Педагогија

Докторске студије педагогије (2009/2010)
Ниво студија: Докторске
Број ЕСПБ бодова: 180
Трајање програма у годинама: 3
Научни назив: доктор наука - педагошке науке
Услови уписа: Завршене дипломске академске студије – мастер из области педагогије (300 ЕСПБ), просечна оцена на основним и дипломским академским студијама најмање 8 (осам) или најмање 5 научних радова објављених у часописима од националног и међународног значаја, познавање једног страног (светског) језика; лице које нема завршене одговарајуће студије полаже диференцијални испит, у складу са Статутом Факултета.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма: Изборне предмете студент бира из других студијских програма са листе изборних предмета докторских студија Факултета и/или Универзитета, у договору са ментором и у зависности од теме докторске дисертације, а у складу са Правилником о пријављивању предмета Факултета.
Циљ: Циљ докторских студија педагогије јесте оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области педагогије, за праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси васпитања и образовања, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој ове делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора наука у области педагогије. Циљеви докторских студија педагогије јесу: * оспособљавање за разумевање и критичко преиспитивање педагошке науке и васпитања и образовања као облика друштвене праксе; * оспособљавање за контекстуални и интердисциплинарни приступ у проучавању педагошких феномена; * практичних проблема у области васпитања и образовања; * развијање истраживачке радозналости, научне отворености, критичког става према теоријским налазима и истраживачким резултатима, развијање спремности за сталним преиспитивањем могућности и домета педагошке науке, за сагледавање вредности и ограничења васпитне праксе, као и упорности у трагању за научном истином; * оспособљавање за самостално организовање и остваривање научних истраживања; * оспособљавање за укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте; * развијање свести о потреби континуираног професионалног развоја; * развијање академских и професионалних вештина неопходних за развој и популаризацију педагошке науке и унапређивање васпитно-образовне праксе.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм докторских студија обухвата два обавезна наставна предмета и шест изборних предмета (које студент бира од 28 понуђених), студијски истраживачки рад и израду докторске дисертације. Обавезни предмети су: Теоријско-методолошки проблеми педагогије и Друштво, култура и образовање. Изборни предмети сврстани су у шест изборних блокова и студент из сваког блока бира по један. Од укупног броја бодова који припадају предметима предвиђеним студијским програмом (80 ЕСПБ), изборни предмети имају 60 ЕСПБ (75%). Програмом је предвиђен студијски истраживачки рад предметни и у функцији израде докторске дисертације. Израда и одбрана докторске дисертације завршни је део студијског програма докторских студија педагогије. Начин извођења студија и бодовна вредност предмета: Докторске студије педагогије трају три школске године, тј. шест семестара. Докторске студије имају 180 ЕСПБ (60 годишње; 30 у семестру). Сви обавезни и изборни предмети имају по 10 ЕСПБ (укупно 80). Осим предавања, у прва три семестра предвиђени су и часови за студијски истраживачки рад (који је везан за предмете), као и за студијски истраживачки рад у функцији израде дисертације (у првом семестру – избор теме и израда библиографије; у другом семестру – израда пројекта истраживања; у трећем семестру – одбрана предлога теме докторске дисертације). Студијски истраживачки рад у 4. 5. и 6. семестру непосредно је у функцији израде дисертације – реализација истраживања, обрада података, интерпретација добијених резултата и писање извештаја о истраживању. Методе извођења наставе: предавања, семинари, дискусије, рад у групама, менторски рад, консултације, студијски истраживачки рад. Бодовна вредност докторске дисертације: Израда и одбрана докторске дисертације, укључујући и студијски истраживачки рад у функцији израде докторске дисертације: 100 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Не предвиђају се посебни предуслови за упис предмета, осим услова утврђених законом.

