Педагогија

Основне академске студије педагогије (2014)
Ниво студија: Основне
Број ЕСПБ бодова: 240
Трајање програма у годинама: 4
Стручни назив: дипломирани педагог
Услови уписа: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит или положена општа матура и место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.
Циљ: Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад педагога у области васпитања и образовања, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: * оспособљавање за разумевање феномена васпитања и образовања у светлу раних идеја, класичних и савремених педагошких теорија и концепција; * оспособљавање за разумевање културе детињства и услова одрастања деце и младих у савременом друштвеном и културном контексту; * развијање осетљивости за разумевање детињства и младости као продуката културе и позитивних ставова према улози младих у њеном трансформисању; * упознавање са становиштима педагошке науке о битним питањима теорије и праксе васпитања и образовања; * овладавање педагошким појмовима и чињеницама, познавање принципа и законитости васпитно-образовног процеса; * оспособљавање за разумевање специфичности васпитно-образовног процеса у целини и на појединим институционалним нивоима (предшколско, основно, средње и високо), у породици и различитим облицима неформалног образовања; * упознавање развоја, организације и начина функционисања институционалног васпитања и образовања; * упознавање са актуелним тенденцијама развоја васпитно-образовних институција и образовног система у нашој средини и европским земљама; * оспособљавање за истраживачки рад у различитим областима васпитно-образовне праксе и за коришћење резултата педагошких истраживања и истраживања из других научних области у разумевању и мењању праксе; * стицање знања, развијање осетљивости и професионалних ставова неопходних за разумевање односа између права на развој и образовање, нормативно-правне регулативе и реалних образовних перспектива; * оспособљавање за сарадњу са практичарима у планирању, програмирању, организацији, реализацији и евалуацији различитих облика васпитно-образовног рада; * развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа са различитим актерима и у различитим подручјима педагошког рада; * развијање критичког мишљења и креативних способности, као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање разноврсних послова у различитим подручјима рада педагога; * развијање академских и професионалних вештина студената неопходних за студирање, професионално деловање и континуирано стручно усавршавање.
Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем: Студијски програм обухвата 29 обавезних и осам изборних предмета, укључујући и страни језик. Обавезни предмети су из области: а) опште педагогије (Увод у педагогију, Основи педагошке науке, Општа педагогија, Систем васпитања и образовања, Савремени педагошки правци); б) методологије педагогије (Методологија педагошких истраживања, Статистика у истраживању образовања); в) историје педагогије (Историја педагошких идеја, Развој педагогије у Србији, Историја школства у Србији); г) дидактике (Дидактика, Језик и образовање, Планирање у настави); д) предшколске педагогије (Предшколска педагогија, Системи и програми предшколског васпитања, Дечја игра и развијање стваралаштва); ђ) школске педагогије (Школска педагогија, Методика рада школског педагога); као и Професионалне вештине, Породична педагогија и Андрагогија. У обавезне предмете укључене су и психолошке дисциплине (Општа психологија, Основи психологије личности, Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Увод у педагошку психологију, Педагошка психологија), као и филозофске дисциплине (Увод у филозофију и Логика са општом методологијом). Понуђено је 29 изборних предмета који су сврстани у осам изборних блокова из области педагогије, психологије, филозофије, социологије, историје и страних језика. Из сваког блока студент бира по један предмет. Студентима је обезбеђена могућност избора једног од 6 понуђених страних језика током две школске године, као и већег броја изборних предмета са других студијских програма који се реализују на Филозофском факултету. Програмом је предвиђена и стручна пракса студената. Начин извођења студија и потребно време за извођење студија: Основне академске студије педагогије трају четири школске године, односно осам семестара. Методе извођења наставе су: предавања, вежбе, семинари, дискусије, истраживања, рад у групама, менторски рад, консултације. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Укупан број ЕСПБ на студијском програму износи 240 (60 годишње; 30 у семестру), од тога изборним предметима припада 48 (20%). Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције: По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће опште способности: * разуме, анализира и процењује педагошка сазнања и идеје; * примењује стечена знања у пракси и успешно решава, уз употребу релевантних поступака, конкретне проблеме у својој струци; * познаје врсту, организацију, методе и технике истраживања у области васпитања и образовања, уме да примени истраживачке инструменте, прикупи релевантне податке, обради их, анализира, изведе одговарајуће закључке, да резултате саопшти стручној јавности и примени их у васпитној-образовној пракси; * разуме и прихвата основна начела професионалне комуникације; * има активан и одговоран однос према сопственом професионалном развоју. По завршетку основних академских студија дипломирани педагог стиче следеће предметно-специфичне способности: * разуме и влада основним педагошким појмовима; * познаје и разуме развој педагошких идеја и доводи их у везу са савременим токовима у образовању; * познаје основна начела израде програма васпитно-образовног рада; * има професионалан приступ послу и пружа помоћ и подршку наставницима у унапређивању наставе (примени савремених наставних метода и облика рада, поступака праћења и оцењивања рада ученика и коришћења нових информациних технологија); * интердисциплинарно приступа проблемима васпитања и образовања; * користи педагошка знања, професионалне вештине и способности у решавању конкретних стручних проблема; * користи стручну литературу, прати и примењује иновације у области васпитања и образовања уз употребу савремене информационе технологије.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (54 ЕСПБ)
Општа психологија 1 4 + 2 7
Статистика у истраживању образовања 1 2 + 2 6
Увод у педагогију 1 3 + 2 8
Увод у филозофију 1 2 + 2 6
Логика са општом методологијом 2 2 + 2 6
Основи педагошке науке 2 2 + 2 5
Основи психологије личности 2 4 + 2 7
Професионалне вештине 2 2 + 2 4
Систем васпитања и образовања 2 2 + 2 5
Страни језик 1 (6 ЕСПБ)
Енглески језик 1 1, 2 2 + 0 6
Италијански језик 1 1, 2 2 + 0 6
Немачки језик 1 1, 2 2 + 0 6
Руски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Француски језик 1 1, 2 2 + 0 6
Шпански језик 1 1, 2 2 + 0 6
ДРУГА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (41 ЕСПБ)
Увод у педагошку психологију 3 2 + 2 4
Увод у развојну психологију (ПЕ) 3 3 + 3 6
Историја педагошких идеја 3, 4 2 + 2 10
Општа педагогија 3, 4 2 + 2 10
Педагошка психологија 4 2 + 2 5
Развојна психологија (ПЕ) 4 3 + 3 6
Страни језик 2 (8 ЕСПБ)
Енглески језик 2 3, 4 4 + 0 8
Италијански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Немачки језик 2 3, 4 4 + 0 8
Руски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Француски језик 2 3, 4 4 + 0 8
Шпански језик 2 3, 4 4 + 0 8
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Ваншколска педагогија 3 2 + 2 6
Информационе технологије у образовању 3 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (5 ЕСПБ)
Концепције и стратегије разредне дисциплине 4 2 + 2 5
Образовање и медији 4 2 + 2 5
Рад с даровитим ученицима 4 2 + 2 5
ТРЕЋА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (55 ЕСПБ)
Развој педагогије у Срба 5 2 + 2 5
Дидактика 5, 6 2 + 2 10
Методологија педагошких истраживања 5, 6 2 + 2 10
Предшколска педагогија 5, 6 2 + 2 10
Школска педагогија 5, 6 2 + 2 10
Историја школства у Србији 6 2 + 2 5
Стручна пракса 1 6 0 + 0 5
Изборни предмет 3 (5 ЕСПБ)
Комуникација и конструктивно решавање сукоба 5 2 + 2 5
Развијање и евалуација програма 5 2 + 2 5
Социологија друштвених девијација - криминалитет 5 2 + 2 5
Школска педагогија (одабране теме) 5 2 + 2 5
ЧЕТВРТА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Обавезни предмети (42 ЕСПБ)
Андрагогија 7 2 + 0 4
Језик и образовање 7 2 + 2 5
Породична педагогија 7 2 + 2 5
Савремени педагошки правци 7 2 + 2 5
Системи и програми предшколског васпитања 7 2 + 2 5
Дечја игра и стваралаштво 8 2 + 2 5
Методика рада школског педагога 8 2 + 2 5
Планирање у настави 8 2 + 2 4
Стручна пракса 2 8 0 + 0 4
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Дидактичке теорије - импликације у настави 7 2 + 2 6
Евалуација школског образовања 7 2 + 2 6
Методе истраживања у педагогији 7 2 + 2 6
Увод у истраживања политике образовања 7 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (6 ЕСПБ)
Интерактивне методе у настави 8 2 + 2 6
Методе рада предшколског педагога 8 2 + 2 6
Професионални развој наставника 8 2 + 2 6
Изборни предмет 6 (6 ЕСПБ)
Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама 8 2 + 2 6
Инклузија у образовању 8 2 + 2 6
Интеркултурално образовање 8 3 + 1 6
Основи социјалне психологије 8 2 + 2 6
Праћење и оцењивање у настави 8 2 + 2 6
Психологија међуљудских односа на раду 8 2 + 2 6

 

↑↑↑