Педагогија

Основне академске студије педагогије (2006)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани педагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: студент треба да има одговарајући број положених испита који одговарају испитима овог студијског програма, односно да оствари потребан број ЕСПБ бодова
Начин избора предмета из других студијских програма: студент бира из понуђене групе дисциплина (филозофске, социолошке, психолошке, педагошке) предмете које жели да изучава
Циљ: Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад педагога у области васпитања и образовања, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: * оспособљавање за разумевање феномена васпитања и образовања у светлу раних идеја, класичних и савремених педагошких теорија и концепција; * оспособљавање за разумевање културе детињства и услова одрастања деце и младих у савременом друштвеном и културном контексту; * развијање осетљивости за разумевање детињства и младости као продуката културе и позитивних ставова према улози младих у њеном трансформисању; * упознавање са становиштима педагошке науке о битним питањима теорије и праксе васпитања и образовања; * овладавање педагошким појмовима и чињеницама, познавање принципа и законитости васпитно-образовног процеса; * оспособљавање за разумевање специфичности васпитно-образовног процеса у целини и на појединим институционалним нивоима (предшколско, основно, средње и високо), у породици и различитим облицима неформалног образовања; * упознавање развоја, организације и начина функционисања институционалног васпитања и образовања; * упознавање са актуелним тенденцијама развоја васпитно-образовних институција и образовног система у нашој средини и европским земљама; * оспособљавање за истраживачки рад у различитим областима васпитно-образовне праксе и за коришћење резултата педагошких истраживања и истраживања из других научних области у разумевању и мењању праксе; * стицање знања, развијање осетљивости и професионалних ставова неопходних за разумевање односа између права на развој и образовање, нормативно-правне регулативе и реалних образовних перспектива; * оспособљавање за сарадњу са практичарима у планирању, програмирању, организацији, реализацији и евалуацији различитих облика васпитно-образовног рада; * развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада; * развијање критичког мишљења и креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање разноврсних послова у различитим подручјима рада педагога; * развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.

Компетенције: По завршетку основних академских студија педагог стиче следеће опште способности: * разуме, анализира и процењује педагошка сазнања и идеје; * примењује стечена знања у пракси и успешно решава, уз употребу релевантних поступака, конкретне проблеме у својој струци; * познаје врсту, организацију, методе и технике истраживања у области васпитања и образовања, уме да примени истраживачке инструменте, прикупи релевантне податке, обради их, анализира, изведе одговарајуће закључке, да резултате саопшти стручној јавности и примени их у васпитној-образовној пракси; * разуме и прихвата основна начела професионалне комуникације; * има активан и одговоран однос према сопственом професионалном развоју. По завршетку основних академских студија педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: * разуме и влада основним педагошким појмовима; * познаје и разуме развој педагошких идеја и доводи у везу са савременим токовима у образовању; * познаје основна начела израде програма васпитно-образовног рада; * има професионалан приступ послу и пружа помоћ и подршку наставницима у унапређивању наставе (примени савремених наставних метода и облика рада, поступака праћења и оцењивања рада ученика и коришћења нових информациних технологија); * интердисциплинарно приступа проблемима васпитања и образовања; * користи педагошка знања, професионалне вештине и способности у решавању конкретних стручних проблема; * користи стручну литературу, прати и примењује иновације у области васпитања и образовања уз употребу савремене информационе технологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Увод у педагогију 1 2 + 2 6
