истраживањаpdf 4 5 + 2 10
Комбиновање квантитавне и квалитативне методологије у истраживањуpdf 4 5 + 2 10
Анализа дискурса и наратива у образовањуpdf 4 5 + 2 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставеpdf 4 5 + 0 10
Проблеми високошколске наставеpdf 4 5 + 2 10
Правци развоја школских системаpdf 4 5 + 2 10
Теоријска и историјска педагошка истраживањаpdf 4 5 + 2 10
Израда дисертације 1 4 0 + 10 10
 
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
СИР 4 5 0+10 10
Израда дисертације 2 5 0+10 10
Одбрана докторске дисертације 5   10
СИР 5 6 0+10 10
Израда дисертације 2 6 0+10 10
Одбрана докторске дисертације 6   10

 

↑↑↑