Компетенције: По завршених докторских студија студија доктор педагогије поседује знања, вештине, развијене способности и компетенције да: * самостално решава практичне и теоријске проблеме у области педагогије и развија васпитно-образовну праксу уз употребу научних метода и поступака; * самостално идентификује истраживачка питања, дефинише истраживачке проблеме, планира и реализује истраживање користећи одговарајуће квантитативне и квалитативне методе и поступке; * иницира и укључује се у остваривање националних и међународних научних и развојних пројеката у области теорије и праксе васпитања и образовања; * критички анализира, процењује и примењује нова педагошка сазнања и идеје; * поштује принципе етичког кодекса добре научне и наставне праксе; * комуницира на професионалном нивоу приликом саопштавања научноистраживачких резултата; * презентује резултате својих научних истраживања на националним и међународним научним скуповима и у научној периодици и промовише и преноси академској заједници и широј јавности стручна знања и идеје, као и остварења значајна за друштвени и културни напредак; * ради као члан истраживачког тима; * оригиналним истраживачким радом постиже резултате који проширују границе сазнања у педагогији. По завршетку докторских студија доктор педагогије стиче следеће предметно-специфичне компетенције: * темељно познаје и разуме теоријско-методолошке проблеме педагошке науке; * темељно познаје и примењује различите епистемолошко-методолошке приступе и критички преиспитује њихове предности и ограничења у истраживању васпитања и образовања; * сагледава и разуме проблеме васпитања и образовања у друштвеном, културном и институционалном контексту; * познаје теоријско-методолошке основе развијања васпитно-образовних програма; * тумачи васпитно-образовне феномене и развија васпитно-образовну праксу интегришући сазнања из различитих области педагогије и критички преиспитујући различите педагошке теорије и правце; * повезује знања из различитих подручја педагошке науке, као и из других наука и користи их у решавању проблема у области васпитања и образовања; * разуме и продуктивно користи савремена знања у области педагогије; * користи резултате истраживања за унапређивање васпитно-образовне праксе, промовисање педагошких сазнања и развијање педагошке науке.
ПРВА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Теоријско-методолошки проблеми педагогије 1 4 + 1 10
Друштво, култура и образовање 2 4 + 1 10
Изборни предмет 1 (10 ЕСПБ)
Индивидуалне и социјалне концепције васпитања 1 3 + 2 10
Правци развоја система образовања 1 3 + 2 10
Приступи у образовању наставника 1 3 + 2 10
Теорија и пракса породичног васпитања 1 3 + 2 10
Изборни предмет 2 (10 ЕСПБ)
Акциона истраживања 2 3 + 2 10
Квалитативна истраживања 2 3 + 2 10
Квантитативна истраживања 2 3 + 2 10
Теоријска, историјска и компаративна истраживања 2 3 + 2 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 1, 2 0 + 10 10
Израда дисертације 1, 2 0 + 0 10
ДРУГА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Изборни предмет 3 (10 ЕСПБ)
Педагошки класици 3 3 + 2 10
Приступи у проучавању школе 3 3 + 2 10
Проблеми високошколске наставе 3 3 + 2 10
Савремени проблеми предшколског васпитања 3 3 + 2 10
Изборни предмет 4 (10 ЕСПБ)
Естетички квалитети и естетичка вредност 3 5 + 0 10
Индивидуалне разлике 3 5 + 0 10
Историја филозофских идеја 3 5 + 0 10
Когнитивни развој 3 5 + 0 10
Култура и људски развој 3 5 + 0 10
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе 3 5 + 0 10
Социјална патологија 3 5 + 0 10
Социологија културе 3 5 + 0 10
Социологија породице 3 5 + 0 10
Изборни предмет 5 (10 ЕСПБ)
Васпитање игром и уметношћу 4 3 + 2 10
Историја васпитања у Срба 4 3 + 2 10
Настава у социокултурном контексту 4 3 + 2 10
Теорије интелектуалног развоја и васпитања 4 3 + 2 10
Изборни предмет 6 (10 ЕСПБ)
Социјална интеракција 4 5 + 0 10
Социокултурна антропологија 4 5 + 0 10
Филозофска логика и сазнање 4 5 + 0 10
Студијски истраживачки рад (СИР) 3, 4 0 + 10 10
Израда дисертације 3, 4 0 + 0 10
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+СИР ЕСПБ
Студијски истраживачки рад (СИР) 5, 6 0 + 20 20
Израда дисертације 5, 6 0 + 0 40

 

↑↑↑