Увод у филозофију 1 4 + 2 7
Општа психологија 1 4 + 2 7
Статистика у педагогији 1 4 + 2 7
Логика са општом методологијом 2 4 + 2 8
Систем педагошких дисциплина 2 2 + 3 6
Систем васпитања и образовања у Србији 2 2 + 3 6
Психологија личности 2 4 + 2 7
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 2 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 2 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Породична педагогија 3 2 + 2 5
Развојна психологија 3 4 + 2 8
Педагошка психологија 4 4 + 2 8
Општа педагогија 3, 4 2 + 2 12
Историја педагошких идеја 3, 4 2 + 2 12
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 2 + 2 8
Француски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Немачки језик 2 3, 4 2 + 2 8
Руски језик 2 3, 4 2 + 2 8
Италијански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Шпански језик 2 3, 4 2 + 2 8
Изборни предмет 1 (филозофска или социолошка дисциплина) (3 ЕСПБ)
Теорија сазнања 3 2 + 0 3
Увод у теорију друштва 3 2 + 0 3
Социологија породице 3 2 + 0 3
Естетика 3 2 + 0 3
Етика 3 2 + 0 3
Социокултурна антропологија 3 2 + 0 3
Изборни предмет 2 (педагошка дисциплина) (4 ЕСПБ)
Ваншколска педагогија 4 2 + 1 4
Професионалне вештине 4 2 + 1 4
Педагогија слободног времена 4 2 + 1 4
Медији и образовање 4 2 + 1 4
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Андрагогија 5 2 + 0 3
Развој школства и педагогије у Србији 5 2 + 2 5
Стручна пракса 6 0 + 4 5
Методологија педагошких истраживања 5, 6 2 + 2 10
Дидактика 5, 6 2 + 2 10
Предшколска педагогија 5, 6 2 + 2 10
Школска педагогија 5, 6 2 + 2 10
Изборни предмет 3 (психолошка дисциплина) (3 ЕСПБ)
Психологија менталног здравља 5 2 + 0 3
Психологија моралног развоја 5 2 + 0 3
Социјална перцепција и интеракција 5 2 + 0 3
Социјализација 5 2 + 0 3
Психопатологија деце и младих 5 2 + 0 3
Изборни предмет 4 (педагошка дисциплина) (4 ЕСПБ)
Социјална педагогија 6 2 + 1 4
Детињство, култура и образовање 6 2 + 1 4
Програми грађанског образовања 6 2 + 1 4
Професионално образовање 6 2 + 1 4
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 6 2 + 1 4
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Методика рада школског педагога 7 2 + 2 5
Развијање и евалуација програма 7 2 + 2 5
Језик и образовање 7 2 + 2 5
Савремени педагошки правци 7 2 + 2 5
Модул 1: Научноистраживачки (12 ЕСПБ)
Квалитативне методе у педагогији 8 2 + 1 4
Експериментална истраживања у педагогији 8 2 + 1 4
Акциона истраживања 8 2 + 1 4
Модул 2: Компаративно-историјски (12 ЕСПБ)
Компаративна педагогија 8 2 + 1 4
Експериментална педагогија 8 2 + 1 4
Европски системи образовања 8 2 + 1 4
Модул 3: Теорија васпитања (12 ЕСПБ)
Рад с даровитим ученицима 8 2 + 1 4
Савремени модели моралног васпитања 8 2 + 1 4
Уметност и естетско васпитање 8 2 + 1 4
Модул 4: Настава и учење (12 ЕСПБ)
Интерактивне методе у настави 8 2 + 1 4
Праћење и оцењивање у настави 8 2 + 1 4
Информационе технологије у настави 8 2 + 1 4
Модул 5: Предшколска педагогија (12 ЕСПБ)
Васпитање деце јасленог узраста 8 2 + 1 4
Дечја игра и развијање стваралаштва 8 2 + 1 4
Системи и програми предшколског васпитања 8 2 + 1 4
Модул 6: Школска педагогија (12 ЕСПБ)
Инструменти за рад школског педагога 8 2 + 1 4
Саветодавни рад школског педагога 8 2 + 1 4
Програми стручног усавршавања наставника 8 2 + 1 4
Модул 7: Образовна политика (12 ЕСПБ)
Управљање у образовању 8 2 + 1 4
Економија образовања 8 2 + 1 4
Стратегије реформи у образовању 8 2 + 1 4
Стручна пракса 7 0 + 8 10
Завршни рад 8 0 + 15 18
Додатне информације:
Стручна пракса
Фонд часова предвиђен за стручну праксу укључује: (1) припрему студената за праксу, (2) реализацију праксе у установама васпитања и образовања (школама и предшколским установама) и (3) евалуацију обављене праксе.
Завршни рад
Часови предвиђени за завршни рад укључују: практикум - семинар завршног рада и саму израду рада, тј. припрему пројекта истраживања, израду истраживачких инструмената, прикупљање и обраду података, анализу резултата истраживања и писање извештаја о истраживању.
Завршни испит
Завршни испит састоји се из израде домаћег рада из једне од обавезних или изборних педагошких дисциплина и одбране рада.
↑↑↑